Your message has been sent, you will be contacted soon

Call Me Now!

Zatvori

PRIVREDNA DRUŠTVA

OPŠTA UPUTSTVA

Pokretanje postupka registracije:

Postupak registracije pokreće se podnošenjem registracione prijave Agenciji (neposredno u sedištu APR u Beogradu ili u nekoj od organizacionih jedinica ili poštom), a može biti pokenut i po službenoj dužnosti ako je takva registracija predviđena zakonom ili kada je to u javnom interesu.

Ako postupak pokreće stranka, prijava se podnosi na propisanom obrascu ili ako obrazac nije propisan – u formi podneska u kom se navode podaci o:

 • nazivu registra kome se prijava podnosi (Registar privrednih subjekata)
 • predmetu i vrsti registracije
 • podnosiocu prijave (ime, prezime, matični broj/broj pasoša za stranca, adresa)
 • načinu dostavljanja odluke Registratora (poštom na označenu adresu ili ličnim preuzimanjem u sedištu APR u Beogradu ili nekoj od organizacionih jedinica).

Pri tome, registraciona prijava osnivanja je propisana, te se podnosi na propisanom obrascu (JRPPS) pri čemu je potrebno izabrati odgovarajući obrazac u zavisnosti od pravne forme subjekta koji se osniva. Dakle, prijava osnivanja podneta u formi podneska, umesto na propisanom obrascu, uvek će biti odbačena.

Registracione prijave promene i brisanja nisu propisane, ali se na na internet stranici u odeljku Obrasci mogu pronaći ponuđeni obrasci koji olakšavaju registraciju. Treba voditi računa da se prilikom podnošenja registracione prijava promene uvek podnosi prva strana prijave (Obavezni podaci) koja sadrži polja za upis svih gore pobrojanih (1-4) obaveznih podataka, a da se uz nju prilažu i odgovarajući dodaci u zavisnosti od vrste promena koje se prijavljuje za registraciju. Pri tome, bitno je odabrati odgovarajući dodatak, tako da podaci upisani u dodatku budu u saglasnosti sa dokumentacijom koja se prilaže uz registracionu prijavu. Nikada nemojte prilagati prazne dodatke za one promene koje ne želite da registrujete.

Ovlašćeni podnosilac:

Kada se postupak pokreće po zahtevu stranke, podnosilac prijave mora biti ovlašćen za njeno podnošenje.

A) Podnošenje registracione prijave osnivanja:

Podnosilac registracione prijave osnivanja može biti:

 • osnivač
 • lice koje punomoćjem ovlasti osnivač.

Napomena:

Ukoliko je osnivač pravno lice, registracionu prijavu u ime pravnog lica osnivača podnosi lice koje je ovlašćeno da ga zastupa ili lice koje punomoćjem ovlasti zastupnik pravnog lica osnivača, i u tom slučaju njegov potpis kao vlastodavca ne mora biti overen od strane nadležnog organa za overu potpisa, ali mora pored potpisa sadržati čitko navedeno ime, prezime i funkciju lica koje daje ovlašćenje podnosiocu.

Ukoliko je osnivač fizičko lice, a punomoćje za podnošenje registracione prijave daje licu koje nije advokat, njegov potpis kao vlastodavca mora biti overen od strane organa nadležnog za overu potpisa.

Ukoliko se punomoćje za podnošenje registracione prijave daje advokatu, potpis vlastodavca ne mora biti overen od strane organa nadležnog za overu potpisa.

Kada je podnosilac registracione prijave punomoćnik – advokat, on može ovlastiti drugog advokata za podnošenje prijave (zameničko punomoćje), osim ako je vlastodavac u punomoćju drugačije odredio.

Punomoćnika koji je advokat može zamenjivati advokatski pripravnik koji je kod njega zaposlen, osim ako je vlastodavac u punomoćju drugačije odredio.

Punomoćnik advokat mora obavezno staviti svoj pečat na dostavljenu registracionu prijavu.

Punomoćje za podnošenje registracione prijave mora biti priloženo pri podnošenju registracione prijave.

B) Podnošenje registracione prijave promene i brisanja:

Podnosilac registracione prijave promene i brisanja može biti:

 • registrovani zastupnik (direktor, drugi registrovani zastupnik, likvidacioni ili stečajni upravnik) privrednog subjekta,
 • novoimenovani zastupnik privrednog subjekta (ako se prijava odnosi na promenu zastupnika)
 • lice koje zastupnik ovlasti punomoćjem,
 • za registraciju promene člana društva podnosilac može biti i član koji istupa odnosno pristupa društvu.

Napomena:

Ukoliko je zastupnik domaće privredno društvo (u skladu sa odredbom člana 31. ZPD), registracionu prijavu u ime privrednog društva zastupnika podnosi lice koje je ovlašćeno da ga zastupa ili lice koje posebnim punomoćjem ovlasti zastupnik privrednog društva, i u tom slučaju njegov potpis kao vlastodavca ne mora biti overen od strane nadležnog organa za overu potpisa, ali mora pored potpisa sadržati čitko navedeno ime, prezime i funkciju lica koje daje ovlašćenje podnosiocu.

Ukoliko je zastupnik fizičko lice, punomoćje kojim on ovlašćuje neko lice za podnošenje registracione prijave ne mora biti overeno od strane organa nadležnog za overu potpisa, ali mora pored potpisa sadržati čitko navedeno ime, prezime i funkciju vlastodavca.

Ukoliko se punomoćje za podnošenje registracione prijave daje advokatu, potpis vlastodavca ne mora biti overen od strane organa nadležnog za overu potpisa.

Kada je podnosilac registracione prijave punomoćnik – advokat, on može ovlastiti drugog advokata za podnošenje prijave (zameničko punomoćje), osim ako je vlastodavac u punomoćju drugačije odredio.

Punomoćnika koji je advokat može zamenjivati advokatski pripravnik koji je kod njega zaposlen, osim ako je vlastodavac u punomoćju drugačije odredio.

Punomoćnik advokat mora obavezno staviti svoj pečat na dostavljenu registracionu prijavu.

Punomoćje za podnošenje registracione prijave mora biti priloženo pri podnošenju registracione prijave.

Odlučivanje Registratora po prijavi

Rok za odlučivanje o prijavi je pet dana od dana prijema prijave. Kada se prijava podnosi poštom, kao datum i vreme njenog podnošenja, uzimaju se datum i vreme prijema prijave u Agenciji, a ne datum predaje pošti.

Ukoliko su ispunjeni uslovi za registraciju Registrator donosi rešenje kojim se prijava usvaja i svoju odluku objavljuje na internet strani Agencije. Istovremeno sa donošenjem rešenja objavljuju se i registrovani podaci i dokumenta.

Ukoliko Registrator utvrdi da nisu ispunjeni uslovi za registraciju iz člana 14. stav 1. tačka 1, 3 i 4 u smislu da:

 • nije nadležan za postupanje po prijavi ili
 • da podatak ili dokument nije predmet registracije ili
 • da je podatak ili dokument čija se registracija zahteva već registrovan,
 • donosi rešenje kojim odbacuje prijavu. Reč je o situacijama u kojima tražena registracija ne može uopšte biti izvršena, pa je donošenjem ovakovog rešenja postupak okončan bez mogućnosti da podnosilac uz dostavljanje neke dopunske dokumentacije utiče na drugačiji ishod postupka.

Ako Registrator utvrdi da nisu ispunjeni ostali uslovi iz člana 14. stav 1. Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre („Službeni glasnik RS“ br. 99/11) donosi rešenje kojim odbacuje prijavu i utvrđuje koji uslovi za registraciju nisu ispunjeni.

Ako podnosilac u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog rešenja podnese:

 • novu registracionu prijavu za registraciju podataka o čijoj registraciji je odlučeno tim rešenjem (pri čemu je bitno da nova prijava bude podneta u celosti, a ne samo pojedini delovi prijave, budući da je reč o novom zahtevu za registraciju),
 • dostavi eventualno nedostajuću i/ili ispravljenu dokumentaciju (ukoliko je u rešenju o odbacivanju navedeno koja dokumentacija nije priložena i/ili koji su nedostaci priložene dokumentacije)
 • i plati polovinu od iznosa propisane naknade za registraciju koja je predmet prijave (pri čemu će ovaj iznos uvek biti naveden u obrazloženju rešenja o odbacivanju),
 • zadržava pravo prioriteta odlučivanja zasnovano podnošenjem prijave odbačene u skladu sa napred navedenim.

Ukoliko podnosilac odluči da koristi pravo prioriteta, potrebno je da u novoj registracionoj prijavi na prvoj strani obavezno navede broj prethodno odbačene prijave. Na ovaj način podnosilac se poziva na pravo prioriteta što je veoma bitno, jer u suprotnom Registrator dostavljenu prijavu može posmatrati kao potpuno nov zahtev, u kom slučaju će prijava najverovatnije biti odbačena (zbog nedovoljne naknade i/ili nedostajuće dokumentacije).

Dostavljanje pismenog otpravka odluke Registratora (rešenja)

Dostavljanje pismenog otpravka odluke Registratora vrši se na izričit zahtev podnosioca prijave. Ovo znači da podnosilac u prijavi mora da zahteva dostavljanje odluke Registratora i da odabere jedan od ponuđenih načina dostave. Ukoliko ovo ne učini, pismeni otpravak odluke Registratora neće biti dostavljen, a podnosilac će sa sadržinom odluke moći da se upozna preko internet stranice i to putem pregleda privrednog subjekta na kartici „Odluke registratora“.

Načini na koje se vrši dostavljanje pisanog otpravka odluke Registratora su sledeći:

 • poštanskom pošiljkom, na registrovanu adresu za prijem pošte pravnog lica
 • poštanskom pošiljkom, na adresu sedišta pravnog lica (ako adresa za prijem pošte nije registrovana)
 • preuzimanjem u sedištu Agencije
 • preuzimanjem u nekoj od oganizacionih jedinica Agencije
 • poštanskom pošiljkom na adresu podnosioca.

Žalba na odluku Registatora

Protiv odluka Registratora žalbu može podneti podnosilac prijave.

U žalbi se obavezno navodi broj i datum odluke koja se žalbom pobija, razlozi pobijanja, identifikacioni podaci o podnosiocu žalbe i potpis podnosioca žalbe.

Žalba se podnosi ministru nadležnom za položaj privrednih društava i drugih oblika poslovanja, preko Agencije, u roku od 30 dana od dana objavljivanja odluke.

Ako podnosilac prijave izjavi žalbu na rešenje kojim je zahtev za registaciju odbačen uz utvrđivanje uslova koji nisu bili ispunjeni i istovremeno otkloni nedostatke utvrđene rešenjem, smatraće se da radnje preduzete radi otklanjanja utvrđenih nedostataka nisu ni preduzete, odnosno nastaviće se postupak po žalbi. Ovo znači da podnosilac uz žalbu ne može dostaviti nedostajuću ili ispravljenu dokumentaciju, odnosno da ona neće biti uzeta u obzir ako je dostavljena uz žalbu.

Ako Registrator utvrdi da je žalba neblagovremena, nedopuštena ili izjavljena od neovlašćenog lica, odbaciće žalbu svojim rešenjem.

Ako Registrator utvrdi da je žalba osnovana, izmeniće pobijanu odluku ili staviti van snage rešenje o odbacivanju prijave i doneti rešenje o usvajanju prijave.

Ako Registrator u roku od pet dana od dana njenog prijema, žalbu niti odbaci niti usvoji, bez odlaganja je dostavlja nadležnom ministru.

Ministar o žalbi odlučuje u roku od 30 dana od dana prijema žalbe u ministarstvu.

Ispravka greške

Ako je prilikom registracije načinjena greška u pisanju, računanju ili druga očigledna greška, Registrator će, u roku od pet dana od dana saznanja za grešku ili od dana podnošenja zahteva za ispravku, izvršiti ispravku greške u registru i o tome doneti zaključak.

Ako Registrator, odlučujući o zahtevu za ispravku greške, utvrdi da greška nije načinjena, donosi rešenje kojim se zahtev odbija kao neosnovan.

Dobijanje izvoda iz Registra privrednih subjekata

Za dobijanje izvoda iz Registra privrednih subjekata u Agenciji za privredne registre potrebno je:

 • zahtev za izvod (može se dobiti u Agenciji ili preuzeti sa Internet strane APR)
 • dokaz o uplati naknade u iznosu od 1.700,00 dinara na račun Agencije
 • Zahtev za izvod može da podnese bilo koje fizičko lice, a izvod se odmah dobija u Agenciji.

Poslovno ime i rezervacija naziva

A) Poslovno ime

Zakonom o privrednim društvima propisano je da privredno društvo posluje i učestvuje u pravnom prometu pod poslovnim imenom koje je registrovano u skladu sa zakonom.

Pravila kojima je Zakon uredio naziv i poslovno ime su veoma važna budući da poslovno ime koje ne ispunjava zakonom propisane uslove ne može biti registrovano i često predstavlja razlog za odbačaj prijave za registraciju, naročito prilikom osnivanja, pa preporučujemo da sledeća uputstva pažljivo proučite pre overe osnivačkog akta i podnošenja registracione prijave:

Poslovno ime obavezno sadrži naziv, pravnu formu i mesto u kome je sedište društva, a može da sadrži i opis predmeta poslovanja, kao i druge elemente ako je to propisano zakonom. Tako, uz poslovno ime privrednog društva u postupku likvidacije dodaje se oznaka „u likvidaciji“, a uz poslovno ime subjekta u stečaju dodaje se oznaka „u stečaju“.

Poslovno ime ne može da bude takvo da vređa moral, da izaziva zabludu u pogledu pravne forme društva i da izaziva zabludu u pogledu pretežne delatnosti društva. Ovo znači da poslovno ime ne može da sadrži pogrdne i slične reči, da oznaka pravne forme u poslovnom imenu mora da odgovara stvarnoj pravnoj formi subjekta (odnosno ne sme da upućuje na neku drugu pravnu formu) i da eventualni opis predmeta poslovanja mora biti u skladu sa registrovanom pretežnom delatnošću. Tako na primer, društvo čija je pretežna delatnost trgovina, ne može u svom poslovnom imenu koristiti opis „za usluge i konsalting“ jer bi ovakav opis stvarao zabludu u pogledu pretežne delatnosti društva.

Poslovno ime je na srpskom jeziku, na ćiriličkom ili latiničkom pismu.

Pri tome je važno voditi računa da ukoliko se odabere jedno pismo u osnivačkom aktu ili odluci, istim pismom mora biti upisano i poslovno ime u registracionu prijavu. U suprotnom, postojaće nesaglasnost između registracione prijave i priložene dokumentacije, što predstavlja razlog za odbacivanje zahteva.

Isto pravilo važi i za izbor malih ili velikih slova u poslovnom imenu – moraju biti identično navedeni i u registracionoj prijavi i u priloženoj dokumentaciji.

Poslovno ime društva i prevodi poslovnog imena, mogu da sadrže naziv Republike Srbije ili njene teritorijalne jedinice i autonomne pokrajine, kao i njihove pridevske oblike uz prethodnu saglasnost nadležnog organa. Takođe, mogu da sadrže i naziv strane države ili međunarodne organizacije i njihove pridevske oblike uz saglasnost nadležnog organa te države ili međunarodne organizacije. Izuzetno saglasnost nije potrebna ako poslovno ime osnivača tog društva sadrži naziv te države, domaće teritorijalne jedinice i autonomne pokrajine ili međunarodne organizacije.

Poslovno ime društva može da sadrži lično ime fizičkog lica uz njegovu saglasnost, odnosno saglasnost njegovih zakonskih naslednika ukoliko je to lice umrlo.

Društvo može u poslovanju da koristi i prevod poslovnog imena ili prevod skraćenog poslovnog imena na jeziku nacionalne manjine ili stranom jeziku (pri čemu se naziv ne prevodi). Ukoliko društvo želi da koristi prevod poslovnog imena ili skraćenog poslovnog imena u svom poslovanju, potrebno je da i te prevode registruje.

Naziv društva može biti na stranom jeziku, može da sadrži pojedine strane reči ili karaktere, na latiničnom pismu engleskog jezika, kao i arapske ili rimske brojeve. Važno je uočiti da se ova mogućnost odnosi samo na naziv, ali ne i na celo poslovno ime subjekta registracije.

