Your message has been sent, you will be contacted soon

Call Me Now!

Zatvori
Početak » Konkursi » Javni konkurs za sufinansiranje pogona za primenu novih tehnologija u AP Vojvodini

Javni konkurs za sufinansiranje pogona za primenu novih tehnologija u AP Vojvodini

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Javni konkurs za sufinansiranje pogona za primenu novih tehnologija u AP Vojvodini

U cilju nastavka konkretizacije strateškog opredeljenja Pokrajinske vlade o realizaciji dinamičnijeg privrednog razvoja Autonomne pokrajineVojvodine i pokretanja novih proizvodnih kapaciteta, a na osnovu primene novih tehnologija, Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj, u skladu sa Finansijskim planom i finansijskim mogućnostima, sufinansira otvaranje pogona proizvodnje uz primenu novih tehnologija, do iznosa od 49% od vrednosti investicije. Za ove namene Finansijskim planom pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj planirana su sredstva u
iznosu od 245.000.000,00 dinara za 2015. godinu.

Realizacija finansijskih obaveza vršiće se u skladusa mogućnostima budžeta AP Vojvodine.

Uslovi i merila za izbor korisnika
Pravo učešća na Javnom konkursu imaju privredna društva registrovana na teritoriji Republike Srbije koja:
1.planiraju da sredstva sufinansiranja koriste za pogone novih tehnologija na teritoriji AP Vojvodine,
2.planiraju da zaposle najmanje 10 novih radnika u pogonima za koje su odobrena sredstva,
3. su obezbedila sopstveno učešće u iznosu od najmanje 51 % od ukupne vrednosti investicije,
4. su izmirila dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine, u skladu sa propisima Republike Srbije,
5. nisu pod izrečenom merom zabrane obavljanja delatnosti, koja je na snazi u vreme objavljivanja Javnog konkursa, odnosno u vreme podnošenja prijave.

Konkurs je otvoren tokom cele godine, a prijava i potrebna dokumentacija se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom ”Za učešće na Javnom konkursu za sufinansiranje pogona za primenu novih tehnologija” na adresu: Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21108 Novi Sad, kao i u elektronskoj formi , a na obrascu koji se može preuzeti na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj (http://apv-nauka.ns.ac.rs). Na istom sajtu nalazi se i tekst Pravilnika o sufinansiranju pogona za primenu novih tehnologija u AP Vojvodini. Sekretarijat će razmatrati samo prijave koje su u skladu sa Javnim konkursom i Pravilnikom o sufinansiranju pogona za primenu novih tehnologija u AP Vojvodini.
Kontakt osoba za dodatne informacije: Branimir Kuzmančev, telefon 021/487-4490, e-mail: branimir.kuzmancev@vojvodina.gov.rs.

Detaljnije