Your message has been sent, you will be contacted soon

Call Me Now!

Zatvori

Udruženja

OPŠTA UPUTSTVA

Postupak upisa u Registar udruženja/saveza udruženja sa sedištem na teritoriji Republike Srbije, pokreće se podnošenjem uredno popunjene prijave za upis (osnivanja, promena i brisanja podataka), predloženih dodataka uz prijave, propisane dokumentacije i dokaza o uplati naknade Agenciji za privredne registre (APR).

Prijave za upis se popunjavaju čitko, elektronski ili pisanim putem, a mogu se preuzeti:

Uredno popunjene prijave sa pratećom dokumentacijom i dokazom o uplati naknade se podnose:

Datum i vreme podnošenja prijave

Ako je prijava poslata poštom, kao datum i vreme podnošenja prijave i dokumentacije uzima se datum i vreme prijema prijave u Agenciji.

Podnosilac prijave za upis u Registar je:

 • zastupnik udruženja/saveza udruženja,
 • punomoćnik sa priloženim pismenim punomoćjem potpisanim od strane zastupnika udruženja i snabdeven pečatom udruženja.

Napomena:
Ako se prijava za upis u Registar ili preuzimanje odluke Registratora vrši preko punomoćnika, punomoćje se dostavlja APR kao sastavni deo dokumentacije i to u originalu ili overenoj fotokopiji. Pri podnošenju prijave za upis osnivanja, punomoćje mora biti snabdeveno overenim potpisom davaoca punomoćja (zastupnika udruženja u osnivanju) od strane nadležnog organa za overu potpisa (opština ili sud). Ako se za upis osnivanja, punomoćje daje advokatu, potpis davaoca punomoćja ne mora biti overen od strane organa nadležnog za overu potpisa. Ako je podnosilac prijave punomoćnik – advokat, on može ovlastiti drugog advokata za podnošenje prijave i preuzimanje odluka Registratora (zameničko punomoćje). Punomoćnika – advokata može zamenjivati advokatski pripravnik koji je kod njega zaposlen, samo ako je tako određeno u punomoćju.

Uz prijavu za upis prilaže se propisana dokumentacija i dokaz o uplati naknade – uplatnica ili drugi dokaz o plaćenoj naknadi za upis, na račun Agencije za privredne registre broj 840-29774845-80, model se ne upisuje, poziv na broj 07-… (u nastavku dodati matični broj udruženja/saveza udruženja). Ako udruženje/savez udruženja nema matični broj, upisuje se samo poziv na broj.

Prijave za upis

Prijava za upis u Registar se podnosi na propisanom obrascu. Ako obrazac nije propisan, prijava se podnosi putem podneska u kome se navode podaci koji se upisuju u Registar. Pored prijave koja sadrži opšte podatke o udruženju, podnosiocu, a u cilju ekonomičnosti postupka, podnose se i predloženi dodaci uz svaku vrstu promene. Predloženi dodaci se uz prijave mogu preuzeti u sedištu APR u Beogradu, u organizacionim jedinicama APR, i iz odeljka Obrasci.

Prijava za upis se podnosi na jeziku i pismu koji su u službenoj upotrebi u Republici Srbiji.

Prijava za upis se podnosi Agenciji u jednom primerku.

Napomena:
Predloženi dodaci olakšavaju i ubrzavaju proces odlučivanja i upisa u Registar, ali ne postoji obaveza podnosioca da ih popuni i preda.

Uz prijavu se obavezno prilaže:

 • dokumentacija koja se, u skladu sa Zakonom i Pravilnikom, podnosi za upis,
 • dokaz o uplati naknade za upis u skladu sa Uredbom kojom se propisuje visina naknade za upis udruženja u Registar i druge usluge koje pruža Agencija u postupku vođenja Registra (visine naknada),
 • fakultativno: predloženi dodaci u zavisnosti od vrste promene.

Potvrda o podnetoj prijavi

Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre je propisano da se na internet strani Agencije objavljuju podaci o primljenoj prijavi koji sadrže: oznaku registra, broj pod kojim je prijava zavedena, datum i vreme prijema prijave, vrstu prijave, podatak o podnosiocu prijave i podatak o statusu u kome se prijava nalazi (na ovaj način je podnosiocu prijave omogućeno da, od trenutka prijema prijave u Agenciji, preko internet strane Agencije prati njeno kretanje odnosno tok postupka i to samo na osnovu broja predate prijave ili na osnovu podataka o podnosiocu prijave).