Pored poslovnog imena, društvo može da koristi i skraćeno poslovno ime, pod istim uslovima pod kojim koristi i poslovno ime i ono obavezno sadrži naziv i pravnu formu društva. Dakle naziv i pravna forma su obavezni elementi skraćenog poslovnog imena, a pored njih može da sadrži i neke druge elemente (ali ne mora). Pri tome, naziv u skraćenom poslovnom imenu mora biti identičan nazivu u poslovnom imenu, odnosno ne mogu se koristiti skraćenice naziva, akronimi i slično.

Najzad, naziv društva ne sme biti istovetan nazivu drugog društva i mora se razlikovati od naziva drugog pravnog lica tako da ne izaziva zabludu o identitetu sa drugim društvom. Ovo pravilo je naročito važno, budući da je odredbom člana 14. stav 1. tačka 8. Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre propisano da po prijemu prijave registrator proverava da li je u registru koji postupa po prijavi pod istim nazivom već registrovano drugo pravno lice ili preduzetnik, ili je već podneta prijava za registraciju pod istim nazivom, ili je već rezervisan u skladu sa ovim zakonom, odnosno da li je naziv određen u skladu sa zakonom. Ukoliko postoji naziv koji je identičan ili sličan traženom nazivu, prijava će biti odbačena.

Iz navedenih razloga, preporučujemo da podnosioci registracionih prijava osnivanja privrednih društava ili prijava za promenu naziva postojećih društava, izvrše pretragu već registrovanih ili rezervisanih naziva, kako bi izbegli neželjeno odbacivanje zahteva za registraciju.

Pri tome, predlažemo da se pridržavate sledećih uputstava:

 • ukoliko se željeni naziv sastoji iz samo jedne reči, preporučujemo da pretragu izvršite i za ceo i za deo naziva i ukoliko vam ovaj način pretrage ne vrati nikakve rezultate, to znači da je taj naziv slobodan. Ukoliko je, međutim, željeni naziv zauzet, imajte u vidu da dodavanje inicijala osnivača, jednog ili dva simbola (kao što su crtice, slova, razmak) neće biti dovoljno da takav naziv bude registrovan. Na primer, ukoliko postoji privredni subjekt sa nazivom BETACOM DOO, neće biti moguće registrovati naziv BETA COM ili BETA-COM ili BETACOM MD;
 • vodite računa da se neke reči drugačije pišu, ali se isto izgovaraju, odnosno da se na jedan način pišu na srpskom i na stranom jeziku (npr. MENADŽMENT i MANAGEMENT) tako da je uvek potrebno proveriti da li se upotrebom nekog drugog slova ili rasporeda slova dobija isti rezultat, jer ako se samo drugačije piše, a isto izgovara, to može da izaziva zabunu o privrednom subjektu (npr. KOFI i COFFEE i COFEE);
 • potrebno je imati u vidu i to da delovi naziva koji se sastoje od reči koje upućuju na delatnost privrednog subjekta kao što su: „komerc“, „trade“, „group“, „company“, „export“, „import“ i slično, nije moguće koristiti kao onaj deo naziva koji pravi razliku u odnosu na već postojeći naziv. Dakle, ako već postoji privredni subjekt registrovan kao npr. „BONUS“ DOO, dodavanje neke od navedenih ili sličnih reči koje upućuju na delatnost, neće biti dovoljno da takav zahtev bude usvojen. U takvom slučaju, najbolje je pridodati još neku reč i ponoviti pretragu;
 • takođe, ukoliko se društvo zove npr. BONUS TRANS DOO, neće biti moguće registrovati naziv BONUS TRANSPORT DOO. Ovo važi i za reči INVEST i INVESTMENT, kao i za PROM i PROMET ;
 • ukoliko se željeni naziv sastoji iz više od jedne reči, nikada nemojte kucati u polje pretrage sve reči iz kojih se naziv sastoji. U ovakvim situacijama, preporučujemo da uzmete onaj deo naziva koji je po nečemu specifičan i da taj deo ukucate u polje pretrage pa ako vam ovaj način pretrage ne vrati nikakve rezultate, takav naziv je slobodan.

B) Rezervacija naziva

Ukoliko želite da budete sigurni da će tačno određeni naziv koji želite da registrujete biti slobodan, možete se koristiti pravom rezervacije naziva, koja je propisana članom 39. i 40. Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre, kojima je propisano da se rezervacija naziva pokreće podnošenjem prijave nadležnom registru sa dokazom o uplati naknade za rezervaciju naziva u iznosu od 1.000 dinara.

Ako su ispunjeni uslovi za rezervaciju naziva Registrator u roku od pet dana od dana podnošenja prijave izdaje potvrdu o rezervaciji naziva i rezervisani naziv unosi u bazu podataka rezervisanih naziva. Potvrda sadrži oznaku registra, broj pod kojim je prijava zavedena, datum i vreme prijave, naziv koji se rezerviše, podatke o podnosiocu prijave i podatke o visini naknade. Naziv se rezerviše u korist podnosioca prijave na rok od 60 dana od dana objave, koji se uz ponovnu uplatu naknade, pre isteka roka na koji je rezervisan, može obnoviti na naknadni rok od 60 dana. Rezervacija naziva se do isteka roka na koji je naziv rezervisan, može preneti na drugo pravno ili fizičko lice u kom slučaju Registrator potvdrdu o prenosu rezervisanog naziva dostavlja licu u čiju je korist naziv rezervisan.

Pretežna delatnost

Zakon o privrednim društvima (Sl. glasnik RS broj 36/2011, 99/2011), član 4. stav 1. propisuje da privredno društvo ima pretežnu delatnost, a može obavljati i sve druge delatnosti koje nisu zakonom zabranjene nezavisno od toga da li su određene osnivačkim aktom, odnosno statutom, te u članu 4. stav 2. da se posebnim zakonom može usloviti registracija ili obavljanje određene delatnosti izdavanjem prethodnog odobrenja, saglasnosti ili drugog akta nadležnog organa.

Uzimajući u obzir navedenu odredbu Zakona o privrednim društvima, privredni subjekti prijavljuju za upis u Registar koji se vodi kod Agencije za privredne registre samo jednu, pretežnu delatnost, dok se za sve ostale delatnosti podrazumeva po samom Zakonu da ih privredni subjekt može obavljati, uz pribavljanje prethodnog odobrenja, saglasnosti ili drugog akta nadležnog organa ako je to propisano posebnim zakonom.

Sa druge strane, ukoliko privredni subjekt želi da se u Registar koji se vodi kod Agencije za privredne registre upiše kao pretežna delatnost ona delatnost koja se može obavljati samo na osnovu prethodnog odobrenja, saglasnosti ili drugog akta nadležnog organa, dužno je da ovakvo odobrenje, saglasnost ili drugi akt nadležnog organa i dostavi prilikom podnošenja zahteva za upis te delatnosti u Registar (npr. proizvodnja, promet, distribucija, prerada i uskladištenje materija opasnih i štetnih po zdravlje ljudi i životne sredine, poslovi banaka, poslovi osiguravajućih društava).

Odredbom člana 88. Zakona o privrednim društvima propisano je da se na delatnost preduzetnika, shodno primenjuju odredbe člana 4. ovog zakona o delatnostima društva.

Privredni subjekt za upis u Registar koji se vodi kod Agencije za privredne registre ne dostavlja potvrdu nadležnih inspekcijskih službi o ispunjenosti uslova u pogledu prostora u kome se delatnost obavlja, osim kada je posebnim zakonom propisano da je za registraciju i obavljanje određene delatnosti potrebno pribaviti takvu potvrdu.

Iz iznetog proizilazi da privredni subjekti mogu upisati u Registar samo jednu, pretežnu delatnost, jer im je po osnovu Zakona o privrednim društvima dozvoljeno da obavljaju i druge delatnosti, s tim što sâm privredni subjekt mora voditi računa o ispunjenosti uslova za obavljanje tih delatnosti.

U vezi sa mogućnošću obavljanja svih zakonom dozvoljenih delatnosti, napominjemo i to da odredbama Zakona o privrednim društvima, a takođe ni odredbama Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju („Službeni glasnik RS“, br. 35/2009) nije predviđena ni obaveza, niti mogućnost registracije podataka o obavljanju spoljnotrgovinskog prometa i usluga u spoljnoj trgovini i da u skladu sa tim, Registar privrednih subjekata počevši od 01.02.2012. godine neće vršiti registraciju ovih podataka, a do ranije registrovani podaci neće biti javno dostupni. Dakle, obavljanje kako pretežne tako i sporednih delatnosti u spoljnotrgovinskom prometu, nije uslovljeno registracijom u Registru privrednih subjekata i ovi podaci počevši od 01.02.2012. godine ne predstavljaju predmet registracije.

OSNIVANJE

Pravna regulativa

Relevantni propisi koji se primenjuju u postupku registracije u Registru privrednih subjekata su:

 • Zakon o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/11, 99/11),
 • Zakon o postupku registracije u Agenciji za privredne registre („Službeni glasnik RS“ br. 99/11),
 • Zakon o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa („Službeni glasnik RS“ br. 25/2000, 25/2002, 107/2005, 108/2005, 123/2007)
 • Zakon o zadrugama („Službeni list SRJ“, br. 41/96, 12/98, „Službeni glasnik RS“, br. 101/2005, 34/2006)
 • Pravilnik o sadržini Registra privrednih subjekata i dokumentaciji potrebnoj za registraciju („Službeni glasnik RS“ br. 6/12)
 • Odluka o visini naknade za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre („Službeni glasnik RS“ br. 5/12).

U skladu sa navedenim propisima u Registar se upisuju sledeće pravne forme:

 • privredna društva

-          ortačko društvo

-          komanditno društvo

-          društvo sa ograničenom odgovornošću

-          akcionarsko društvo

 • ogranak stranog privrednog društva
 • predstavništvo stranog privrednog društva
 • javno preduzeće
 • zadruga
 • zadružni savez
 • drugi subjekt ako je to propisano posebnim zakonom.

Jednošalterski sistem registracije

Postupak osnivanja privrednih subjekata se sprovodi preko jednošalterskog sistema registracije koji omogućava da privredni subjekti koji se registruju u Agenciji za privredne registre sa registracijom osnivanja istovremeno dobijaju registarski/matični broj, poreski identifikacioni broj (PIB) i broj osiguranika zdravstvenog osiguranja koji izdaje RZZO.

Registarski broj dodeljuje Republički zavod za statistiku uz uplatu naknade za dodelu registarskog broja, a preko Agencije za privredne registre.

Broj računa za uplatu takse za registarski/matični broj:

Broj računa je 840-742221843-57, a u nastavku se u polje poziv na broj upisuje šifra sa spiska opština. Uputstvo za uplatu i brojevi računa po opštinama nalaze se u dokumentu koji možete preuzeti ovde.

Iznos takse za dobijanje registarskog/matičnog broja preko Agencije, a od Republičkog zavoda za statistiku je 2.140,00 dinara.

Agencija po datom ovlašćenju u jedinstvenoj registracionoj prijavi (JRPPS), dostavlja nadležnom PIO Fondu prijavu na osiguranje za osnivača koji u prijavi upiše da ne zasniva radni odnos u privrednom subjektu, i prijavu početka obavljanja delatnosti. Ukoliko osnivač navede da zasniva radni odnos, u obavezi je da samostalno izvrši prijavu na osiguranje PIO fondu, a APR će ovom Fondu izvršiti samo prijavu privrednog subjekta kao obveznika plaćanja doprinosa.

Agencija po datom ovlašćenju u jedinstvenoj registracionoj prijavi (JRPPS), dostavlja Republičkom zavodu za zdravstveno osiguranje podatke potrebne za registraciju obveznika plaćanja doprinosa.

Uz svaki zahtev za registraciju osnivanja privrednog subjekta potrebno je priložiti propisanu dokumentaciju (u originalu, overenom prepisu ili overenoj fotokopiji), dokaz o uplati naknade za osnivanje propisane Odlukom o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre („Službeni glasnik RS“ br. 5/12), kao i dokaz o uplati naknade za izdavanje jedinstvenog matičnog broja koji izdaje Republički zavod za statistiku.

Naknada za osnivanje

Visina naknade za osnivanje propisana je Odlukom o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre („Službeni glasnik RS“ br. 5/12).

Naknada za registraciju osnivanja privrednog društva i drugog pravnog lica iznosi 4.500,00 dinara

Naknada za registraciju osnivanja ogranka i predstavništva stranog privrednog društva iznosi 4.500,00 dinara

Naknada za registraciju i objavljivanje osnivačkog akta iznosi 1.000,00 dinara.

Naknada za registraciju i objavljivanje statuta iznosi 1.500,00 dinara

Račun za uplatu naknade

Broj računa za uplatu naknade za osnivanje u Registru privrednih subjekata – Privredna društva koja se plaća Agenciji za privredne registre:

 • 840-29770845-52 sa pozivom na broj 01.

Postupak upisa u Registar

Postupak upisa u Registar započinje podnošenjem registracione prijave sa propisanom dokumentacijom i dokazom o uplati propisanih naknada i to neposredno u sedištu APR u Beogradu ili u nekoj od organizacionih jedinica ili poštom. Kada se prijava podnosi poštom, kao datum i vreme podnošenja prijave uzimaju se datum i vreme prijema prijave u Agenciji.

Registracionu prijavu za osnivanje podnosi osnivač ili lice ovlašćeno od strane osnivača, u kom slučaju je potrebno priložiti i punomoćje. Više o ovlašćenom podnosiocu možete pročitati u odeljku Opšta uputstva.

Overa dokumentacije i Apostille

Ukoliko je zakonom predviđeno da se uz registracionu prijavu dostavlja overena dokumentacija – to podrazumeva overu od strane organa nadležnog za overu potpisa, a to je sud ili opštinski organ uprave.

Dokumentacija, koja je overena od strane organa nadležnog za overu potpisa u inostranstvu, postaje strana javna isprava i mora sadržati Apostille – ukoliko je reč o zemlji koja je potpisnica Haške konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, osim ako između konkretne strane zemlje i Republike Srbije nije zaključen bilatelarni sporazum o međusobnom priznavanju javnih isprava bez legalizacije. U slučaju da konkretna strana zemlja nije potpisnica Haške konvencije i nema zaključen bilatelarni sporazum sa Republikom Srbijom o međusobnom priznavanju javnih isprava bez legalizacije, potrebna je tzv. „puna“ legalizacija.

Uz dokumentaciju koja je sačinjena na stranom jeziku, obavezno se dostavlja prevod na srpski jezik overen od stalnog sudskog tumača.

Praktične napomene

S obzirom da se osnivački akti overavaju, preporučujemo da se pre overe upoznate sa važnim pravilima koja se odnose na naziv i poslovno ime, kako se ne biste izlagali nepotrebnim troškovima ukoliko prijava bude odbačena. Pravila o nazivu i poslovnom imenu možete pročitati u odeljku Opšta uputstva pod naslovom „Poslovno ime i rezervacija naziva„. Uz to napominjemo da se u osnivačkom aktu u poslovnom imenu nikada ne navodi adresa sedišta tj. ulica i broj, već samo mesto sedišta.

Zakonom o privrednim društvima propisano je da društva imaju zakonske (statutarne) zastupnike i ostale zastupnike. Kada je reč o zakonskim (statutarnim) zastupnicima, Zakon je za svaku pravnu formu propisao koja su to lica odnosno funkcije, tako da morate voditi računa da se kao zakonski zastupnici kod svake pojedine forme mogu upisati samo one funkcije koje zakon predviđa, dok se kod ostalih zastupnika funkcije ne registruju. Ovo međutim nije smetnja da društvo u svojim internim aktima određeno lice imenuje sa nekom funkcijom koju sâmo odabere.

