Your message has been sent, you will be contacted soon

Call Me Now!

Close

Kancelarija za Lokalni Ekonomski Razvoj (KLER) Opštine Bački Petrovac osnovana je 19.03.2013. godine, kao odsek u službi predsednika opštine. Kancelarija je otvorena u okviru projekta “Modernizacija rada opštinske uprave Bački Petrovac za efikasnije korišćenje IPA predpristupnih fondova Evropske Unije” u saradnji sa Regionalnom razvojnom agencijom Bačka (RRA Bačka) i Pokrajinskim sekretarijatom za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu. Svojim radom KLER nastoji da doprinese i podstakne što brži i uspešniji razvoj lokalne zajednice, povezujući sve zainteresovane aktere radi zajedničkog ostvarivanja ovog cilja.

Svojim radom Kancelarija nastoji da unapredi poslovnu klimu u opštini Bački Petrovac i podstakne brži ekonomski razvoj opštine.

Kancelarija deluje u dva osnovna pravca: privlačenje domaćih i stranih investicija i pomoć postojećoj poslovnoj zajednici.

Zadaci Kancelarije za Lokalni Ekonomski Razvoj:

 • Privlačenje novih domaćih i stranih direktnih investicija – promocija potencijala i raspoloživih lokacija, pomoć potencijalnim investitorima oko dobijanja informacija o raspoloživom zemljištu, nepokretnostima, strukturi radne snage, visini lokalnih poreza i olakšicama, dobijanja dozvola, priprema dokumentacije za uspostavljanje instrumenata LER-a, predlaganje stimulativnih mere za otvaranje novih malih i srednjih preduzeća i privlačenje investicija, predlaganje mera za pojednostavljenje procedura i skraćivanje rokova za dobijanje dozvola za investiture. Pordška poslovanju i razvoju već realizovanih investicija (stalni kontakti sa predstavnicima domaćih i stranih investitora, informisanje o raspoloživim konkursima i pomoć u apliciranju, pružanje stručne tehničke podrške itd.)

 • Saradnja sa brojnim subjektima koji su povezani sa lokalnim ekonomskim razvojem – lokalnim, regionalnim, pokrajinskim, republičkim organizacijama, institucijama, fondovima, višim nivoima vlasti i organizacijama civilnog društva, nevladinim organizacijama, fondacijama, zadužbinama itd.

 • Upravljanje projektima – priprema, apliciranje i sprovođenje lokalnih i regionalnih razvojnih projekata u skladu sa definisanim strateškim planovima, redovna komunikacija za potencijalnim međunarodnim i domaćim donatorima, istraživanje mogućnosti za finansiranje razvojnih projekata.

 • Strateško planiranje – koordinacija i aktivno učešće u procesu izrade strateških dokumenata razvoja, razrada i sprovođenje akcionih planova, implementacija usvojenih strateških dokumenata posebno iz oblasti ruralnog razvoja, periodična evaluacija istih.

 • Podsticanje zapošljavanja – izrada i implementacija Lokalnog akcionog plana zapošljavanja opštine Bački Petrovac, monitoring i evaluacija sprovedenih podsticajnih mera i realizovanih subvencija, priprema i podrška nezaposlenih lica za samozapošljavanje kroz obuku i savetodavne aktivnosti itd.

 • Podrška MSP sektoru i preduzetnicima – redovno pružanje stručne podrške lokalnim privrednicima, blagovremeno informisanje o aspektima značajnim za poslovanje (izmene pravne regulative, konkursi za kredite i bespovratna sredstva, obuke za pisanje biznis planova i pripremu dokumentacije za dobijanje start up kredita i bankarskih garancija itd.), saradnja sa privrednim udruženjima i aktivnosti na planu njihovog jačanja i umrežavanja, osmišljavanje lokalnih programa podrške privredi (bespovratna sredstva, start up krediti, subvencija kamtnih stopa na kredite komercijalnih banaka, obuke itd.)

 • Implementacija projekata koji doprinose unapređenju položaja marginalizovanih grupa – žene, mladi, izbegla i interno raseljena lica, osobe sa invaliditetom itd.

 • Formiranje i ažuriranje baza podataka od interesa za lokalni ekonomski razvoj – privrednika i preduzetnika, raspoloživih greenfield i brownfield lokacija, udruženja građana i sl.

 • Direktna podrška lokalnoj poslovnoj zajednici

 • Praćenje zakonske regulative – koje se odnose na oblast razvoja i investiranja i stvaranje povoljne investicione klime, obavljanje stručnih i administrativnih poslova koji se odnose na unapređenje ruralnog razvoja.

 • Promocija privrednih potencijala i prednosti opštine Bački Petrovac – priprema, publikovanje i distrubucija svih vrsta promotivnih materijala, organizacija promotivnih manifestacija i marketinških kampanja, priprema za učešće na sajmovima, predstavljanje lokalne samouprave na regionalnom, državnom i međunarodnom nivou u vezi sa aktivnostima iz domena LER-a.