Odlučivanje registratora po prijavi

Registrator donosi odluke na osnovu činjenica iz prijave, priloženih dokumenata i registrovanih podataka, bez ispitivanja tačnosti činjenica iz prijave, verodostojnosti priloženih dokumenata i pravilnosti i zakonitosti postupaka u kome su dokumenti doneti.

Po prijemu prijave Registrator, u skladu sa odredbom člana 14. Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre, proverava da li su ispunjeni zakonski uslovi za upis u registar. Ako utvrdi da su podnete uredne prijave i dokumentacija, Registrator u roku od pet dana od dana prijema prijave u APR, donosi rešenje o upisu promene podataka u registar udruženja, i rešenje objavljuje na internet strani Agencije.

Ako registrator u roku od pet dana od dana podnošenja registracione prijave, utvrdi da nisu ispunjeni uslovi iz člana 14. ovog zakona, doneće rešenje kojim odbacuje prijavu sa navođenjem koji uslovi za registraciju promene nisu ispunjeni, i takvo rešenje će objaviti na internet strani Agencije. Ako podnosilac prijave, u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog rešenja u odeljku Pretraga podataka o primljenim registracionim prijavama i žalbama, podnese registracionu prijavu za registraciju podataka o čijoj registraciji je dobio rešenje o odbacivanju prijave, podnese dokumentaciju na način koji je utvrđen tim rešenjem i plati polovinu od iznosa naknade za registraciju koja je predmet prijave, zadržava pravo prioriteta odlučivanja zasnovano podnošenjem odbačene prijave. Ako se prijava odnosi na registraciju dva ili više podatka ili dokumenta, prijava se delimično usvaja tako što se registruju podaci ili dokumenti za čiju su registraciju ispunjeni uslovi, a o prijavi u ostalom delu odlučuje se na način propisan članom 17. To znači da Registrator donosi rešenje kojim usvaja u delu u kom su ispunjeni uslovi za registraciju, a odbacuje prijavu u delu u kom nisu ispunjeni uslovi za registraciju, i utvrđuje koji uslovi za registraciju nisu ispunjeni. Ako podnosilac prijave, u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog rešenja u odeljku Pretraga podataka o primljenim registracionim prijavama i žalbama, podnese registracionu prijavu za registraciju podataka čija registracija je bila odbačena, podnese dokumentaciju na način koji je utvrđen tim rešenjem i plati polovinu od iznosa naknade za registraciju koja je predmet prijave, zadržava pravo prioriteta odlučivanja zasnovano podnošenjem prijave o kojoj je Registrator odlučio donošenjem delimičnim rešenjem. Ako Registrator ne odluči o prijavi u roku od pet dana od dana prijema, smatraće se da je prijava usvojena, o čemu donosi rešenje i traženu registraciju, bez odlaganja, sprovodi u Registar. Ovo pravilo se ne primenjuje ako se prijava odbacuje iz sledećih razloga: ako je Registrator nenadležan za postupanje po prijavi; ako podatak ili dostavljeni dokument nije predmet registracije; ako je podatak ili dokument čija se registracija zahteva već registrovan.

Preuzimanje odluke Registratora

Sve odluke registratora u postupku registracije se istovremeno i objavljuju na internet strani Agencije. Takođe se i i statuti (statut ili prečišćen tekst statuta ako je došlo do promene statuta), istovremeno objavljuju sa donošenjem rešenja kojim se prijava usvaja. Takođe je propisano da registracija podataka i dokumenata proizvodi pravno dejstvo prema trećim licima narednog dana od dana objavljivanja i da registracija proizvodi pravno dejstvo za ubuduće. Ako je podnosilac u prijavi naznačio da želi da mu se pismeni otpravak odluke registratora i dostavi, dostava se vrši na način koji je izabran u prijavi. Inače, Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre je propisano da se dostavljanje pismenog otpravka odluke registratora smatra izvršenom danom slanja na adresu koja je označena u prijavi.