Dozvoljene funkcije zakonskih (statutarnih) zastupnika po pravnim formama u skladu sa važećom zakonskom regulativom su sledeće:

Ortačko društvo:
 • ortak
 Komanditno duštvo:
 •  komplementar
 Društvo s ograničenom odgovornošću:
 • direktor
 • v.d. direktora
 • predsednik izvršnog odbora (samo kod lizing kuća)
 • v.d. predsednika izvršnog odbora (samo kod lizing kuća)
 Akcionarsko društvo:
 • direktor
 • v.d. direktora
 • član odbora direktora
 • v.d. člana odbora direktora
 • predsednik odbora direktora
 • v.d.  predsednika odbora direktora
 • generalni direktor
 • v.d.  generalnog direktora
 • izvršni direktor
 • v.d.  izvršnog direktora
 • predsednik izvršnog odbora (samo kod banaka i lizing kuća)
 • v.d. predsednika izvršnog odbora (samo kod banaka i lizing kuća)
 Ogranak stranog privrednog društva:
 • zastupnik
 Predstavništvo stranog privrednog društva:
 • zastupnik
 Javno preduzeće:
 • direktor
 • v.d. direktora
 • drugi organ samo ako je predviđen statutom JP
 Zadruga:
 • direktor
 • v.d. direktora
 • drugi organ samo ako je predviđen zadružnim pravilima
 Zadružni savez:
 • zastupnik
 • direktor
 • v.d.  direktora
 • drugi organ samo ako je predviđen zadružnim pravilima

Najzad, likvidacioni i stečajni upravnik su zakonski zastupnici kod svih pravnih formi nad kojima može biti sproveden postupak likvidacije i/ili stečaja.

Potrebna dokumentacija za osnivanje privrednih subjekata, ogranaka i predstavništava stranih privrednih društava, upis ogranka domaćeg privrednog društva i upis prokure

Za osnivanje privrednih subjekata potrebno je priložiti odgovarajuću registracionu prijavu osnivanja u zavisnosti od pravne forme subjekta koji se osniva i prateću dokumentaciju, odnosno:

ORTAČKO DRUŠTVO

 • jedinstvena registraciona prijava osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i upisa u jedinstveni registar poreskih obveznika – ortačko društvo,
 • ugovor o osnivanju sa overenim potpisima članova društva,
 • dokaz o identitetu člana društva (za domaće fizičko lice – fotokopija lične karte, a za stranca – fotokopija pasoša, odnosno fotokopija lične karte, ako je izdata strancu, odnosno izvod iz matičnog registra ako je osnivač pravno lice koje nije registrovano u Registru koji vodi Agencija za privredne registre),
 • odluka o imenovanju zastupnika, ako nije imenovan ugovorom o osnivanju,
 • potpis zastupnika overen od strane nadležnog organa overe,
 • potvrda banke o uplati novčanog uloga, ako se ulog uplaćuje u društvo do osnivanja, odnosno sporazum članova o proceni vrednosti nenovčanog uloga ili procena vrednosti nenovčanog uloga, ako se ulog unosi u društvo do osnivanja,
 • dokaz o uplati naknade (4.500,00 dinara za registraciju osnivanja + 1.000,00 dinara za registraciju i objavu osnivačkog akta).

KOMANDITNO DRUŠTVO

 • jedinstvena registraciona prijava osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i upisa u jedinstveni registar poreskih obveznika – komanditno društvo,
 • ugovor o osnivanju društva sa overenim potpisima članova društva,
 • dokaz o identitetu člana društva (za domaće fizičko lice – fotokopija lične karte, a za stranca – fotokopija pasoša, odnosno fotokopija lične karte, ako je izdata strancu, odnosno izvod iz matičnog registra ako je osnivač pravno lice koje nije registrovano u Registru koji vodi Agencija za privredne registre);,
 • odluka o imenovanju zastupnika, ako nije imenovan ugovorom o osnivanju,
 • potpis zastupnika overen od strane nadležnog organa overe,
 • potvrda banke o uplati novčanog uloga, ako se ulog uplaćuje u društvo do osnivanja, odnosno sporazum članova o proceni vrednosti nenovčanog uloga ili procena vrednosti nenovčanog uloga, ako se ulog unosi u društvo do osnivanja,
 • dokaz o uplati naknade (4.500,00 za registraciju osnivanja + 1.000,00 dinara za registraciju i objavu osnivačkog akta).

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

 • jedinstvena registraciona prijava osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i upisa u jedinstveni registar poreskih obveznika – društvo sa ograničenom odgovornošću,
 • osnivački akt društva (odluka za jednočlano društvo ili ugovor za višečlano) sa overenim potpisima članova društva,
 • dokaz o identitetu članova društva (za domaće fizičko lice – fotokopija lične karte, a za stranca – fotokopija pasoša, odnosno fotokopija lične karte, ako je izdata strancu, odnosno izvod iz matičnog registra ako je osnivač pravno lice koje nije registrovano u Registru koji vodi Agencija za privredne registre),
 • odluka o imenovanju zastupnika ako nije određen osnivačkim aktom,
 • potpis zastupnika overen od strane nadležnog organa overe,
 • potvrda banke o uplati novčanog uloga, ako se ulog uplaćuje u društvo do osnivanja, odnosno sporazum članova o proceni vrednosti nenovčanog uloga ili procena vrednosti nenovčanog uloga, ako se ulog unosi u društvo do osnivanja,
 • dokaz o uplati naknade (4.500,00 dinara za registraciju osnivanja + 1.000,00 dinara za registraciju i objavu osnivačkog akta).

Organi uprave u društvu sa ograničenom odgovornošću:

Prilikom osnivanja društva sa ograničenom odgovornošću, osnivač/i u zavisnosti od svojih potreba odlučuju da li će upravljanje društvom biti jednodomno ili dvodomno.

Jednodomno upravljanje znači da društvo ima jednog ili više direktora.

Dvodomno upravljanje znači da društvo ima jednog ili više direktora i nadzorni odbor. Ukoliko se osnivač/i odluče za dvodomni sistem upravanja, uz prijavu se prilažu i odluke o imenovanju predsednika i članova nadzornog odbora, ako nisu imenovani u osnivačkom aktu.

U društvu sa ograničenom odgovornošću svi direktori su i zakonski zastupnici i upisuju se na strani broj 5 jedinstvene registracione prijave osnivanja DOO.

Ukoliko će društvo pored direktora imati i druge zastupnike (zamenika direktora i drugo) oni se upisuju na strani broj 6 jedinstvene registracione prijave osnivanja DOO kao Ostali zastupnici.

Posebna pravila važe sa društva sa ograničenom odgovornošću koja će obavljati delatnost finansijskog lizinga. Na ova društva primenjuje se Zakon o finansijskom lizingu („Službeni glasnik“, br. 55/2003, 61/2005, 31/2011, 99/2011) i u skladu sa njegovim odredbama organi davaoca lizinga su upravni i izvršni odbor.

Osnovni (registrovani) kapital društva sa ograničenom odgovornošću:

Zakonom o privrednim društvima propisano je da je osnovni (registrovani) kapital društva novčana vrednost upisanih uloga članova društva u društvo koje je registrovano u skladu sa zakonom o registraciji.

Ulozi mogu biti novčani i nenovčani i izražavaju se u dinarima. Ako se uplata novčanog uloga vrši u stranoj valuti dinarska protivrednost uloga obračunava se po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate uloga.

Minimalni upisani osnovni kapital (novčani ili nenovčani) iznosi najmanje 100 dinara (osim ako je posebnim zakonom predviđen veći iznos).

Ulog se prilikom osnivanja društva s ograničenom odgovornošću ne mora uplatiti odnosno uneti, već se mora samo upisati, a u osnivačkom aktu se mora odrediti u kom roku u kome će član društva uplatiti odnosno uneti ulog. Rok za uplatu ne može biti duži od 5 godina i računa se od dana donošenja osnivačkog akta. Članovi društva stiču udeo u društvu preuzimanjem obaveze uplate odnosno unošenja uloga.

Nenovčani ulozi mogu biti samo u stvarima i pravima. Vrednost nenovčanog uloga se utvrđuje sporazumom od strane svih članova društva ili putem procene stručnog lica koje je od nadležnog državnog organa ovlašćeno da vrši procene određenih stvari i prava (sudski veštak, revizor ili drugo stručnog lice). Ukoliko, u skladu sa čl. 56 i 57 Zakona o privrednim društvima nije vršena procena vrednosti nenovčanog uloga, sačinjava se potvrda o njegovoj vrednosti, u skladu sa članom 58. Zakona o privrednim društvima koja se dostavlja radi registracije i objavljivanja.

AKCIONARSKO DRUŠTVO

 • jedinstvena registraciona prijava osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i upisa u jedinstveni registar poreskih obveznika – akcionarsko društvo,
 • osnivački akt društva sa overenim potpisima članova društva,
 • statut društva potpisan od strane članova društva,
 • potvrda kreditne institucije o uplaćenim akcijama u novcu, odnosno procena ovlašćenog procenjivača vrednosti nenovčanog uloga ili potvrda nadležnog organa o proceni vrednosti nenovčanog uloga u skladu sa zakonom,
 • odluka o imenovanju direktora odnosno članova odbora direktora i predsednika odbora direktora, ako nisu određeni statutom,
 • odluka o imenovanju članova nadzornog odbora, ako je upravljanje društvom dvodomno, ako nisu određeni statutom,
 • odluka o imenovanju članova izvršnog odbora, ako je upravljanje društvom dvodomno,
 • odluka o imenovanju zastupnika društva, ako nisu određeni statutom,
 • potpis zastupnika overen od strane nadležnog organa overe,
 • dokaz o uplati naknade (4.500,00 dinara za registraciju osnivanja + 1.000,00 dinara za registraciju i objavu osnivačkog akta + 1.500,00 dinara za registraciju i objavu statuta).

Akcionari koji osnivaju akcionarsko društvo potpisuju osnivački akt, a njihovi potpisi se overavaju u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Akcionari koji osnivaju društvo potpisuju i prvi Statut društva.

Organi uprave u akcionarskom društvu:

Prilikom osnivanja akcionarskog društva, osnivač/i u zavisnosti od svojih potreba odlučuju da li će upravljanje društvom biti jednodomno ili dvodomno.

Jednodomno upravljanje znači da društvo ima jednog ili više direktora. Ukoliko AD sa jednodomnim upravljanjem ima tri ili više direktora, oni formiraju odbor direktora koji ima i svog predsednika.

Dvodomno upravljanje znači da društvo ima jednog ili više izvršnih direktora i nadzorni odbor. Ukoliko AD sa dvodomnim upravanjem ima tri ili više izvršna direktora, oni formiraju izvršni odbor koji ima i svog predsednika. Ukoliko se osnivač/i odluče za dvodomni sistem upravanja, uz prijavu se prilažu i odluke o imenovanju predsednika i članova nadzornog odbora, ako nisu imenovani u osnivačkom aktu.

U akcionarskom društvu zakonski zastupnici su direktori, ali to ne moraju biti svi direktori, već samo pojedini ukoliko osnivači tako odrede. Oni direktori koji imaju ovlašćenje za zastupanje upisuju se na strani broj 6 jedinstvene registracione prijave osnivanja AD, a svi direktori (i oni koji imaju i oni koji nemaju ovlašćenje za zastupanje) upisuju se na strani broj 5 jedinstvene registracione prijave osnivanja AD.

Pri tome, u jednodomnom sistemu upravljanja jedan od direktora koji ima ovlašćenje za zastupanje može biti imenovan za Generalnog direktora (dakle generalni direktor u jednodomnom sistemu nije obavezan organ), dok je u dvodomnom sistemu jedan od izvršnih direktora koji ima ovlašćenje za zastupanje obavezno i Generalni direktor.

Osnovni (registrovani) kapital akcionarskog društva:

Upisane akcije koje se u skladu sa osnivačkim aktom uplaćuju u novcu uplaćuju se pre registracije osnivanja na privremeni račun kod poslovne banke u Republici Srbiji. Pre registracije društva akcionari koji osnivaju društvo dužni su da uplate, odnosno unesu uloge koji predstavljaju najmanje 25% osnovnog kapitala, pri čemu uplaćeni iznos novčanog dela osnovnog kapitala ne može biti niži od iznosa minimalnog osnovnog kapitala koji iznosi 3.000.000,00 dinara.

Akcionari:

Agencija za privredne registre ne registruje akcionare akcionarskih društava, s obzirom da je vođenje evidencije akcionara u nadležnosti Centralnog registra hartija od vrednosti.

BANKA

Uz prijavu osnivanja banke, pored dokumentacije koja se podnosi za osnivanje akcionarskog društva, prilaže se i:

 • rešenje Narodne banke o davanju dozvole za rad,
 • rešenje Narodne Banke o davanju saglasnosti na osnivački akt i statut banke.

DRUŠTVO ZA UPRAVLjANjE INVESTICIONIM FONDOVIMA

Uz prijavu osnivanja društva za upravljanje investicionim fondovima, pored dokumentacije koja se podnosi za osnivanje akcionarskog društva, prilaže se i:

 • rešenje Komisije za hartije od vrednosti o davanju dozvole za rad,
 • rešenje Komisije za hartije od vrednosti o davanju saglasnosti na izbor članova organa uprave i direktora.

BROKERSKO DILERSKO DRUŠTVO I BERZA

Uz prijavu osnivanja brokersko dilerskog društva i berze, pored dokumentacije koja se podnosi za osnivanje akcionarskog društva, prilaže se i:

 • rešenje Komisije za hartije od vrednosti o davanju dozvole za obavljanje delatnosti brokersko dilerskog društva i berze,
 • rešenje Komisije za hartije od vrednosti o davanju prethodne saglasnosti na izbor organa upravljanja društvom.

DRUŠTVO ZA OSIGURANjE

Uz prijavu osnivanja društva za osiguranje, pored dokumentacije koja se podnosi za osnivanje akcionarskog društva, prilaže se i:

 • rešenje Narodne Banke o davanju dozvole za rad.

JAVNO PREDUZEĆE

 • jedinstvena registraciona prijava osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i upisa u jedinstveni registar poreskih obveznika – javno preduzeće,
 • akt nadležnog državnog organa, odnosno organa jedinice lokalne samouprave o osnivanju javnog preduzeća,
 • statut javnog preduzeća,
 • potvrda banke o uplati novčanog uloga, u skladu sa aktom o osnivanju,
 • procena ovlašćenog procenjivača vrednosti nenovčanog uloga,
 • odluka o imenovanju direktora javnog preduzeća, ako nije određen osnivačkim aktom,
 • potpis zastupnika javnog preduzeća overen od nadležnog organa overe,
 • odluka o imenovanju predsednika i članova upravnog odbora, ako predsednik i članovi upravnog odbora nisu određeni osnivačkim aktom,
 • odluka o imenovanju predsednika i članova nadzornog odbora, ako predsednik i članovi nadzornog odbora nisu određeni osnivačkim aktom,
 • dokaz o uplati naknade (4.500,00 dinara za registraciju osnivanja + 1.000,00 dinara za registraciju i objavu osnivačkog akta).

ZADRUGA

 • jedinstvena registraciona prijava osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i upisa u jedinstveni registar poreskih obveznika – zadruga,
 • ugovor o osnivanju,
 • dokaz o identitetu zadrugara (za domaće fizičko lice – fotokopija lične karte, a za stranca – fotokopija pasoša, odnosno fotokopija lične karte, ako je izdata strancu, odnosno izvod iz matičnog registra ako je osnivač pravno lice koje nije registrovano u Registru koji vodi Agencija za privredne registre),
 • zapisnik sa osnivačke skupštine,
 • zadružna pravila,
 • potvrda banke o uplati novčanog uloga, ako se ulog uplaćuje, odnosno sporazum zadrugara o proceni vrednosti nenovčanog uloga ili procena vrednosti nenovčanog uloga, ako se ulog unosi u zadrugu,
 • odluka o imenovanju direktora odnosno drugog zastupnika zadruge, ako nije određen osnivačkim aktom,
 • potpis direktora odnosno drugog zastupnika zadruge overen od nadležnog organa overe,
 • odluka o imenovanju predsednika i članova upravnog odbora (ako postoji),
 • odluka o imenovanju predsednika i članova nadzornog odbora,
 • dokaz o uplati naknade (4.500,00 dinara za registraciju osnivanja + 1.000,00 dinara za registraciju i objavu osnivačkog akta).

