Your message has been sent, you will be contacted soon

Call Me Now!

Close
Home » Súbehy » Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja

Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja

tv newspaperPOKRAJINSKI SKERETARIJAT ZA KULTURU I JAVNO INFORMISANJE

Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2015. godini

Ukupan iznos sredstava koji se raspoređuje iznosi: 53.650.000,00  dinara;
– za privatna preduzeća: 47.000.000,00 dinara i
– za nevladine organizacije: 6.650.000,00 dinara.

Predmet konkursa: Sredstva se odobravaju za realizaciju projekata uvođenja, poboljšanja  ili proširenja  programskih sadržaja u novinama ili elektronskim medijima, koji se distribuiraju ili emituju u Autonomnoj pokrajini Vojvodini, a od posebnog su značaja za javno informisanje građana Autonomne pokrajine Vojvodine, uključujući i internet stranice upisane u registar medija, kao i za realizaciju projekata uvođenja, poboljšanja  ili proširenja  programskih sadržaja  televizija iz oblasti kulture i umetnosti.

Ciljevi konkursa su: ostvarivanje javnog interesa građana AP Vojvodine u oblasti javnog informisanja, razvoj medijskog pluralizma, uvođenje, poboljšanje  ili proširenje  programskih sadržaja u novinama ili elektronskim medijima na srpskom jeziku i na jezicima nacionalnih zajednica, koji se posebno odnose na ekonomsku, društvenu i kulturnu problematiku, manjinske društvene grupe, pitanja iz oblasti socijalne zaštite, društvene brige o deci, položaja mladih ili starijih građana, rodnu ravnopravnost, zaštitu životne sredine i zdravlja ljudi, razvoj i negovanje kulture i umetnosti u AP Vojvodini, afirmacija multikulturalnosti, razvoj interkulturalizma, podsticanje višejezičnih programa.

Kriterijumi za ocenjivanje projekata su: ostvarivanje javnog interesa, odnosno značaj projekta za ostvarivanje prava na javno informisanje građana AP Vojvodine na nivou pokrajine, regiona, grada ili opštine, značaj projekta za unapređenje prava na informisanje i jezičkog i kulturnog identiteta građana AP Vojvodine,  pripadnika srpskog naroda i nacionalnih manjina, kvalitet, aktuelnost, kreativnost, informisanje o demokratskim vrednostima i razvijanje građanske svesti, afirmacija multikulturalnosti, podsticanje interkulturalizma, uvođenje ili razvoj višejezičnih programa.

Prednosni kriterijumi su: veći broj korisnika, validna argumentacija projekta, adekvatna specifikacija budžeta, usklađena i obrazložena sa stanovišta planiranih projektnih aktivnosti i održivost projekta.

Pravo učešća na konkursu: Predloženi projekat se mora  realizovati preko registrovanog medija.
Pravo da dobiju sredstva imaju privatna preduzeća i nevladine i druge neprofitne organizacije, izdavači medija upisanih u registar medija pri Agenciji za privredne registre, kao i audio i audio/video produkcije koje imaju potpisan ugovor ili overenu izjavu izdavača medija ili medija u kojima će programski sadržaji biti emitovani (obavezno samo za pravna lica i preduzetnike registrovane za produkciju televizijskog, odnosno radijskog programa).

Pravo da dobiju sredstva imaju i mediji, koji imaju nacionalnu pokrivenost, pod uslovom da već imaju stalnu rubriku ili emisiju o AP Vojvodini.

Pravo učešća nemaju republički i pokrajinski javni medijski servisi, odnosno Javna medijska ustanova ,,Radio-televizija Srbije” i Javna medijska ustanova ,,Radio-televizija Vojvodine” i osnivači medija koji primaju redovnu subvenciju iz Budžeta Republike Srbije i Budžeta AP Vojvodine.

Predlagač može konkurisati samo sa jednim projektom.

Ukoliko je pravno lice izdavač više medija, ima pravo učešća na konkursu za svaki medij, čiji je izdavač.

Konkurs je otvoren 30 dana od dana objavljivanja, odnosno do 9. marta    2015. godine.

Rešenje o dodeli sredstava po raspisanom konkursu biće objavljeno na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata: www.kultura.vojvodina.gov.rs.

Dodatne informacije  mogu se dobiti radnim danima od 11 do 14 časova, na telefone 021/487 42 71 i 021/487 42 74.

Detaljnije