Odluku Registratora, ako se podnosilac prijave opredelio za preuzimanje odluke u sedištu APR u Beogradu ili organizacionoj jedinici APR, može preuzeti:

 • zastupnik udruženja,
 • podnosilac prijave,
 • lice koje zastupnik udruženja ili podnosilac prijave ovlasti za preuzimanje, u kom slučaju se, ako punomoćje nije predato pri podnošenju prijave, pri preuzimanju dostavlja pismeno punomoćje dato od strane podnosioca prijave i snabdeveno pečatom udruženja ili overenim potpisom podnosioca kod upisa osnivanja.

Usluge koje pruža Agencija

Rezervacija naziva

U registru udruženja je omogućena rezervacija naziva i to na način i u postupku koji je propisan Zakonom o postupku registracije u Agenciji. Rezervacija naziva pokreće se podnošenjem prijave nadležnom registru sa dokazom o uplati naknade za rezervaciju naziva. Potvrda o primljenoj prijavi za rezervaciju naziva sadrži: oznaku registra, broj pod kojim je prijava zavedena, datum i vreme prijema prijave, naziv koji se rezerviše, podatke o podnosiocu prijave i podatke o visini naknade. Ako su ispunjeni uslovi za rezervaciju naziva, registrator u roku od pet dana od dana podnošenja prijave izdaje potvrdu o rezervaciji naziva i rezervisani naziv unosi u bazu podataka rezervisanih naziva. Naziv se rezerviše u korist podnosioca prijave na rok od 60 dana od dana objave. Ako nisu ispunjeni uslovi za rezervaciju naziva, registrator u roku od pet dana od dana podnošenja prijave rešenjem odbija prijavu za rezervaciju naziva. Pre isteka roka na koji je naziv rezervisan, lice u čiju je korist naziv rezervisan, može, uz ponovnu uplatu naknade za rezervaciju naziva, obnoviti rezervaciju naziva na naknadni rok od 60 dana. Rezervacija naziva može se preneti na drugo pravno ili fizičko lice do isteka roka na koji je naziv rezervisan. Registrator potvrdu o prenosu rezervisanog naziva dostavlja licu u čiju je korist naziv rezervisan.

Preporuka:Preporučujemo da se pre izbora naziva uvek izvrši provera naziva i to preko Internet strane Agencije. Zakonom je propisano da naziv udruženja/saveza udruženja ne može biti identičan nazivu drugih udruženja/saveza udruženja koja su upisana ili uredno prijavljena za upis u Registar. Takođe, naziv udruženja ne sme da bude zamenljiv sa nazivom drugog udruženja niti da izaziva zabunu o udruženju, njegovima ciljevima ili u pogledu toga o kakvoj se vrsti pravnog lica radi.
Podnošenjem uredne prijave za upis osnivanja, naziv udruženja u osnivanju će se smatrati rezervisanim. Ako se po prijavi reši negativno, odnosno bude odbačena rešenjem ili zaključkom, naziv će se automatski brisati sa liste rezervisanih naziva.

Izdavanje uverenja o upisanim podacima u Registru

Za dobijanje uverenja o upisanim podacima u Registru podnosi se:

 • popunjen zahtev za izdavanje uverenja,
 • dokaz u uplati naknade (visine naknada).

Napomena: Za izdavanje uverenja može da podnese bilo koje pravno ili fizičko lice. Ako se zahtev podnosi lično u APR ili organizacionim jedinicama, uverenje se dobija odmah.

Radi uvida u Registar, podnošenja prijava i zahteva za izdavanje uverenja i kopija iz Registra, Registrator obezbeđuje pristup Registru preko Agencije, kao i celodnevni pristup Registru preko Interneta.

Agencija obezbeđuje elektronsku povezanost Registra sa drugim registrima ili bazama podataka, koji se vode u Republici Srbiji ili izvan Republike.

Povezanost Registra sa državnim organima i organizacijama obezbeđuje se kroz telekomunikacionu mrežu ili putem kompjuterskih medija. Agencija ostvaruje saradnju sa državnim organima i organizacijama u cilju stvaranja uslova za ažurno vođenje evidencije o podacima koji se o udruženjima registruju u tim organima i organizacijama.