ZADRUŽNI SAVEZ

 • jedinstvena registraciona prijava osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i upisa u jedinstveni registar poreskih obveznika – zadružni savez,
 • ugovor o osnivanju zadružnog saveza,
 • pravila zadružnog saveza,
 • odluka o imenovanju direktora saveza odnosno drugog zastupnika, ako nije određen ugovorom o osnivanju,
 • potpis direktora saveza odnosno drugog zastupnika overen od nadležnog organa overe,
 • dokaz o uplati naknade (4.500,00 dinara za registraciju osnivanja + 1.000,00 dinara za registraciju i objavu osnivačkog akta).

OBRAZOVANjE OGRANKA STRANOG PRIVREDNOG DRUŠTVA

 • jedinstvena registraciona prijava osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i upisa u jedinstveni registar poreskih obveznika – ogranak stranog privrednog društva,
 • odluka o obrazovanju ogranka,
 • izvod iz registra u kome je strano privredno društvo registrovano, sa prevodom overenim od strane stalnog sudskog tumača,
 • dokaz o brojevima računa preko kojih strano privredno društvo posluje,
 • potpis zastupnika ogranka overen od nadležnog organa overe,
 • izjava ovlašćenog lica stranog privrednog društva o preuzimanju odgovornosti društva za sve obaveze koje nastanu u vezi sa poslovanjem ogranka overena od nadležnog organa overe, sa prevodom overenim od strane stalnog sudskog tumača,
 • dokaz o uplati naknade (4.500,00 dinara za registraciju osnivanja).

Ogranak stranog privrednog društva je njegov izdvojeni organizacioni deo preko koga to društvo obavlja delatnost u Republici Srbiji u skladu sa zakonom.

Ogranak stranog privrednog društva ima pretežnu delatnost koja se registruje, a može obavljati sve druge delatnosti koje nisu zakonom zabranjene, nezavisno od toga da li su određene odlukom o obrazovanju ogranka.

Ogranak stranog privrednog društva nema svojstvo pravnog lica, ali u poreskom smisli ima status rezidenta.

OBRAZOVANjE PREDSTAVNIŠTVA STRANOG PRIVREDNOG DRUŠTVA

 • jedinstvena registraciona prijava osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i upisa u jedinstveni registar poreskih obveznika – predstavništvo stranog privrednog društva,
 • odluka o obrazovanju predstavništva,
 • izvod iz registra u kome je strano privredno društvo registrovano, sa prevodom overenim od strane stalnog sudskog tumača,
 • dokaz o brojevima računa preko kojih strano privredno društvo posluje,
 • potpis zastupnika predstavništva overen od nadležnog organa overe,
 • izjava ovlašćenog lica stranog privrednog društva kojom preuzima odgovornost za sve obaveze koje nastanu u vezi sa poslovanjem predstavništva overena od nadležnog organa overe, sa prevodom overenim od strane stalnog sudskog tumača
 • dokaz o uplati naknade (4.500,00 dinara za registraciju osnivanja).

OBRAZOVANjE OGRANKA DOMAĆEG PRIVREDNOG DRUŠTVA

 • registraciona prijava obrazovanja ogranka (kada se registruje uz osnivanje, popunjava se odgovrajuća stranica u JRPPS, a za upis kod već registrovanog društva, koristi se prva strana prijave Obavezni podaci i dodatak 18),
 • odluka o obrazovanju ogranka,
 • potpis zastupnika ogranka overen od nadležnog organa overe, ako to lice nije registrovani zastupnik,
 • dokaz o uplati naknade (2.500,00 dinara po ogranku).

PRIJAVA PROKURE

 • registraciona prijava prokure (kada se registruje uz osnivanje, popunjava se odgovrajuća stranica u JRPPS, a za upis kod već registrovanog društva, koristi se prva strana prijave Obavezni podaci i dodatak 12)
 • odluka o davanju prokure,
 • potpis prokuriste overen od nadležnog organa overe,
 • dokaz o uplati naknade.

Prokura je poslovno punomoćje kojim društvo ovlašćuje jedno ili više fizičkih lica da u njegovo ime i za njegov račun zaključuje pravne poslove i preduzima druge poslovne radnje. Izuzetno se može izdati i za ogranak.

Izdaje se odlukom članova društva (ortaka, komanditora i komplementara, odnosno skupštine, ako osnivačkim aktom odnosno statutom nije drugačije određeno), neprenosiva je, može se opozvati, može biti pojedinačna ili zajednička.

Ograničenja prokure su propisana zakonom tako da prokurista ne može bez posebnog ovlašćenja da zaključuje pravne poslove u vezi sa sticanjem, otuđenjem ili opterećenjem nepokretnosti i udela i akcija koje društvo poseduje u drugim pravnim licima, da preuzima menične obaveze i obaveze jemstva, zaključuje ugovore o zajmu i kreditu, zastupa društvo u sudskim postupcima ili pred arbitražom.

Posebno ovlašćenje prokuriste za zaključenje ovih pravnih poslova nije predmet registracije.

Jedini vid ograničenja prokure kroz odluku članova je ograničenje ovlašćenja prokuriste supotpisom drugih prokurista (zajednička prokura) ili supotpisom zastupnika.

Prokurista ne može dati punomoćje za zastupanje drugom licu.

PROMENE KOD PRIVREDNIH DRUŠTVA

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA UPIS I PROMENE PODATAKA I DOKUMENATA KOD PRIVREDNIH SUBJEKATA

Pravna regulativa

Relevantni propisi koji se primenjuju u postupku registracije u Registru privrednih subjekata su:

 • Zakon o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/11, 99/11)
 • Zakon o postupku registracije u Agenciji za privredne registre („Službeni glasnik RS“ br. 99/11)
 • Zakon o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa („Službeni glasnik RS“ br. 25/2000, 25/2002, 107/2005, 108/2005, 123/2007)
 • Zakon o zadrugama („Službeni list SRJ“, br. 41/96, 12/98, „Službeni glasnik RS“, br. 101/2005, 34/2006)
 • Pravilnik o sadržini Registra privrednih subjekata i dokumentaciji potrebnoj za registraciju („Službeni glasnik RS“ br. 6/12)
 • Odluka o visini naknade za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre („Službeni glasnik RS“ br. 5/12)

Naknada za registraciju promena kod privrednih subjekata

Visina naknade za promene podataka propisana je Odlukom o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre („Službeni glasnik RS“ br. 5/12).

 • Naknada za blagovremeno podnetu registracionu prijavu jedne promene podataka o privrednom subjektu – 2.500,00 dinara,
 • Ako se registracionom prijavom zahteva više promena, naknada od 2.500,00 dinara se uvećava za 1.200,00 dinara po promeni,
 • Dodatna naknada za neblagovremeno podnetu registracionu prijavu promene podataka o privrednom subjektu i brisanje privrednog subjekta iz registra – 6.000,00 dinara (bez obzira na broj neblagovremenih promena),
 • Naknada za registraciju promene pravne forme – 4.500,00 dinara,
 • Naknada za registraciju statusne promene – 5.000,00 dinara po privrednom subjektu koji učestvuje u statusnoj promeni,
 • Naknada za registraciju zabeležbe podataka od značaja za pravni promet i drugih podataka koji se u skladu sa zakonom registruju – 2.500,00 dinara,
 • Naknada za brisanje privrednog subjekta – 2.500,00 dinara,
 • Za registraciju suvlasništva na udelu i promene suvlasništva, pored redovne naknade za promenu plaća se i iznos od 300,00 dinara po suvlasniku,
 • Naknada za registraciju i objavljivanje osnivačkog akta – 1.000,00 dinara,
 • Naknada za registraciju i objavljivanje statuta – 1.500,00 dinara,
 • Naknada za registraciju i objavljivanje drugih dokumenata koji se registruju u skladu sa zakonom – 700,00 dinara po dokumentu,
 • Naknada za objavljivanje dokumenta koji se objavljuje u skladu sa zakonom – 700,00 dinara po dokumentu

Napomena: jedna promena podatka podrazumeva jednu vrstu promene, a ne promenu jednog podatka. Tako npr. ako se imenuju i razrešavaju dva direktora ili se npr. brišu svi članovi nadzornog odbora i upisuju novi članovi, reč je o jednoj promeni. Međutim, ako se razrešava direktor i uz to menja i sedište, onda je reč o dve promene. Dakle, kriterijum za obračun visine naknade je broj vrsta promene koje se registruju, a ne broj podataka koji se menjaju u okviru iste vrste promene. Ovo pravilo ne važi samo za upis ogranaka domaćeg privrednog društva, promene suvlasnika udela i objavu dokumenata gde se naknada obračunava po ogranku, po suvlasniku, odnosno po dokumentu.

Račun za uplatu naknade

Broj računa za uplatu naknade za promene registrovanih podataka kod privrednih subjekata (osim preduzetnika):

 • 840-29770845-52 sa pozivom na broj 01.

Važna napomena: Prilikom promene podataka kod već registrovanih društava u uplatnici u polju poziva na broj treba dodati i matični broj privrednog društva, tako da uplatnica sadrži sledeće elemente: račun: 840-29770845-52, model se ne upisuje, poziv na broj 01-… (u nastavku obavezno upisati matični broj društva).

Postupak registracije promene podataka kod privrednih subjekata

Postupak registracije promene podataka kod privrednih subjekata započinje podnošenjem registracione prijave sa propisanom dokumentacijom i dokazom o uplati propisanih naknada i to neposredno u sedištu APR u Beogradu ili u nekoj od organizacionih jedinica ili poštom. Kada se prijava podnosi poštom, kao datum i vreme podnošenja prijave uzimaju se datum i vreme prijema prijave u Agenciji.

Registraciona prijava

Registraciona prijava promene nije propisana, ali se na internet strani Agencije – Privredna društva u odeljku Obrasci mogu pronaći ponuđeni obrasci koji olakšavaju registraciju i sadrže odgovarajuće napomene koje mogu biti korisne pri popunjavanju prijave. Treba voditi računa da se prilikom podnošenja registracione prijave promene uvek podnosi prva strana prijave (Obavezni podaci), a da se uz nju prilažu i odgovarajući dodaci u zavisnosti od vrste promene koja se prijavljuje za registraciju. Pri tome, bitno je odabrati odgovarajući dodatak, tako da podaci upisani u dodatku budu u saglasnosti sa dokumentacijom koja se prilaže uz registracionu prijavu. Ako se istovremeno prijavljuje više promena, prilaže se samo jedan primerak prve strane prijave (Obavezni podaci), a uz nju se prilažu odgovarajući dodaci (u potrebnom broju primeraka).

Ovlašćeni podnosilac prijave

Registracionu prijavu promene podnosi registrovani zastupnik privrednog subjekta (direktor, drugi registrovani zastupnik, likvidacioni ili stečajni upravnik), s tim što za registraciju promene člana društva podnosilac može biti i član koji istupa. Podnosilac može biti i lice koje zastupnik ovlasti punomoćjem, u kom slučaju je potrebno priložiti i punomoćje.

Ako se prijava odnosi na promenu zastupnika, podnosilac prijave je ili novoimenovani zastupnik ili drugi registrovani zastupnik koji nije razrešen. Razrešeni zastupnik ne može podnositi prijavu za registraciju, osim u slučaju kada je osnov brisanja ostavka tog zastupnika.

Više o ovlašćenom podnosiocu možete pročitati u odeljku Opšta uputstva.

Overa dokumentacije i Apostille

Ako je zakonom predviđeno da se uz registracionu prijavu dostavlja overena dokumentacija – to podrazumeva overu od strane organa nadležnog za overu potpisa, a to je sud ili opštinski organ uprave.

Dokumentacija, koja je overena od strane organa nadležnog za overu potpisa u inostranstvu, postaje strana javna isprava i mora sadržati pečatom Apostille – ako je reč o zemlji koja je potpisnica Haške konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, osim ako između konkretne strane zemlje i Republike Srbije nije zaključen bilatelarni sporazum o međusobnom priznavanju javnih isprava bez legalizacije. U slučaju da konkretna strana zemlja nije potpisnica Haške konvencije i nema zaključen bilatelarni sporazum sa Republikom Srbijom o međusobnom priznavanju javnih isprava bez legalizacije, potrebna je tzv. „puna“ legalizacija.

Uz dokumentaciju koja je sačinjena na stranom jeziku, obavezno se dostavlja prevod na srpski jezik overen od stalnog sudskog tumača.

Praktične napomene

Konstitutivno dejstvo registracije člana

Kako se svojstvo člana društva stiče odnosno prestaje danom registracije, to odluke o promeni, npr. direktora, sedišta i dr. donose članovi koji su registrovani kao članovi onog dana kada se odluke donose. Tako na primer, ako u društvu dolazi do promene članova (na osnovu ugovora o prenosu udela ili nekog drugog akta), novi članovi društva ne mogu pre registracije da donose odluke o promeni nekih drugih podataka (npr. da imenuju ili razreše direktora, promene sedište ili pretežnu delatnost i sl.) već će ovakve odluke moći da donesu tek nakon što budu registrovani kao članovi društva. U ovakvoj situaciji, moguće je ili dostaviti odluke (o promeni direktora, sedišta itd.) potpisane od strane registrovanih članova (koji treba da budu brisani iz Registra) ili sačekati da se prvo registruje promena članova, pa naknadno podneti prijavu za promenu drugih podataka.

Konstitutivno dejstvo odluke o imenovanju odnosno razrešenju zastupnika

Odluke o promenama zastupnika društva (imenovanje odnosno razrešenje) proizvode dejstvo danom njihovog donošenja ili stupanja na snagu odluke.

Iz navedenog proizilazi da registracionu prijavu kojom se traži promena zastupnika ne može podneti lice koje je razrešeno, osim u slučaju kada prijavu za brisanje zastupnika po osnovu podnete ostavke podnosi zastupnik koji je podneo ostavku.

Organi uprave po pravnim formama privrednih društava u novom Zakonu o privrednim društvima:

 ORTAČKO DRUŠTVO (čl. 111. ZPD i dalje)
Zastupaju svi ortaci (zakonsko pravilo) ili neki od njih (izuzetak, ako je tako predviđeno odlukom ili osnivačkim aktom).
Ortaci zastupaju samostalno (zakonsko pravilo) ili zajednički (izuzetak, ako je tako predviđeno odlukom ili osnivačkim aktom) ili sa prokuristom (takođe izuzetak).

 

 KOMANDITNO DRUŠTVO (čl. 131. ZPD)
Zastupaju samo komplementari.
Komanditor može da bude samo prokurista, ako mu SVI komplementari daju prokuru.

 

 DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU (čl. 198, 218. ZPD i dalje)
JEDNODOMNO DVODOMNO
Ima jednog ili više direktora. Imenuje ih skupština. Ima jednog ili više direktora. Imenuje ih nadzorni odbor.
Svaki direktor je i zakonski zastupnik. Svaki direktor je i zakonski zastupnik.
Zastupaju svi direktori zajednički (zakonsko pravilo) ili samostalno (izuzetak, ako je tako predviđeno odlukom ili osnivačkim aktom). Zastupaju svi direktori zajednički (zakonsko pravilo) ili samostalno (izuzetak, ako je tako predviđeno odlukom ili osnivačkim aktom).
 Ima i nadzorni odbor sa predsednikom. Članove i predsednika bira skupština.

 

 AKCIONARSKO DRUŠTVO (čl. 382., 417. ZPD i dalje)
 JEDNODOMNO  DVODOMNO
Ima jednog ili više direktora. Imenuje ih skupština. Ima jednog ili više izvršnih direktora. Imenuje ih nadzorni odbor.
Ako ima više od dva direktora, onda obavezno postoji ODBOR DIREKTORA sa predsednikom. Ako ima više od dva direktora, onda obavezno postoji IZVRŠNI ODBOR.
 Zastupaju svi ili neki direktori (ako ih ima više od jednog). Zastupaju svi ili neki direktori (ako ih ima više od jednog).
Oni direktori koji su zastupnici zastupaju zajednički (zakonsko pravilo) ili samostalno (izuzetak, ako je tako predviđeno odlukom ili osnivačkim aktom). Oni direktori koji su zastupnici zastupaju zajednički (zakonsko pravilo) ili samostalno (izuzetak, ako je tako predviđeno odlukom ili osnivačkim aktom ).
Jedan od direktora – zastupnika može biti Generalni direktor (ali ne mora da bude imenovan), a imenuju ga ostali direktori. Jedan od direktora – zastupnika je Generalni direktor (obavezno je njegovo imenovanje ako društvo ima izvršni odbor), a imenuje ga nadzorni odbor.
  Ima i nadzorni odbor sa predsednikom. Članove bira skuptšina, a predsednika biraju članovi nadzornog odbora.
Kooptacijom se može izabrati najviše 2 direktora.