OSNIVANJE

UPIS UDRUŽENJA U REGISTAR UDRUŽENJA

Udruženje mogu osnovati najmanje tri osnivača, s tim što najmanje jedan od osnivača mora imati prebivalište, odnosno sedište na teritoriji Republike Srbije.

Osnivači mogu biti domaća i strana pravna i fizička lica.

Osnivači ne mogu biti državni organi (ministarstva, opštine itd), jer je osnovno pravilo da oni ne mogu biti osnivači ili članovi udruženja kao nosioci vlasti, odnosno kao pravna lica u javnom pravu.

Maloletno lice sa navršenih 14 godina života može biti osnivač udruženja uz izjavu o davanju saglasnosti njegovog zakonskog zastupnika, odnosno maloletno lice samo daje izjavu uz koju prilaže i izjavu o davanju saglasnosti svog zakonskog zastupnika koja mora da sadrži potvrdu o overi potpisa u skladu sa Zakonom o overavanju potpisa rukopisa i prepisa.

Postupak upisa osnivanja udruženja pokreće se podnošenjem dve prijave za upis u Registar:

 • Prijave za upis udruženja u Registar udruženja, koja je propisana Pravilnikom o sadržini i načinu upisa i vođenja Registra udruženja („Sl.glasnik RS“, br. 80/09) od 29.09.2009. godine.
 • Jedinstvene registracione prijave osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i registracije u jedinstveni registar poreskih obveznika (obrazac JRPPS), koja je propisana Pravilnikom o dodeli poreskog identifikacionog broja pravnim licima, preduzetnicima i drugim subjektima za čiju je registraciju nadležna Agencija za privredne registre („Sl. glasnik RS“, br. 32/09) od 05.05.2009. godine – u ovoj prijavi se popunjavaju samo naznačeni delovi, odnosno upisuje se:
 • naziv udruženja,
 • kontakt podaci,
 • način na koji će biti izvršeno dostavljanje odluke,
 • potpis zastupnika pravnog lica odnosno podnosioca prijave propisane dokumentacije.

Napomena:

Podnosilac prijave je dužan da uredno popuni i potpiše i prijavu za upis udruženja u Registar udruženja propisanu Pravilnikom o sadržini i načinu upisa i vođenja Registra udruženja, i da uredno popuni u naznačenim delovima i potpiše jedinstvenu registracionu prijavu (JRPPS) Na ovaj način, odnosno podnošenjem jedinstvene registracione prijave uz prijavu za upis u Registar, udruženje dobija poresko identifikacioni broj (PIB) od Poreske uprave koji je generisan u Rešenju APR o upisu u Registar udruženja.

Uz uredno popunjene prijave za upis osnivanja udruženja u Registar udruženja podnosi se:

 • osnivački akt udruženja
 • izjava zakonskog zastupnika maloletnog lica (ako je osnivač udruženja maloletno lice), da ono može biti osnivač udruženja, koja sadrži potvrdu o overi potpisa u skladu sa Zakonom o overavanju potpisa rukopisa i prepisa,
 • dva primerka statuta – oba primerka moraju da budu u originalu,
 • zapisnik sa osnivačke skupštine u originalu, odnosno overenom prepisu,
 • akt o izboru zastupnika udruženja koji obavezno sadrži: lično ime, prebivalište i adresu, odnosno boravište zastupnika udruženja i njegov jedinstveni matični broj građana, odnosno broj putne isprave i državu izdavanja putne isprave – odluka mora biti doneta od nadležnog organa, sa navedenim datumom donošenja i potpisana od strane ovlašćenog lica za potpisivanje (predsednik skupštine ili upravnog odbora),
 • overena fotokopija lične karte zastupnika udruženja (ako lična karta ne sadrži podatke o prebivalištu/boravištu i adresi zastupnika pored overene fotokopije lične karte se dostavlja i elektronski čitač lične karte) odnosno overena fotokopija putne isprave i potvrda o boravištu (Odredbom člana 12. stav 1. Zakona o prebivalištu i boravištu građana („Sl.glasnik“, br. 87/2011), propisano je da se podatak o prebivalištu upisuje u ličnu kartu lica koje se prijavljuje a stavom 2. istog člana je propisano da se podnosiocu prijave prebivališta za lice mlađe od 16 godine izdaje odgovarajuća potvrda. S obzirom na napred navedenu zakonsku regulativu, kao dokaz o identitetu zastupnika koji poseduje ličnu kartu sa mikrokontrolerom (čipom), iz koje se ne može utvrditi prebivalište/boravište i adresa zastupnika, umesto potvrde treba dostaviti elektronski čitač lične karte. U ovom slučaju potrebno je overiti fotokopiju lične karte i uz ovu overenu fotokopiju dostaviti fotokopiju elektronskog čitača lične karte (fotokopija elektronskog čitača se ne overava)),
 • dokaz o uplati naknade za upis udruženja u Registar, u skladu sa Uredbom kojim se propisuje visina naknade za upis udruženja u Registar i druge usluge koje pruža Agencija u postupku vođenja Registra (visine naknada).

Podnosilac prijave je zastupnik udruženja ili lice koje zastupnik ovlasti.

Napomena:

Registrator donosi odluke na osnovu činjenica iz prijave, priloženih dokumenata i registrovanih podataka, bez ispitivanja tačnosti činjenica iz prijave, verodostojnosti priloženih dokumenata i pravilnosti i zakonitosti postupaka u kome su dokumenti doneti.

Po prijemu prijave Registrator, u skladu sa odredbom člana 14. Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre, proverava da li su ispunjeni zakonski uslovi za upis u registar. Ako utvrdi da su podnete uredne prijave i dokumentacija, Registrator u roku od pet dana od dana prijema prijave u APR, donosi rešenje o upisu osnivanja udruženja i objavljuje statut na internet strani Agencije.

Ako registrator u roku od pet dana od dana podnošenja registracione prijave, utvrdi da nisu ispunjeni uslovi iz člana 14. ovog zakona, doneće rešenje kojim odbacuje prijavu sa navođenjem koji uslovi za registraciju nisu ispunjeni, i takvo rešenje će objaviti na internet strani Agencije. Ako podnosilac prijave, u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog rešenja, u odeljku Pretraga podataka o primljenim registracionim prijavama i žalbama, podnese registracionu prijavu za registraciju podataka o čijoj registraciji je dobio rešenje o odbacivanju prijave, podnese dokumentaciju na način koji je utvrđen tim rešenjem i plati polovinu od iznosa naknade za registraciju koja je predmet prijave, zadržava pravo prioriteta odlučivanja zasnovano podnošenjem odbačene prijave. Ako se prijava odnosi na registraciju dva ili više podatka ili dokumenta, prijava se delimično usvaja tako što se registruju podaci ili dokumenti za čiju su registraciju ispunjeni uslovi, a o prijavi u ostalom delu odlučuje se na način propisan članom 17. To znači da Registrator donosi rešenje kojim usvaja u delu u kom su ispunjeni uslovi za registraciju, a odbacuje prijavu u delu u kom nisu ispunjeni uslovi za registraciju, i utvrđuje koji uslovi za registraciju nisu ispunjeni. Ako podnosilac prijave, u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog rešenja, u odeljku Pretraga podataka o primljenim registracionim prijavama i žalbama, podnese registracionu prijavu za registraciju podataka čija registracija je bila odbačena, podnese dokumentaciju na način koji je utvrđen tim rešenjem i plati polovinu od iznosa naknade za registraciju koja je predmet prijave, zadržava pravo prioriteta odlučivanja zasnovano podnošenjem prijave o kojoj je Registrator odlučio donošenjem delimičnim rešenjem. Ako Registrator ne odluči o prijavi u roku od pet dana od dana prijema, smatraće se da je prijava usvojena, o čemu donosi rešenje i traženu registraciju, bez odlaganja, sprovodi u Registar. Ovo pravilo se ne primenjuje ako se prijava odbacuje iz sledećih razloga: ako je Registrator nenadležan za postupanje po prijavi; ako podatak ili dostavljeni dokument nije predmet registracije; ako je podatak ili dokument čija se registracija zahteva već registrovan.