 

Zastupničke funkcije

Zakonom o privrednim društvima propisano je da društva imaju zakonske (statutarne) zastupnike i ostale zastupnike. Kada je reč o zakonskim (statutarnim) zastupnicima, Zakon je za svaku pravnu formu propisao koja su to lica odnosno funkcije, tako da morate voditi računa da se kao zakonski zastupnici kod svake pojedine forme mogu upisati samo one funkcije koje zakon predviđa, dok se kod ostalih zastupnika funkcije ne registruju. Ovo međutim nije smetnja da društvo u svojim internim aktima određeno lice imenuje sa nekom funkcijom koju sâmo odabere.

Dozvoljene funkcije zakonskih (statutarnih) zastupnika po pravnim formama u skladu sa važećom zakonskom regulativom su sledeće:

 Ortačko društvo:
 • ortak
 Komanditno duštvo:
 • komplementar
 Društvo s ograničenom odgovornošću:
 • direktor
 • v.d. direktora
 • predsednik izvršnog odbora (samo kod lizing kuća)
 • v.d. predsednika izvršnog odbora (samo kod lizing kuća)
 Akcionarsko društvo:
 • direktor
 • v.d. direktora
 • član odbora direktora
 • v.d. člana odbora direktora
 • predsednik odbora direktora
 • v.d.  predsednika odbora direktora
 • generalni direktor
 • v.d.  generalnog direktora
 • izvršni direktor
 • v.d.  izvršnog direktora
 • predsednik izvršnog odbora (samo kod banaka i lizing kuća)
 • v.d. predsednika izvršnog odbora (samo kod banaka i lizing kuća)
 Ogranak stranog privrednog društva:
 •  zastupnik
 Predstavništvo stranog privrednog društva:
 •  zastupnik
 Javno preduzeće:
 • direktor
 • v.d. direktora
 • drugi organ samo ako je predviđen statutom JP
 Zadruga:
 • direktor
 • v.d. direktora
 • drugi organ samo ako je predviđen zadružnim pravilima
 Zadružni savez:
 •  zastupnik
 • direktor
 • v.d.  direktora
 • drugi organ samo ako je predviđen zadružnim pravilima

Potrebna dokumentacija za registraciju promena kod privrednih subjekata

Registraciona prijava promene poslovnog imena:

 • registraciona prijava promene poslovnog imena (Obavezni podaci + dodatak 01),
 • odluka nadležnog organa o promeni poslovnog imena,
 • dokaz o uplati naknade

Zakonom o privrednim društvima propisano je da privredno društvo posluje i učestvuje u pravnom prometu pod poslovnim imenom koje je registrovano u skladu sa zakonom. Poslovno ime obavezno sadrži naziv, pravnu formu i mesto u kome je sedište društva, može da sadrži i opis predmeta poslovanja, kao i druge elemente ako je to propisano zakonom. Uz poslovno ime privrednog društva u postupku likvidacije dodaje se oznaka „u likvidaciji“. Pored poslovnog imena, društvo može da koristi i skraćeno poslovno ime, pod istim uslovima pod kojim koristi i poslovno ime i ono obavezno sadrži naziv i pravnu formu društva.

Više o poslovnom imenu možete pročitati u odeljku „Opšta uputstva“.

Ako se za registraciju prijavljuje prevod poslovnog imena ili prevod skraćenog poslovnog imena, potrebno je koristiti dodatak 02.

Registraciona prijava promene sedišta:

 • registraciona prijava promene sedišta (Obavezni podaci + dodatak 03),
 • odluka nadležnog organa o promeni sedišta,
 • dokaz o uplati naknade

Sedište društva je mesto na teritoriji Republike Srbije iz koga se upravlja poslovanjem društva. Određuje se osnivačkim aktom ili odlukom skupštine društva.

Ako se promena sedišta vrši tako da se pored ulice i broja menja i mesto sedišta, tako da se društvo seli npr. iz Beograda u Pančevo, Registrator će izvršiti promenu poslovnog imena u delu koji se odnosi na mesto sedišta (bez zahteva i bez posebne naknade). Isto će biti učinjeno i ako društvo ima registrovano skraćeno poslovno ime koje u sebi sadrži i mesto sedišta. Međutim, ako društvo ima registrovane prevode poslovnog imena, potrebno je priložiti zahtev za promenu ovih podataka (dodatak 02) i odgovarajuću dokumentaciju i naknadu.

Registraciona prijava upisa ili promene adrese za prijem pošte i adrese za prijem elektronske pošte:

 • registraciona prijava upisa ili promene adrese za prijem pošte ili adrese za prijem elektronske pošte (Obavezni podaci + dodatak 03),
 • dokaz o uplati naknade .

Adresa za prijem pošte je posebna adresa koja se, ako postoji, uvek razlikuje od adrese sedišta. Dakle, društvo ne mora imati adresu za prijem pošte, ali ako je ima, ona mora biti različita od adrese sedišta i registrovana.

Registraciona prijava promene pretežne delatnosti:

 • registraciona prijava promene pretežne delatnosti (Obavezni podaci + dodatak 04),
 • odluka nadležnog organa o promeni pretežne delatnosti,
 • dokaz o uplati naknade.

Društvo ima pretežnu delatnost koja se registruje, a može obavljati i sve druge delatnosti koje nisu zakonom zabranjene nezavisno od toga da li su određene osnivačkim aktom, odnosno statutom.

Više o pretežnoj delatnosti možete pročitati u odeljku „Opšta uputstva“.

Registraciona prijava promene vremena trajanja društva:

 • registraciona prijava promene vremena trajanja društva (Obavezni podaci + dodatak 05),
 • odluka nadležnog organa društva o promeni trajanja društva,
 • dokaz o uplati naknade.

Smatra se da je društvo osnovano na neodređeno vreme ako osnivačkim aktom, odnosno statutom nije drugačije određeno. Društvo koje je osnovano na određeno vreme može odlukom, koja se registruje, produžiti vreme trajanja društva ili nastaviti poslovanje kao društvo osnovano na neodređeno vreme. Odluku o promeni (produženju) trajanja donose svi ortaci i komplementari jednoglasno, odnosno dvotrećinskom većinom skupštine društva s ograničenom odgovornošću i akcionarskog društva.

Registraciona prijava za promenu osnivačkog akta ortačkog, komanditnog i društva s ograničenom odgovornošću:

 • registraciona prijava promene osnivačkog akta (Obavezni podaci + dodatak 29),
 • odluka nadležnog organa društva o promeni osnivačkog akta,
 • prečišćen tekst izmena osnivačkog akta, potpisan od strane zastupnika društva,
 • dokaz o uplati naknade.

Osnivački akt se menja odlukom ortaka, komanditora i komplementara, odnosno skupštine društva. Odluku potpisuju članovi koji su za nju glasali i odluka se overava ako je to predviđeno osnivačkim aktom i ako je ta obaveza registrovana. U suprotnom, zakonska je pretpostavka da se izmene osnivačkog akta ne overavaju.

Zakonski zastupnik je u obavezi da nakon svake izmene osnivačkog akta i statuta, sačini i potpiše prečišćeni tekst tog dokumenta. Dakle, kada društvo radi izmene i dopune osnivačkog akta, obavezno je sačiniti i prečišćeni teskt osnivačkog akta, a oba ova dokumenta dostavljaju se radi registracije.

Takođe, društvo može umesto sačinjavanja ova dva dokumenta (izmene osnivačkog akta + prečišćeni tekst), da se odluči za donošenje novog osnivačkog akta. U ovom slučaju, prethodni osnivački akt se stavlja van snage, a donosi se novi. Ovako sačinjeni novi osnivački akt se takođe ne overava (ovo pravilo ne važi kod osnivanja društva, jer prvi osnivaki akt mora uvek biti overen).

Osnivački akt akcionarskog društva se ne menja, već samo statut.

Registraciona prijava promene statuta društva:

 • registraciona prijava promene statuta društva (Obavezni podaci + dodatak 29),
 • odluka skupštine društva o promeni statuta,
 • prečišćen tekst izmena statuta, potpisan od strane zakonskog zastupnika društva,
 • dokaz o uplati naknade

Akcionarska društva, pored osnivačkog akta imaju i statut, koji se kao i osnivački akt, sačinjava u pisanoj formi i registruje se.

Statutom akcionarskog društva se uređuje upravljanje društvom i druga pitanja u skladu sa zakonom i sadrži sve bitne podatke o društvu (delatnosti, kapitalu, akcijama, upravljanju, unutrašnjoj organizaciji). Menja se sa svakom promenom tih podataka, na osnovu odluke skupštine, odnosno drugog organa određenog zakonom, najmanje jednom godišnje ako je u prethodnoj godini došlo do promene podataka o osnovnom kapitalu i akcijama.

Registraciona prijava upisa obaveze overe osnivačkog akta odnosno prestanka obaveze overe osnivačkog akta:

 • registraciona prijava upisa obaveze overe osnivačkog akta odnosno prestanka obaveze overe osnivačkog akta (Obavezni podaci + dodatak 29),
 • odluka nadležnog organa društva o promeni osnivačkog akta,
 • prečišćen tekst izmena osnivačkog akta, potpisan od strane zastupnika društva,
 • dokaz o uplati naknade.

Obaveza overe izmene osnivačkog akta predviđa se osnivačkim aktom i registruje se. U suprotnom, zakonska pretpostavka je da se izmene osnivačkog akta ne overavaju.

Registraciona prijava upisa, promene, brisanja, ostavke ili otkaza zastupnika:

Zakonski (statutarni) zastupnik društva može biti fizičko lice ili društvo registrovano u Republici Srbiji koje tu funkciju vrši preko svog zakonskog zastupnika – koji je fizičko lice ili preko fizičkog lica koje je posebnim pisanim punomoćjem za to ovlašćeno. Društvo uvek mora imati najmanje jednog zakonskog zastupnika koji je fizičko lice.

Zakonski zastupnici upisuju se na dodatku 07.

Zastupnici društva, pored zakonskih, mogu biti i lica koja su aktom ili odlukom nadležnog organa društva ovlašćena da zastupaju društvo (ostali zastupnici).

Ostali zastupnici upisuju se na dodatku 08.

Ako zastupnici imaju ograničenja ovlašćenja za zastupanje (bilo supotpisom, bilo ostala ograničenja) koja su takve sadržine da ne mogu biti upisana u odgovarajućim poljima u prijavi (na dodatku 07 ili 08), onda se prilaže i dodatak 31 u kom ima dovoljno prostora za upis ograničenja.

Više o zastupnicima pročitajte u Praktičnim napomenama.

Registraciona prijava ostavke direktora ili otkaza ortaka ovlašćenog za zastupanje:

Direktor društva može pisanim putem dati ostavku preostalim direktorima, a ako društvo ima samo jednog direktora ostavka se daje predsedniku skupštine ili akcionaru koji poseduje najveći broj akcija sa pravom glasa.

Ostavka se registruje i proizvodi dejstvo u odnosu na društvo danom podnošnja, osim ako je u njoj naveden neki kasniji datum.

Ako jedini direktor društva podnese ostavku, nastavlja da preduzima radnje koje ne trpe odlaganje do imenovanja novog direktora ali ne duže od 30 dana od dana registracije ostavke.

Ortak može otkazati ovlašćenje za zastupanje ako za to postoje opravdani razlozi u kom slučaju pisanim putem obaveštava ostale ortake blagovremeno o nameri da otkaže ovlašćenje za zastupanje, kako bi omogućio ostalim ortacima da preuzmu poslove zastupanja društva.

Ortak, odnosno komplementar, koji otkazuje ovlašćenje za zastupanje, pisanim putem blagovremeno obaveštava sve ostale ortake, odnosno komplementare o nameri da otkaže ovlašćenje za zastupanje.

Otkaz ovlašćenja ortaka može zameniti odluka suda o oduzimanju ovlašćenja.

Radi lakše primene člana 30. Pravilnika o sadržini Registra privrednih subjekata i dokumentacije potrebne za registraciju naveli smo u tekstu koji sledi moguće promene i potrebnu dokumentaciju:

Registraciona prijava upisa, odnosno promene zastupnika:

 • registraciona prijava upisa, odnosno promene zastupnika (Obavezni podaci + dodatak 07 ili 08),
 • odluka nadležnog organa o imenovanju, odnosno razrešenju zastupnika,
 • potpis novog zastupnika overen od nadležnog organa overe,
 • dokaz o uplati naknade.

Registraciona prijava ostavke zastupnika:

 • registraciona prijava ostavke zastupnika (Obavezni podaci + dodatak 07 ili 08 + dodatak 29),
 • ostavka zastupnika,
 • dokaz o uplati propisane naknade.

Registraciona prijava otkaza ovlašćenja ortaka/komplementara ovlašćenog za zastupanje:

 • registraciona prijava otkaza ovlašćenja ortaka/komplementara ovlašćenog za zastupanje (Obavezni podaci + dodatak 07 + dodatak 29),
 • otkaz ovlašćenja ili odluka suda o oduzimanju ovlašćenja,
 • dokaz o uplati naknade.

Registraciona prijava razrešenja likvidacionog upravnika:

 • registraciona prijava razrešenja likvidacionog upravnika (Obavezni podaci + dodatak 07),
 • odluka nadležnog organa o razrešenju likvidacionog upravnika i imenovanju novog likvidacionog upravnika,
 • potpis novog likvidacionog upravnika overen od nadležnog organa overe,
 • dokaz o uplati naknade.

Likvidacioni upravnik može biti razrešen odlukom nadležnog organa, a istom odlukom mora biti imenovan novi likvidacioni upravnik.

Registraciona prijava ostavke likvidacionog upravnika:

 • registraciona prijava ostavke likvidacionog upravnika (Obavezni podaci + dodatak 07 + dodatak 29),
 • ostavka likvidacionog upravnika,
 • dokaz o uplati naknade.

Likvidacioni upravnik može dati ostavku u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima kojima se reguliše ostavka direktora društva. Ostavka likvidacionog upravnika se registruje.

Registraciona prijava promene obima ovlašćenja zastupnika:

 • registraciona prijava promene obima ovlašćenja zastupnika (Obavezni podaci + dodatak 07 ili 08 + po potrebi dodatak 31),
 • odluka nadležnog organa o promeni obima ovlašćenja zakonskog zastupnika,
 • dokaz o uplati naknade.

Aktima društva ili odlukama nadležnog organa utvrđuju se ograničenja ovlašćenja zastupnika i zastupnik je dužan da postupa u skladu sa njima.

Ako su ograničenja ovlašćenja za zastupanje takve sadržine da ne mogu biti upisana u odgovarajućim poljima u prijavi (dodatak 07 ili 08, zavisno od tipa zastupnika), onda se prilaže i dodatak 31 u kom ima dovoljno prostora za upis ograničenja.

Registraciona prijava prestanka prokure:

 • registraciona prijava prestanka prokure (Obavezni podaci + dodatak 12) ,
 • odluka o opozivu prokure odnosno otkaz prokure,
 • dokaz o uplati naknade.

Društvo može opozvati prokuru u svako doba.

Prokurista može otkazati prokuru u svako doba uz obavezu da u narednih 30 dana, računajući od dana dostave otkaza društvu, zaključuje pravne poslove i preduzima druge pravne radnje ako je to potrebno radi izbegavanja nastanka štete za društvo.

Registraciona prijava upisa odnosno promene direktora:

 • registraciona prijava upisa odnosno promene direktora,
 • odluka nadležnog organa o imenovanju odnosno razrešenju direktora,
 • dokaz o uplati naknade.

Ako se promena direktora registruje kod akcionarskog društva, onda se koristi registraciona prijava za promenu direktora/odbora akcionarskog društva (Obavezni podaci + dodatak 09), a ako je direktor koji se upisuje istovremeno i zakonski zastupnik društva prilaže se i dodatak 07 i potpis tog direktora overen od nadležnog organa overe.