Rezervacija naziva

Od 01.05.2013. godine i u Registru udruženja će biti omogućena rezervacija naziva i to na način i u postupku koji je propisan Zakonom o postupku registracije u Agenciji. Rezervacija naziva pokreće se podnošenjem prijave nadležnom registru sa dokazom o uplati naknade za rezervaciju naziva. Potvrda o primljenoj prijavi za rezervaciju naziva sadrži: oznaku registra, broj pod kojim je prijava zavedena, datum i vreme prijema prijave, naziv koji se rezerviše, podatke o podnosiocu prijave i podatke o visini naknade. Ako su ispunjeni uslovi za rezervaciju naziva, registrator u roku od pet dana od dana podnošenja prijave izdaje potvrdu o rezervaciji naziva i rezervisani naziv unosi u bazu podataka rezervisanih naziva. Naziv se rezerviše u korist podnosioca prijave na rok od 60 dana od dana objave. Ako nisu ispunjeni uslovi za rezervaciju naziva, registrator u roku od pet dana od dana podnošenja prijave rešenjem odbija prijavu za rezervaciju naziva. Pre isteka roka na koji je naziv rezervisan, lice u čiju je korist naziv rezervisan, može, uz ponovnu uplatu naknade za rezervaciju naziva, obnoviti rezervaciju naziva na naknadni rok od 60 dana. Rezervacija naziva može se preneti na drugo pravno ili fizičko lice do isteka roka na koji je naziv rezervisan. Registrator potvrdu o prenosu rezervisanog naziva dostavlja licu u čiju je korist naziv rezervisan.

Preporuka:

Preporučujemo da se pre izbora naziva uvek izvrši provera naziva i to preko internet strane Agencije. Zakonom je propisano da naziv udruženja/saveza udruženja ne može biti identičan nazivu drugih udruženja/saveza udruženja koja su upisana ili uredno prijavljena za upis u Registar. Takođe, naziv udruženja ne sme da bude zamenljiv sa nazivom drugog udruženja niti da izaziva zabunu o udruženju, njegovima ciljevima ili u pogledu toga o kakvoj se vrsti pravnog lica radi.

Podnošenjem uredne prijave za upis osnivanja, naziv udruženja u osnivanju će se smatrati rezervisanim. Ako se po prijavi reši negativno, odnosno bude odbačena rešenjem ili zaključkom, naziv će se automatski brisati sa liste rezervisanih naziva.

Upis privredne delatnosti

Kad udruženje stekne status pravnog lica, odnosno po dobijanju rešenja o upisu u Registar udruženja može da se podnese prijava upisa privredne delatnosti koju udruženje neposredno obavlja.

Upis privredne delatnosti koju udruženje neposredno obavlja i kojom stiče dobit u skladu sa Zakonom o udruženjima, pokreće se podnošenjem prijave za upis privredne delatnosti u Registar privrednih subjekata i dokaza o uplati naknade u iznosu od 2.500,00 dinara, shodno Odluci o naknadama za registraciju i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre u postupku vođenja Registra privrednih subjekata i Registra javnih glasila, na račun broj 840-29770845-52, poziv na broj 01, primalac APR, svrha uplate: naknada za upis.

Po donošenju Rešenja o upisu privredne delatnosti udruženja/saveza udruženja u Registar privrednih subjekata, taj se podatak po službenoj dužnosti evidentira u Registru udruženja bez donošenja posebnog akta.

Promena privredne delatnosti ili brisanje privredne delatnosti se vrši podnošenjem prijave, dokumentacije i dokaza o uplati naknade u visini od 2.500,00 dinara, Registru privrednih subjekata, a po donošenju Rešenja o promeni ili brisanju delatnosti, taj podatak se evidentira u Registru udruženja bez donošenja posebnog akta.

Napomena:

Zakonom o udruženjima je propisano da se Registru privrednih subjekata prijavljuje privredna delatnost (samo jedna i to ona pretežna), koja se registruje upisom šifre delatnosti i opisom delatnosti na način propisan Zakonom o klasifikaciji delatnosti. Kako je Zakonom takođe propisano da se u Registar udruženja upisuju i druge delatnosti i aktivnosti koje udruženje neposredno obavlja, a u skladu sa članom 6. Zakona o klasifikaciji delatnosti („Sl.glasnik RS“, br. 104/09) to će se u Registar udruženja, a na osnovu prijave za upis, ove delatnosti registrovati kao:

 • 9412 - delatnosti strukovnih udruženja ili
 • 9499 - delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja.

UPIS SAVEZA UDRUŽENJA U REGISTAR

Postupak upisa osnivanja saveza udruženja pokreće se podnošenjem dve prijave za upis u Registar:

 • Prijave za upis saveza udruženja u Registar udruženja, koja je propisana Pravilnikom o sadržini i načinu upisa i vođenja Registra udruženja („Sl. glasnik RS“, br. 80/09) od 29.09.2009. godine;
 • Jedinstvene registracione prijave osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i registracije u jedinstveni registar poreskih obveznika (obrazac JRPPS), koja je propisana Pravilnikom o dodeli poreskog identifikacionog broja pravnim licima, preduzetnicima i drugim subjektima za čiju je registraciju nadležna Agencija za privredne registre („Sl. glasnik RS“, br. 32/09) od 05.05.2009. godine – u ovoj prijavi se popunjavaju samo naznačeni delovi, odnosno upisuje se:
  • naziv saveza udruženja,
  • kontakt podaci,
  • način na koji će biti izvršeno dostavljanje odluke,
  • potpis zastupnika pravnog lica odnosno podnosioca prijave propisane dokumentacije.

Napomena:

Podnosilac prijave je dužan da uredno popuni i potpiše i prijavu za upis saveza udruženja u Registar udruženja propisanu Pravilnikom o sadržini i načinu upisa i vođenja Registra udruženja, i da uredno popuni u naznačenim delovima i potpiše jedinstvenu registracionu prijavu (JRPPS) Na ovaj način, odnosno podnošenjem jedinstvene registracione prijave uz prijavu za upis u Registar, savez udruženja dobija poreski identifikacioni broj (PIB) od Poreske uprave koji je generisan u Rešenju APR o upisu u Registar udruženja.

Uz uredno popunjene prijave za upis osnivanja saveza udruženja u Registar udruženja podnosi se:

 • odluke nadležnih organa udruženja u skladu sa statutom o učlanjenju u savez,
 • osnivački akt saveza,
 • dva primerka statuta; – oba primerka moraju da budu u originalu,
 • zapisnik sa osnivačke skupštine saveza u originalu, odnosno overenom prepisu,
 • akt o izboru zastupnika saveza koji obavezno sadrži: lično ime, prebivalište i adresu, odnosno boravište zastupnika saveza i njegov jedinstveni matični broj građana, odnosno broj putne isprave i državu izdavanja putne isprave-odluka mora biti doneta od nadležnog organa, sa navedenim datumom donošenja i potpisana od strane ovlašćenog lica za potpisivanje (predsednik skupštine ili upravnog odbora),
 • overena fotokopija lične karte zastupnika udruženja (ako lična karta ne sadrži podatke o prebivalištu/boravištu i adresi zastupnika pored overene fotokopije lične karte se dostavlja i elektronski čitač lične karte) odnosno overena fotokopija putne isprave i potvrda o boravištu (Odredbom člana 12. stav 1. Zakona o prebivalištu i boravištu građana („Sl.glasnik“, br. 87/2011), propisano je da se podatak o prebivalištu upisuje u ličnu kartu lica koje se prijavljuje a stavom 2. istog člana je propisano da se podnosiocu prijave prebivališta za lice mlađe od 16 godine izdaje odgovarajuća potvrda. S obzirom na napred navedenu zakonsku regulativu, kao dokaz o identitetu zastupnika koji poseduje ličnu kartu sa mikrokontrolerom (čipom), iz koje se ne može utvrditi prebivalište/boravište i adresa zastupnika, umesto potvrde treba dostaviti elektronski čitač lične karte. U ovom slučaju potrebno je overiti fotokopiju lične karte i uz ovu overenu fotokopiju dostaviti fotokopiju elektronskog čitača lične karte (fotokopija elektronskog čitača se ne overava)),
 • dokaz o uplati naknade za upis saveza udruženja u Registar, u skladu sa Uredbom kojim se propisuje visina naknade za upis udruženja u Registar i druge usluge koje pruža Agencija u postupku vođenja Registra (visine naknada).