Kod ostalih pravnih formi, za promenu direktora koristi se registraciona prijava promene zakonskih zastupnika (Obavezni podaci + dodatak 07).

Registraciona prijava upisa odnosno promene predsednika i člana izvršnog odbora:

 • registraciona prijava upisa odnosno promene predsednika i člana izvršnog odbora (Obavezni podaci + dodatak 09),
 • odluka nadležnog organa o imenovanju odnosno razrešenju predsednika i člana izvršnog odbora,
 • dokaz o uplati naknade .

Ako je predsednik ili član izvršnog odbora koji se upisuje istovremeno i zastupnik društva prilaže se i njegov potpis overen od nadležnog organa overe.

Predsednik izvršnog odbora kao funkcija nije predviđen odredbama Zakona o privrednim društvima. U skladu sa tim, ova funkcija može se registrovati samo kod onih društava čiji su organi uprave uređeni posebnim zakonom koji ovu funkciju predviđaju, kao što su banke ili lizing kuće.

Registraciona prijava upisa odnosno promene predsednika i člana nadzornog odbora:

 • registraciona prijava upisa odnosno promene predsednika i člana nadzornog odbora (Obavezni podaci + dodatak 10),
 • odluka nadležnog organa o imenovanju odnosno razrešenju predsednika i člana nadzornog odbora,
 • dokaz o uplati naknade.

Predsednik i član nadzornog odbora ne mogu biti imenovani za zastupnike društva.

Registraciona prijava upisa odnosno promene predsednika i člana upravnog odbora:

 • registraciona prijava upisa odnosno promene predsednika i člana upravnog odbora (Obavezni podaci + dodatak 11),
 • odluka nadležnog organa o imenovanju odnosno razrešenju predsednika i člana upravnog odbora,
 • dokaz o uplati naknade.

Uz registracionu prijavu imenovanja odnosno razrešenja predsednika i članova upravnog odbora javnog preduzeća dostavlja se odluka osnivača javnog preduzeća.

Iako Zakon o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ 36/11 i 99/11) više ne predviđa postojanje upravnog odbora kao organa kod društva s ograničenom odgovornošću i akcionarskih društava, Zakon o finansijskom lizingu je kao lex specialis predvideo da su organi davaoca lizinga upravni i izvršni odbor. U skladu sa navedenim, ona društva s ograničenom odgovornošću i akcionarska društva čija je registrovana pretežna delatnost 6491 – Finansijski lizing mogu imati i registrovati i upravni odbor.

Isto pravilo važi i za banke, čiji su organi uprave definisani Zakonom o bankama („Službeni glasnik RS“, br. 107/2005, 91/2010), kao i za zadruge (Zakon o zadrugama „Službeni list SRJ“, br. 41/96, 12/98, „Službeni glasnik RS“, br. 101/2005, 34/2006).

Registraciona prijava upisa ili promene člana privrednog društva:

 • registraciona prijava upisa ili promene člana u ortačkom društvu, komanditnom društvu i društvu s ograničenom odgovronošću (Obavezni podaci + dodatak 13 + dodaci 15 ili 16 – ako postoji i promena na ukupnom kapitalu),
 • ugovor o prenosu udela sa overenim potpisima članova društva ili drugi akt koji je osnov za prenos udela,
 • dokaz o identitetu člana koji pristupa društvu (za domaće fizičko lice – fotokopija lične karte, a za stranca – fotokopija pasoša, odnosno fotokopija lične karte, ako je izdata strancu, odnosno izvod iz matičnog registra ako je osnivač pravno lice koje nije registrovano u Registru koji vodi Agencija za privredne registre),
 • dokaz o uplati naknade.

Pored ugovora o prenosu udela, članu društva svojstvo člana može prestati:

 • smrću – kada je potrebno dostaviti pravnosnažno rešenje o nasleđivanju udela u društvu. U slučaju smrti ortaka udeo se ne nasleđuje, već se raspoređuje srazmerno na preostale ortake, osim ako je ugovorom o osnivanju predviđeno da društvo nastavlja da posluje sa naslednicima preminulog ortaka;
 • isključenjem člana društva odlukom skupštine – kada je potrebno dostaviti odluku skupštine o isključenju člana donetu u skladu sa zakonom (član se može isključiti odlukom skupštine samo zbog neispunjenja obaveze uplate odnosno unosa uloga iz člana 46. Zakona o privrednim društvima, a ne i iz drugih razloga. Ako postoje drugi opravdani razlozi za isključenje člana društva, isključenje se vrši sudskim putem);
 • isključenjem člana društva s ograničenom odgovornošću pravnosnažnom presudom – kada je potrebno dostaviti pravnosnažnu presudu nadležnog suda o isključenju člana;
 • istupanjem člana društva s ograničenom odgovornošću iz opravdanog razloga – kada je potrebno dostaviti zahtev za istupanje i odluku skupštine o prihvatanju zahteva za istupanje člana;
 • brisanjem iz registra (za pravna lica) usled likvidacije ili stečaja – kada je potrebno dostaviti akt/dokaz o pravnom sledbeništvu nad udelom u društvu;
 • brisanjem iz registra usled pripajanja drugom privrednom društvu – kada je potrebno dostaviti akt/dokaz o pravnom sledbeništvu (ako je član brisan usled statusne promene koja je registrovana u Registru privrednih subjekata, dovoljan dokaz je pozvati se na broj rešenja kojim je registrovana ta statusna promena).

Svojstvo člana u ortačkom i komanditnom društvu takođe prestaje prenosom udela koji se vrši ugovorom sa overenim potpisima prenosioca i sticaoca, s tim što Zakon predviđa i mogućnost istupanja ortaka odnosno komplementara u skladu sa odredbom člana 121. Zakona o privrednim društvima. U ovom slučaju prilaže se pisano obaveštenje o istupanju ortaka odnosno komplementara, s tim što ovo obaveštenje mora podneti društvu najmanje šest meseci pre isteka poslovne godine (ako ugovorom o osnivanju nije predviđeno drugačije) i ono se najpre registruje u vidu zabeležbe podatka od značaja za pravni promet (Obavezni podaci + dodatak 30), a ortak koji podnese ovakvo obaveštenje istupa iz ortačkog društva tek sa istekom poslovne godine i tek tada može podneti prijavu za registraciju istupanja (dakle u periodu od 01.-15. januara naredne godine).

Registracija promene člana ima konstitutivno dejstvo, što znači da se svojstvo člana stiče, odnosno prestaje danom registracije ovog podatka u skladu sa Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre.

Registraciona prijava promene podataka o registrovanim licima:

 • registraciona prijava promene podataka o registrovanim licima (Obavezni podaci + dodatak 14),
 • dokaz koji predstavlja osnov za promenu podataka,
 • dokaz o uplati naknade.

Podaci koji se upisuju u Registar za domaće fizičko lice su lično ime i JMBG, a za stranca lično ime, broj pasoša i država izdavanja, odnosno ako je strancu izdata lična karta za stranca – onda lično ime i lični broj stranca. Lični broj za stranca može se u prijavi upisati u polje za JMBG.

Za promenu prezimena fizičkog lica dostavlja se fotokopija lične karte ili pasoša ili druga dokumentacija u skladu sa zakonom (izvod iz matične knjige venčanih).

Ako je lice koje menja prezime istovremeno i zastupnik društva, potrebno je da priloži i novi overeni potpis.

Prebivalište fizičkih lica koja se upisuju u registar (članova društva, zastupnika, drugih članova organa uprave) nije podatak koji se registruje, tako da predmet registracije nisu ni promene ovih podataka.

Podaci koji se upisuju u Registar za domaće pravno lice koje je član privrednog društva su poslovno ime, matični broj i sedište. Ako domaće privredno društvo promeni poslovno ime ili sedište, ovaj podatak će automatski biti promenjen i u njegovim zavisnim privrednim društvima, te nema potrebe podnositi prijavu za registraciju.

Podaci koji se upisuju u Registar za strano pravno lice koje je član domaćeg privrednog društva su poslovno ime, sedište, matični/registarski broj pod kojim se to pravno lice vodi u matičnom registru i naziv tog registra (odn. država registra).

Ako dođe do promene nekog od navedenih podataka kod stranog privrednog društva, potrebno je podneti prijavu za registraciju promene podataka i odgovarajući izvod iz matičnog registra kao dokaz o nastaloj promeni (nema automatizma).

Registraciona prijava za objavljivanje poziva društva:

Objavljivanje poziva članu da izvrši obavezu uplate/unosa uloga

 • registraciona prijava za objavljivanje poziva društva članu da izvrši obavezu uplate odnosno unosa uloga na internet strani Agencije (Obavezni podaci + dodatak 28),
 • poziv društva članu da izvrši obavezu uplate odnosno unosa uloga,
 • dokaz o uplati naknade

U slučaju da član društva propusti da izvrši svoju obavezu uplate odnosno unosa uloga u skladu sa osnivačkim aktom, društvo ga može pozvati pisanim putem da tu obavezu izvrši u naknadnom roku koji ne može biti kraći od 30 dana od dana slanja tog poziva.

Društvo je dužno da u roku od tri dana od dana slanja poziva isti objavi na internet strani registra. Objavljivanje poziva traje najmanje u istom roku koji je ostavljen članu društva da ispuni svoju obavezu unosa/uplate uloga.

Na osnovu navedenog, društvo podnosi prijavu za objavljivanje poziva uz koju dostavlja poziv društva članu da izvrši obavezu uplate/unosa i dokaz o uplati naknade za objavu u iznosu od 700,00 dinara, a Registrator vrši objavljivanje poziva na internet strani Agencije.

Objavljivanje poziva društva za sednicu skupštine društva

 • registraciona prijava poziva društva članovima za sednicu skupštine društva radi objavljivanja na internet strani Agencije (Obavezni podaci + dodatak 28),
 • poziv društva članovima za sednicu skupštine društva,
 • dokaz o uplati naknade.

Društvo s ograničenom odgovoronošću sednicu skupštine saziva slanjem pisanih poziva upućenih svakom članu društva na adresu člana iz evidencije podataka o članovima, osim ako je drugačiji način pozivanja određen osnivačkim aktom ili se sa drugačijim načinom pozivanja član društva pisanim putem saglasio.

Akcionarsko društvo poziv za sednicu skupštine šalje:

 • preporučenom poštanskom pošiljkom na adrese akcionara iz jedinstvene evidencije akcionara, odnosno na elektronsku adresu akcionara (ako je dao pisanu saglasnost za takav način slanja) ili
 • objavljivanjem na internet strani društva i na internet strani Registra privrednih subjekata
 • Javno akcionarsko društvo je dužno da poziv za sednicu objavi i na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme gde su uključene njegove akcije, a objavu uvek vrši i na svojoj internet stranici.

Na osnovu navedenog, društvo podnosi prijavu za objavljivanje poziva za sednicu skupštine uz koju dostavlja poziv društva članovima za sednicu skupštine i dokaz o uplati naknade za objavu u iznosu od 700,00 dinara, a Registrator vrši objavljivanje poziva na internet strani Agencije.

Objavljivanje ponude društva za otkup sopstvenih akcija

 • registraciona prijava za objavljivanje ponude društva za otkup sopstvenih akcija na internet strani Agencije (Obavezni podaci + dodatak 28),
 • ponuda društva za otkup akcija,
 • dokaz o uplati naknade

Društvo podnosi prijavu za objavljivanje ponude društva za otkup sopstvenih akcija uz koju dostavlja ponudu društva za otkup i dokaz o uplati naknade za objavu u iznosu od 700,00 dinara, a Registrator vrši objavljivanje ponude na internet strani Agencije.

Registraciona prijava zabeležbe vršenja prava na prinudni otkup:

 • registraciona prijava zabeležbe odluke, odnosno obaveštenja o prinudnom otkupu udela ili akcija (Obavezni podaci + dodatak 30),
 • odluka skupštine društva odnosno obaveštenje člana društva o prinudnom otkupu udela ili akcija,
 • dokaz o uplati naknade

Registraciona prijava objavljivanja zapisnika sa sednice skupštine:

 • Registraciona prijava objavljivanja zapisnika sa sednice skupštine (Obavezni podaci + dodatak 28),
 • Zapisnik sa sednice skupštine,
 • Dokaz o uplati naknade

Registraciona prijava odluke o ograničenju ili isključenju prava prečeg upisa:

 • registraciona prijava odluke skupštine društva o ograničenju ili isključenju prava prečeg upisa (Obavezni podaci + dodatak 29),
 • odluka skupštine društva o ograničenju ili isključenju prava prečeg upisa,
 • dokaz o uplati naknade.

Registraciona prijava promene podataka o registovanom ogranku:

 • registraciona prijava promene podataka o registrovanom ogranku (Obavezni podaci + dodatak 19),
 • odluka ili dokaz koji predstavlja osnov za promenu tih podataka,
 • dokaz o uplati naknade

Za upis novog organka, videti uputstvo u odeljku „Osnivanje“.

Registraciona prijava brisanja ogranka:

 • Registraciona prijava za brisanje ogranka (Obavezni podaci + dodatak 18),
 • Odluka o brisanju ogranka,
 • Dokaz o uplati naknade

Registraciona prijava promene podataka o predstavništvu:

 • Registraciona prijava promene podataka o predstavništvu (Obavezni podaci + odgovarajući dodatak u zavisnosti od vrste promene čija se registracija traži),
 • Odluka o promeni podataka ili dokaz koji predstavlja osnov za promenu tih podataka,
 • Dokaz o uplati naknade.

Registraciona prijava finansijskih izveštaja osnivača ogranka stranog privrednog društva:

 • registraciona prijava finansijskih izveštaja osnivača ogranka stranog privrednog društva (Obavezni podaci + dodatak 29),
 • finansijski izveštaji osnivača ogranka,
 • dokaz o uplati naknade.

Registraciona prijava povećanja osnovnog kapitala društva s ograničenom odgovornošću:

 • registraciona prijava povećanja osnovnog kapitala društva s ograničenom odgovornošću (Obavezni podaci + dodatak 15),
 • odluka skupštine društva o povećanju osnovnog kapitala,
 • potvrda banke o uplati novčanog uloga ili sporazum članova o proceni nenovčanog uloga ili potvrda nadležnog organa o proceni vrednosti nenovčanog uloga, ako se povećanje osnovnog kapitala vrši novim ulozima članova društva, ili pretvaranjem dodatnih uplata u osnovni kapital,
 • dokaz kojim se potvrđuje postojanje potraživanja prema društvu, ako se povećanje osnovnog kapitala vrši pretvaranjem (konverzijom) potraživanja prema društvu u osnovni kapital,
 • godišnji finansijski izveštaj, ako isti nije registrovan u skladu sa zakonom, kad se povećanje osnovnog kapitala vrši pretvaranjem rezervi ili dobiti društva u osnovni kapital društva,
 • dokaz o uplati naknade.

Osnovni kapital društva s ograničenom odgovornošću može se povećati:

 • novim ulozima postojećih članova ili člana koji pristupa društvu;
 • pretvaranjem rezervi ili dobiti društva u osnovni kapital;
 • pretvaranjem (konverzijom) potraživanja prema društvu u osnovni kapital;
 • statusnim promenama koje imaju za posledicu povećanje osnovnog kapitala;
 • pretvaranjem (konverzijom) dodatnih uplata u osnovni kapital.

Ako se povećanje kapitala vrši konverzijom potraživanja prema društvu u osnovni kapital, treba voditi računa da li će potraživanje biti iskazano kao novčani ili kao nenovčani kapital. Za konverziju potraživanja u novčani ulog (kapital) potrebno je posedovati potvrdu banke da je određeni novčani iznos uplaćen na račun društva po nekom drugom osnovu koji nije doveo do povećanja kapitala (iz čega je nastalo potraživanje), dok za konverziju potraživanja u nenovčani ulog (kapital) ne mora biti priložena potvrda banke, već samo dokaz da je društvo steklo određene stvari ili prava po osnovu kojih je nastao dug prema ulagaču.

Registracione prijave smanjenja osnovnog kapitala društva s ograničenom odgovornošću:

Smanjenje osnovnog kapitala društva s ograničenom odgovornošću sprovodi se shodnom primenom odredbi kojima je uređen postupak smanjenja kapitala akcionarskih društava.

Ovde treba razlikovati dve situacije:

A. smanjenje kapitala bez primene odredbi o zaštiti poverilaca kada se smanjenje sprovodi u jednom koraku

B. smanjenje kapitala uz primenu odredbi o zaštiti poverilaca kada se sprovodi u dva koraka.

A. Smanjenje kapitala bez primene odredbi o zaštiti poverilaca:

Smanjenje usled povlačenja i poništaja udela:

 • registraciona prijava smanjenja osnovnog kapitala društva s ograničenom odgovornošću usled povlačenja i poništenja udela (Obavezni podaci + dodatak 16),
 • odluka skupštine društva o povlačenju i poništenju udela,
 • dokaz o uplati naknade.

Smanjenje kapitala društva s ograničenom odgovornošću usled povlačenja i poništaja udela sprovodi se u jednom koraku samo u slučajevima kad se:

 • poništavaju sopstveni udeli društva koje je društvo besteretno steklo i koji su u potpunosti uplaćeni/uneti,
 • povlače i poništavaju udeli koji su u potpunosti uplaćeni/uneti i to isplatom na teret sredstava rezervi koje se mogu koristiti za te namene.

U svim ostalim slučajevima smanjenja kapitala usled povlačenja i poništaja udela, primenjuju se odredbe o zaštiti poverilaca („dva koraka“).

Smanjenje osnovnog kapitala bez promene neto imovine (radi pokrića gubitaka i stvaranja/povećanja rezervi za pokrivanje budućih gubitaka društva):

 • registraciona prijava smanjenja osnovnog kapitala društva s ograničenom odgovornošću usled smanjenja osnovnog kapitala bez promene neto imovine društva (Obavezni podaci + dodatak 16),
 • odluka skupštine društva o smanjenju osnovnog kapitala društva,
 • dokaz o uplati naknade.

Neto imovina društva ne menja se u slučaju smanjenja osnovnog kapitala kojim se:

 • pokrivaju gubici društva,
 • stvaraju ili povećavaju rezerve za pokrivanje budućih gubitaka društva ili za povećanje osnovnog kapitala iz neto imovine društva.

Smanjenje osnovnog kapitala društva na ovaj način može se vršiti samo ako društvo ne raspolaže neraspoređenom dobiti i rezervama koje se mogu koristiti za te namene.

Smanjenje osnovnog kapitala društva na ovaj način ne može se vršiti za iznos koji je veći od iznosa gubitaka koji se pokrivaju.

B. smanjenje kapitala uz primenu odredbi o zaštiti poverilaca:

U slučaju smanjenja kapitala uz primenu odredbi o zaštiti poverilaca postupak smanjenja spovodi se u dva koraka:

 1. 1.korak – registracija i objava odluke o smanjenju kapitala u neprekidnom trajanju od tri meseca počev od dana registracije:
 • registraciona prijava za registraciju i objavu odluke o smanjenju osnovnog kapitala društva s ograničenom odgovornošću poveriocima, preko internet strane Agencije (Obavezni podaci + dodatak 29),
 • odluka skupštine društva o smanjenju kapitala (ne starija od tri meseca),
 • dokaz o uplati naknade.
 1. 2.korak – smanjenje kapitala nastalo sprovođenjem objavljene odluke o smanjenju:
 • registraciona prijava smanjenja osnovnog kapitala društva s ograničenom odgovornošću društva nastalog sprovođenjem odluke o smanjenju kapitala (Obavezni podaci + dodatak 16),
 • izjava nadležnog organa društva da su sva potraživanja poverilaca obezbeđena odnosno izmirena, odnosno da ti poverioci u propisanom roku nisu podneli tužbu nadležnom sudu, odnosno dokaz da je sud odbio da se naloži ustanovljenje obezbeđenja tih poverilaca,
 • dokaz o uplati naknade.

Registraciona prijava povećanja osnovnog kapitala akcionarskog društva:

Osnovni kapital akcionarskog društva može se povećati:

 • novim ulozima (obuhvata i konverziju duga u kapital, osim kod javnih AD);
 • uslovno, u skladu sa članom 301. ZPD (uslovno povećanje kapitala);
 • iz neraspoređene dobiti i rezervi društva raspoloživih za te namene (povećanje iz neto imovine društva);
 • kao rezultat statusne promene.

Povećanje kapitala akcionarskog društva uvek se sprovodi u dva koraka:

1. korak – registracija odluke o povećanju kapitala:

 • registraciona prijava odluke o povećanju osnovnog kapitala akcionarskog društva (Obavezni podaci + dodatak 29),
 • odluka nadležnog organa društva o povećanju kapitala (ne starija od šest meseci), dokaz o uplati naknade.

2. korak – povećanje osnovnog kapitala nastalo sprovođenjem registrovane odluke:

 • registraciona prijava povećanja osnovnog kapitala akcionarskog društva nastalog sporovođenjem odluke o povećanju kapitala (Obavezni podaci + dodatak 15),
 • potvrda Centralnog registra o izvršenom upisu akcija u Centralnom registru,
 • dokaz o uplati naknade.

Za slučajeve povećanja kapitala nastalog ostvarivanjem prava imalaca zamenljivih obveznica i varanata:

1. korak – registracija odluke o izdavanju zamenljivih obveznica i varanata:

 • registraciona prijava odluke o izdavanju zamenljivih obveznica i varanata (Obavezni podaci + dodatak 29),
 • odluka nadležnog organa o izdavanju zamenljivih obveznica i varanata,
 • dokaz o uplati naknade.

2. korak – povećanje osnovnog kapitala nastalo sprovođenjem registrovane odluke o izdavanju zamenljivih obveznica i varanata:

 • registraciona prijava povećanja osnovnog kapitala akcionarskog društva nastalog sporovođenjem odluke o izdavanju zamenljivih obveznica i varanata (Obavezni podaci + dodatak 15),
 • potvrda Centralnog registra o izvršenom upisu zamenljivih obveznica i varanata u Centralni registar,
 • dokaz o uplati naknade.

Registraciona prijava smanjenja osnovnog kapitala akcionarskog društva:

Kod smanjenja kapitala akcionarskog društva takođe treba razlikovati dve situacije:

A. smanjenje kapitala bez primene odredbi o zaštiti poverilaca kada se smanjenje sprovodi u jednom koraku,

B. smanjenje kapitala uz primenu odredbi o zaštiti poverilaca kada se sprovodi u dva koraka.

A. smanjenje kapitala bez primene odredbi o zaštiti poverilaca društva kada se smanjenje sprovodi u jednom koraku. Ovo obuhvata slučajeve u kojima se vrši poništaj akcija (član 320. ZPD) i slučajeve u kojima se smanjenje osnovnog kapitala vrši bez promene neto imovine društva (član 321. ZPD):

 • registraciona prijava smanjenja osnovnog kapitala – slučajevi kada se ne primenjuju pravila o zaštiti poverilaca, već se odmah registruje smanjenje kapitala (Obavezni podaci + dodatak 16),
 • odluka nadležnog organa društva o smanjenju osnovnog kapitala,
 • dokaz o uplati naknade.

B. smanjenje kapitala uz primenu odredbi o zaštiti poverilaca društva kada se sprovode dva koraka. Ovo obuhvata sve ostale slučajeve osim onih iz člana 320. i 321. ZPD:

 • korak – registracija i objava odluke o smanjenju kapitala u neprekidnom trajanju od tri meseca počev od dana registracije:
 • registraciona prijava za registraciju i objavu odluke o smanjenju osnovnog kapitala akcionarskog društva poveriocima, preko internet strane Agencije (Obavezni podaci + dodatak 29),
 • odluka nadležnog organa društva o smanjenju kapitala (ne starija od tri meseca),
 • dokaz o uplati naknade.
 • korak – smanjenje kapitala nastalo sprovođenjem objavljene odluke o smanjenju:
 • registraciona prijava smanjenja osnovnog kapitala akcionarskog društva nastalog sprovođenjem odluke o smanjenju kapitala (Obavezni podaci + dodatak 16),
 • potvrda Centralnog registra o izvršenom smanjenju,
 • dokaz o uplati naknade.

Postupak kod vraćanja dodatnih uplata koje ne povećavaju osnovni kapital:

 • registraciona prijava za registraciju i objavu odluke o vraćanju dodatnih uplata, preko internet strane Agencije (Obavezni podaci + dodatak 29),
 • odluka nadležnog organa društva o vraćanju dodatnih uplata (ne starija od tri meseca),
 • dokaz o uplati naknade.

Odredbom člana 180. Zakona o privrednim društvima propisano je da se dodatne uplate mogu vratiti članovima društva samo ako nisu neophodne za pokriće gubitaka društva ili za namirenje poverilaca društva.

Takođe je propisano da se dodatne uplate ne mogu vratiti članu društva pre uplate, odnosno unosa celokupnog upisanog uloga u društvo, te da se vraćanje dodatnih uplata članovima društva vrši shodnom primenom odredaba ovog zakona o smanjenju osnovnog kapitala društva.

Ovo dalje upućuje na shodnu primenu odredbe člana 314. Zakona, kojom je propisana obaveza registracije odluke o smanjenju kapitala – u ovom slučaju, s obzirom na shodnu primenu, Odluke o vraćanju dodatnih uplata koja se registruje i objavljuje na internet strani Registra privrednih subjekata.

Član 319. stav 1. Zakona dalje propisuje da odluka radi zaštite poverilaca mora biti objavljena na internet strani Registra u trajanju od 3 meseca. U ova tri meseca eventualni poverioci prijavljuju svoja potraživanja i ona se namiruju ili obezbeđuju ili osporavaju.

Dakle, za razliku od postupka za registraciju smanjenja osnovnog (registrovanog) kapitala društva, gde postoji tzv. drugi korak, u slučaju dodatnih uplata, koje nikad nisu pretvorene u kapital, Registrator nakon tri meseca ne može doneti nikakvo Rešenje o smanjenju dodatnih uplata ili kakvoj drugoj registraciji, budući da se dodatne uplate ne registruju, pa nikakva izmena u registrovanim podacima ni ne nastaje.

Pod ovim okolnostima, Registrator može samo izdati Potvrdu da je Odluka o vraćanju dodatnih uplata bila registrovana i objavljena na internet strani Registra privrednih subjekata u trajanju od tri meseca, a ovo se može utvrditi i pretragom internet strane Agencije.

Registraciona prijava uplate odnosno unosa upisanog uloga:

Uplata novčanog uloga – DOO:

 • registraciona prijava uplate upisanog novčanog uloga društva s ograničenom odgovornošću (Obavezni podaci + dodatak 15),
 • potvrda banke o izvršenoj uplati,
 • dokaz o uplati naknade.

Uplata novčanog uloga – AD:

 • registraciona prijava uplate upisanog novčanog uloga akcionarskog društva (Obavezni podaci + dodatak 15),
 • akt Centralnog registra o upisu akcija,
 • dokaz o uplati naknade.

Unos nenovčanih uloga kod AD i DOO:

 • registraciona prijava unosa upisanog nenovčanog uloga društva s ograničenom odgovornošću ili akcionarskog društva (Obavezni podaci + dodatak 15),
 • sporazum članova o proceni vrednosti nenovčanog uloga ili procena vrednosti nenovčanog uloga (kod javnih akcionarskih društava obavezna je procena vrednosti nenovčanog uloga ovlašćenog procenjivača),
 • dokaz o uplati naknade.

Registraciona prijava promene pravne forme:

Registracija promene pravne forme sprovodi se u dva koraka, pri čemu je prvi korak objava predloga odluke o promeni pravne forme. Predlog odluke o promeni pravne forme dostavlja se Registru privrednih subjekata radi objave na internet stranici ovog registra najkasnije mesec dana pre dana održavanja sednice skupštine na kojoj se donosi odluka o promeni pravne forme.

Društvo podnosi prijavu za objavu predloga odluke o promeni pravne forme, uz koju dostavlja predlog odluke o promeni pravne forme i dokaz o uplati naknade za objavu u iznosu od 700,00 dinara, a Registrator vrši objavljivanje odluke na internet strani Agencije. Predlog odluke mora biti objavljen na internet stranici Registra privrednih subjekata u neprekidnom trajanju od najmanje 60 dana.

1. korak – Objava predloga odluke

 • registraciona prijava za objavljivanje predloga odluke o promeni pravne forme na internet strani Agencije (Obavezni podaci + dodatak 28),
 • odluka o promeni pravne forme,
 • dokaz o uplati naknade.

Po isteku zakonskog roka od najmanje 60 dana od dana objave predloga odluke o promeni pravne forme i održavanja sednice skupštine na kojoj se donosi konačna odluka o promeni pravne forme, može se pristupiti 2. koraku:

2. korak – Promena pravne forme

 • registraciona prijava promene pravne forme privrednog društva (Obavezni podaci + dodatak 20 + dodatak 01 + dodatak 13 + drugi odgovarajući dodaci za promenu organa društva u zavisnosti od nove pravne forme),
 • odluka nadležnog organa o promeni pravne forme društva,
 • izmene osnivačkog akta društva,
 • statut društva, ako društvo menja pravnu formu u akcionarsko društvo,
 • odluka kojom se imenuju članovi organa društva,
 • dokumentacija propisana za osnivanje date forme društva,
 • dokaz o uplati naknade.

Važna napomena za promenu pravne forme javnih akcionarskih društava:

Odredbom člana 478. stav 4. Zakona o privrednim društvima propisano je da ako javno akcionarsko društo menja pravnu formu, ono mora da ispuni uslove za prestanak svojstva javnog društva koji su propisani zakonom kojim se uređuje tržište kapitala.

Ovo upućuje na primenu odredbi članova 70. i 123. Zakona o tržištu kapitala.

U skladu sa navedenim procedura je sledeća:

 • javno akcionarsko društvo donosi predlog odluke o promeni pravne forme i odluku o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta odnosno MTP.
 • Obe ove odluke potrebno je dostaviti APR radi registracije odnosno objave (Obavezni podaci + dodatak 28 + dodatak 29). Odluke se mogu podnositi za registraciju istovremeno ili odvojeno, uz obavezu poštovanja zakonskih rokova u pogledu vremena donošenja odluka;
 • zatim se Odluka o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta odnosno MTP zajedno sa rešenjem Registratora o registraciji ove odluke u APR i ostalom propisanom dokumentacijom dostavlja Beogradskoj berzi radi donošenja rešenja o isključenju akcija izdavaoca sa regulisanog tržišta odnosno MTP;
 • nakon dobijanja rešenja Beogradske berze, potrebno je obratiti se Komisiji za hartije od vrednosti radi brisanja izdavaoca iz Registra javnih društava;
 • tek nakon dobijanja ovog akta Komisije i pribavljanja ostale dokumentacije potrebne za registraciju promene pravne forme, može se podneti registraciona prijava za promenu pravne forme u APR, pri čemu se rešenje Komisije o brisanju društva iz Registra javnih društava dostavlja APR uz ostalu dokumentaciju (u originalu ili overenoj kopiji).

Registraciona prijava promene oblika organizovanja društvenog preduzeća:

 • registraciona prijava za promenu oblika organizovanja društvenog preduzeća (Obavezni podaci + dodatak 20 + dodatak 01 + dodatak 13 + drugi odgovarajući dodaci za promenu organa društva u zavisnosti od novog oblika organizovanja),
 • odluka o promeni oblika organizovanja,
 • sporazum o udelu državne svojine u sredstvima koje koristi društveno preduzeće,
 • zaključak Vlade o udelu državne svojine u sredstvima koje koristi društveno preduzeće sa predlogom sporazuma o udelu državne svojine u sredstvima koje koristi društveno preduzeće,
 • dokaz o uplati naknade.

Ukoliko društveno preduzeće u kome je utvrđen udeo Republike Srbije menja oblik organizovanja u društvo s ograničenom odgovornošću ili akcionarsko društvo potrebno je da dostavi izmenjen osnivački akt sačinjen i potpisan od strane ovlašćenog lica.

Registraciona prijava statusne promene:

Registracija statusne promene sprovodi se u dva koraka, pri čemu je prvi korak objava nacrta ugovora o statusnoj promeni odnosno nacrta plana podele. Nacrt ugovora o statusnoj promeni odnosno nacrt plana podele dostavlja se Registru privrednih subjekata radi objave na internet stranici tog registra najkasnije mesec dana pre dana održavanja sednice skupštine na kojoj se donosi odluka o statusnoj promeni.

Društvo podnosi prijavu za objavu nacrta ugovora o statusnoj promeni odnosno nacrta plana podele, uz koju dostavlja nacrt ugovora o statusnoj promeni odnosno nacrt plana podele i dokaz o uplati naknade za objavu u iznosu od 700,00 dinara, a Registrator vrši objavljivanje nacrta na internet strani Agencije. Nacrt mora biti objavljen na internet stranici Registra privrednih subjekata u neprekidnom trajanju od najmanje 60 dana. Nacrt ugovora/plana podele dostavlja se Registru radi objave za svakog od učesnika u statusnoj promeni.

1. korak – objava nacrta ugovora o statusnoj promeni/nacrta plana podele

 • registraciona prijava za objavljivanje na internet strani Agencije nacrta ugovora o statusnoj promeni odnosno nacrta plana podele (Obavezni podaci + dodatak 28),
 • nacrt ugovora o statusnoj promeni, odnosno nacrt plana podele privrednog društva,
 • dokaz o uplati naknade.

Registracija odluke o povećanju osnovnog kapitala akcionarskog društva

Ako se statusnom promenom povećava osnovni kapital akcionarskog društva, istovremeno sa prijavom nacrta ugovora, podnosi se i prijava registracije odluke o povećanju osnovnog kapitala (dodatak 29).

Objava obaveštenja članovima društva:

Uz prijavu nacrta ugovora, dostavlja se obaveštenje članovima društva o vremenu i mestu gde mogu izvršiti uvid u dokumente i akte društva, radi objave u skladu sa zakonom, s tim što društvo koje nije javno AD nema ovu obavezu ako je ovo obaveštenje uputilo lično svakom članu društva.

Objava obaveštenja poveriocima:

Objavljivanjem nacrta ugovora o statusnoj promeni odnosno nacrta plana podele, smatra se da su i poverioci društva obavešteni o statusnoj promeni.

2. korak – registracija statusne promene

 • registraciona prijava statusne promene (za upotrebu obrazaca pogledati niže – obrasci se razlikuju u zavisnosti od vrste statusne promene),
 • odluke skupština privrednih društava koja učestvuju u statusnoj promeni, kojima se odobrava statusna promena,
 • ugovor o statusnoj promeni, odnosno plan podele društva, overen od nadležnog organa overe,
 • osnivački akt privrednog društva koje nastaje statusnom promenom, kao i statut tog privrednog društva ako se osniva akcionarsko društvo, ili izmene i dopune osnivačkog akta, odnosno statuta u slučaju akcionarskog društva, ako privredno društvo koje učestvuje u statusnoj promeni nastavlja da postoji,
 • dokumentacija koja se dostavlja za registraciju osnivanja privrednog društva u odgovarajućoj pravnoj formi, ako statusnom promenom nastaje novo privredno društvo,
 • finansijski izveštaj privrednih društava koja učestvuju u statusnoj promeni sa mišljenjem revizora, izveštaj revizora o izvršenoj statusnoj promeni, izveštaj odbora direktora, odnosno izvršnog odbora ako je upravljanje društvom dvodomno o statusnoj promeni ili izjava zastupnika društva da su članovi saglasni da se finansijski izveštaji, izveštaj revizora, izveštaj odbora direktora odnosno izvršnog odbora ne sačinjava,
 • potvrda Centralnog registra o izvršenom upisu akcija u Centralnom registru, ako se usled statusne promene povećava osnovni kapital akcionarskog društva,
 • dokaz o uplati naknade.

Važna napomena za statusne promene kod javnih akcionarskih društava:

Odredbom člana 483. stav 5. Zakona o privrednim društvima propisano je da ako se statusnom promenom javno akcionarsko društvo pripaja društvu koje nije javno akcionarsko društvo ili se sa njim spaja u novo društvo koje nije javno akcionarsko društvo, to društvo mora da ispuni uslove za prestanak svojstva javnog društva koji su propisani zakonom kojim se uređuje tržište kapitala.

Ovo upućuje na primenu odredbi članova 70. i 123. Zakona o tržištu kapitala.

U skladu sa navedenim, procedura je sledeća:

 • javno akcionarsko društvo donosi nacrt ugovora o statusnoj promeni i odluku o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta odnosno MTP.Nacrt i odluku potrebno je dostaviti APR radi registracije odnosno objave (Obavezni podaci + dodatak 28 + dodatak 29). Ova dva akta se mogu podneti za registraciju istovremeno ili odvojeno, uz obavezu poštovanja zakonskih rokova u pogledu vremena donošenja;
 • zatim se Odluka o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta odnosno MTP zajedno sa rešenjem Registratora o registraciji ove odluke u APR i ostalom propisanom dokumentacijom dostavlja Beogradskoj berzi radi donošenja rešenja o isključenju akcija izdavaoca sa regulisanog tržišta odnosno MTP;
 • nakon dobijanja rešenja Beogradske berze, potrebno je obratiti se Komisiji za hartije od vrednosti radi brisanja izdavaoca iz Registra javnih društava;
 • tek nakon dobijanja ovog akta Komisije i pribavljanja ostale dokumentacije potrebne za registraciju statusne promene, može se podneti registraciona prijava za promenu pravne forme u APR, pri čemu se rešenje Komisije o brisanju društva iz Registra javnih društava dostavlja APR uz ostalu dokumentaciju (u originalu ili overenoj kopiji).

Pojednostavljeni postupak sprovođenja statusne promene:

Pojednostavljeni postupak sprovođenja statusne promene sprovodi se kada je društvo sticalac vlasnik najmanje 90% udela/akcija društva prenosioca i tada se postupak statusne promene može sprovesti bez donošenja odluke o statusnoj promeni društva sticaoca, ali samo ako su ispunjeni svi uslovi iz člana 501. stav 1. ZPD (tj. ako je društvo sticalac blagovremeno objavilo nacrt ugovora o statusnoj promeni, omogućilo uvid u akta i dokumenta društva vezana za statusnu promenu, ako su manjinski akcionari sticaoca saglasni da se odluka ne donosi), a sam ugovor o statsunoj promeni ne mora da sadrži podatke o zameni akcija/udela.

Takođe, ako je društvo sticalac 100% vlasnik akcija/udela u društvu prenosiocu, kod društva sticaoca neće biti promene u članskom odnosu, niti promene u visini kapitala.

Promena članskog odnosa usled statusne promene:

Statusnom promenom se društvo prenosilac reorganizuje tako što na drugo društvo – društvo sticaoca prenosi imovinu i obaveze, dok njegovi članovi u tom društvu stiču udele, odnosno akcije.

Svi članovi društva prenosioca stiču udele, odnosno akcije u društvu sticaocu srazmerno svojim udelima, odnosno akcijama u društvu prenosiocu, osim ako se svaki član društva prenosioca saglasi da se statusnom promenom izvrši zamena udela odnosno akcija u drugačijoj srazmeri ili ako koristi svoje pravo na isplatu umesto sticanja udela, odnosno akcija u društvu sticaocu.

Ukoliko je konkretna statusna promena takva da dovodi do promene u članskom odnosu, bilo kod društva prenosioca i/ili društva sticaoca, podnosi se i dodatak za promenu članova (dodatak 13), osim ako je društvo sticalac društvo koje nastaje usled statusne promene (tada se novi članovi upisuju u JRPPS) ili ako je društvo prenosilac društvo koje prestaje da postoji (tada nema potrebe brisati posebno članove društva budući da se briše čitavo društvo).

Povećanje kapitala društva

Ako se statusnom promenom povećava osnovni kapital društva sticaoca, istovremeno sa registracionom prijavom statusne promene, podnosi se i dodatak za povećanje osnovnog kapitala društva sticaoca (dodatak 15), osim ako se kapital prenosi na društvo koje nastaje usled statusne promene (tada se iznos upisuje u JRPPS). Društvo sticalac ne može povećati svoj osnovni kapital za iznos koje ono samo poseduje u društvu prenosiocu niti za iznos koji društvo prenosilac poseduje u društvu sticaocu (zabrana stvaranja prividnog kapitala).

Povećanje se vrši u skladu sa registrovanim iznosima osnovnog kapitala.

Smanjenje kapitala društva

Ako se statusnom promenom smanjuje osnovni kapital društva prenosioca, istovremeno sa registracionom prijavom statusne promene podnosi se i dodatak za smanjenje osnovnog kapitala društva prenosioca (dodatak 16), osim ako se društvo prenosilac briše usled statusne promene.

Smanjenje se vrši u skladu sa registrovanim iznosima osnovnog kapitala.

Registracione prijave statusne promene – upotreba obrazaca:

Pripajanje

 • za prenosioca: Registraciona prijava brisanja
 • za sticaoca: Obavezni podaci + dodatak 21 + drugi potrebni dodaci za promenu članova i/ili kapitala u zavisnosti od konkretnog slučaja

Spajanje

 • za prenosioce: Registraciona prijava brisanja (za svakog prenosioca zasebna prijava)
 • za sticaoca: Jedinstvena registraciona prijava osnivanja (JRPPS) za odgovarajuću pravnu formu u zavisnosti od pravne forme društva koje nastaje usled ove statusne promene

Podela uz osnivanje

 • za prenosioca: Registraciona prijava brisanja
 • za sticaoce: Jedinstvena registraciona prijava osnivanja (JRPPS) za odgovarajuću pravnu formu u zavisnosti od pravne forme društva koje nastaje usled ove statusne promene (za svakog sticaoca zasebna prijava)

Podela uz pripajanje

 • za prenosioca: Registraciona prijava brisanja
 • za sticaoce: Obavezni podaci + dodatak 21 + drugi potrebni dodaci u zavisnosti od konkretnog slučaja. Za svakog sticaoca podnosi se zasebna prijava.

Izdvajanje uz osnivanje

 • za prenosioca: Obavezni podaci + dodatak 21 + drugi potrebni dodaci u zavisnosti od konkretnog slučaja.
 • za sticaoca/e: Jedinstvena registraciona prijava osnivanja (JRPPS) za odgovarajuću pravnu formu u zavisnosti od pravne forme društva koje nastaje usled ove statusne promene (za svakog sticaoca zasebna prijava, ako ih ima više)

Izdvajanje uz pripajanje

 • za prenosioca: Obavezni podaci + dodatak 21 + drugi potrebni dodaci u zavisnosti od konkretnog slučaja (videti dodatak 21).
 • za sticaoca/e: Obavezni podaci + dodatak 21 + drugi potrebni dodaci u zavisnosti od konkretnog slučaja. Za svakog sticaoca podnosi se zasebna prijava, ako ih ima više.

NAPOMENA: Prilikom podnošenja registracionih prijava i prateće dokumentacije za registraciju statusnih promena važno je da imate u vidu da se svaka prijava za svakog učesnika zavodi zasebno, u smislu da dobija svoj BD broj, ali da se svi dobijeni brojevi tretiraju kao jedan zahtev – zahtev za registraciju statusne promene. U ovom smislu, ako jedan od podnetih zahteva ne ispunjava uslove za registraciju, neće biti moguće doneti pozitivnu odluku ni po ostalim zahtevima, s obzirom da se o njima mora odlučivati na jedinstven način.

Registraciona prijava promene vlasništva društvenog, odnosno državnog kapitala:

 • registraciona prijava promene vlasništva društvenog, odnosno državnog kapitala (Obavezni podaci + dodatak 07 + dodatak 13 + dodatak 15 ili dodatak 16 + dodatak 20 + dodatak 29) – prilažu se odgovarajući dodaci u zavisnosti od konkretnog slučaja, odnosno neće uvek biti potrebni svi navedeni dodaci),
 • akt o prihvatanju programa privatizacije, koji izdaje organizacija nadležna za privatizaciju,
 • ugovor o prodaji društvenog, odnosno državnog kapitala,
 • akt o promeni pravne forme subjekta privatizacije, ako se usled prodaje društvenog, odnosno državnog kapitala menja pravna forma,
 • rešenje organizacije nadležne za privatizaciju kojim se potvrđuje da je preduzeće prenelo udele bez naknade zaposlenima u postupku privatizacije, čiji je sastavni deo spisak udeličara,
 • overene izmene osnivačkog akta i njegov prečišćen tekst i/ili statut subjekta privatizacije, u zavisnosti od promene pravne forme,
 • odluka o imenovanju zastupnika društva, ako dolazi do promene zastupnika,
 • potpis zastupnika društva overen od strane nadležnog organa overe, ako dolazi do promene zastupnika,
 • druga dokumentacija u skladu sa zakonom,
 • dokaz o uplati naknade.

Registraciona prijava povećanja kapitala usled ispunjenja obaveza iz ugovora o prodaji društvenog, odnosno državnog kapitala:

 • registraciona prijava povećanja osnovnog kapitala u skladu sa obavezom iz ugovora o prodaji društvenog, odnosno državnog kapitala u postupku privatizacije (Obavezni podaci + dodatak 15),
 • odluka skupštine društva o povećanju osnovnog kapitala, doneta u skladu sa ugovorom o prodaji društvenog, odnosno državnog kapitala,
 • dokaz o izvršenom povećanju osnovnog kapitala (potvrda banke o izvršenoj uplati novčanog kapitala i/ili izveštaj o izvršenoj proceni uloga u stvarima),
 • akt organizacije nadležne za privatizaciju o potvrđivanju ispunjenja obaveze iz ugovora o prodaji društvenog, odnosno državnog kapitala u postupku privatizacije,
 • dokaz o uplati naknade.

Registraciona prijava objavljivanja ugovora o kontroli i upravljanju:

Prijava ugovora

 • registraciona prijava ugovora o kontroli i upravljanju radi objavljivanja na internet strani Agencije (Obavezni podaci + dodatak 27),
 • ugovor o kontroli i upravljanju,
 • dokaz o uplati naknade.

Društvo podnosi prijavu za objavljivanje ugovora o kontroli i upravljanju uz koju dostavlja ugovor i dokaz o uplati naknade za objavu u iznosu od 700,00 dinara, a Registrator vrši objavljivanje ugovora na internet strani Agencije.

Prestanak ugovora

 • registraciona prijava prestanka ugovora o kontroli (Obavezni podaci + dodatak 27),
 • dokaz o prestanku ugovora o kontroli i upravljanju,
 • dokaz o uplati naknade.

Registraciona prijava zabeležbe:

 • registraciona prijava činjenica od značaja za pravni promet radi registracije i objave preko internet strane Agencije (Obavezni podaci + dodatak 30),
 • dokumentacija kojom se te činjenice utvrđuju,
 • dokaz o uplati naknade.

Registraciona prijava drugih podataka:

U Registar se registruju i druge promene podataka iz člana 4. i 6. Pravilnika o sadržini Registra privrednih subjekata i dokumentaciji potrebnoj za registraciju.

Uz registracionu prijavu promena podataka iz člana 4. i 6. Pravilnika prilaže se dokumentacija kojom su, u skladu sa zakonom, izvršene te promene.

 • registraciona prijava promene podataka iz člana 4. Pravilnika (navesti koja promene se traži, pri čemu se može koristiti najpogodniji dodatak ili se može dostaviti u formi podneska),
 • dokumentacija kojom je u skladu sa zakonom izvršena ta promena,
 • dokaz o uplati naknade.

BRISANJE IZ REGISTRA

Potrebna dokumentacija za registraciju brisanja:

 • Registraciona prijava brisanja podneta od strane preduzetnika
 • dokaz o uplati naknade za brisanje (visine naknada).

U slučaju smrti preduzetnika, član porodičnog domaćinstva preminulog preduzetnika prilaže izvod iz matične knjige umrlih, a ukoliko nije prošlo više od 30 dana od datuma smrti do datuma podnošenja dokumentacije Registru privrednih subjekata potrebno je priložiti i izjavu svih članova porodičnog domaćinstva da su saglasni sa brisanjem.