Podnosilac prijave je zastupnik saveza udruženja ili lice koje zastupnik ovlasti.

Napomena:

Registrator donosi odluke na osnovu činjenica iz prijave, priloženih dokumenata i registrovanih podataka, bez ispitivanja tačnosti činjenica iz prijave, verodostojnosti priloženih dokumenata i pravilnosti i zakonitosti postupaka u kome su dokumenti doneti.

Po prijemu prijave Registrator, u skladu sa odredbom člana 14. Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre, proverava da li su ispunjeni zakonski uslovi za upis u registar. Ako utvrdi da su podnete uredne prijave i dokumentacija, Registrator u roku od pet dana od dana prijema prijave u APR, donosi rešenje o upisu osnivanja udruženja i objavljuje statut na internet strani Agencije.

Ako registrator u roku od pet dana od dana podnošenja registracione prijave, utvrdi da nisu ispunjeni uslovi iz člana 14. ovog zakona, doneće rešenje kojim odbacuje prijavu sa navođenjem koji uslovi za registraciju nisu ispunjeni, i takvo rešenje će objaviti na internet strani Agencije. Ako podnosilac prijave, u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog rešenja u odeljku Pretraga podataka o primljenim registracionim prijavama i žalbama, podnese registracionu prijavu za registraciju podataka o čijoj registraciji je dobio rešenje o odbacivanju prijave, podnese dokumentaciju na način koji je utvrđen tim rešenjem i plati polovinu od iznosa naknade za registraciju koja je predmet prijave, zadržava pravo prioriteta odlučivanja zasnovano podnošenjem odbačene prijave. Ako se prijava odnosi na registraciju dva ili više podatka ili dokumenta, prijava se delimično usvaja tako što se registruju podaci ili dokumenti za čiju su registraciju ispunjeni uslovi, a o prijavi u ostalom delu odlučuje se na način propisan članom 17. To znači da Registrator donosi rešenje kojim usvaja u delu u kom su ispunjeni uslovi za registraciju, a odbacuje prijavu u delu u kom nisu ispunjeni uslovi za registraciju, i utvrđuje koji uslovi za registraciju nisu ispunjeni. Ako podnosilac prijave, u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog rešenja u odeljku Pretraga podataka o primljenim registracionim prijavama i žalbama, podnese registracionu prijavu za registraciju podataka čija registracija je bila odbačena, podnese dokumentaciju na način koji je utvrđen tim rešenjem i plati polovinu od iznosa naknade za registraciju koja je predmet prijave, zadržava pravo prioriteta odlučivanja zasnovano podnošenjem prijave o kojoj je Registrator odlučio donošenjem delimičnim rešenjem. Ako Registrator ne odluči o prijavi u roku od pet dana od dana prijema, smatraće se da je prijava usvojena, o čemu donosi rešenje i traženu registraciju, bez odlaganja, sprovodi u Registar. Ovo pravilo se ne primenjuje ako se prijava odbacuje iz sledećih razloga: ako je Registrator nenadležan za postupanje po prijavi; ako podatak ili dostavljeni dokument nije predmet registracije; ako je podatak ili dokument čija se registracija zahteva već registrovan.

Rezervacija naziva

Od 01.05.2013. godine i u Registru udruženja će biti omogućena rezervacija naziva i to na način i u postupku koji je propisan Zakonom o postupku registracije u Agenciji. Rezervacija naziva pokreće se podnošenjem prijave nadležnom registru sa dokazom o uplati naknade za rezervaciju naziva. Potvrda o primljenoj prijavi za rezervaciju naziva sadrži: oznaku registra, broj pod kojim je prijava zavedena, datum i vreme prijema prijave, naziv koji se rezerviše, podatke o podnosiocu prijave i podatke o visini naknade. Ako su ispunjeni uslovi za rezervaciju naziva, registrator u roku od pet dana od dana podnošenja prijave izdaje potvrdu o rezervaciji naziva i rezervisani naziv unosi u bazu podataka rezervisanih naziva. Naziv se rezerviše u korist podnosioca prijave na rok od 60 dana od dana objave. Ako nisu ispunjeni uslovi za rezervaciju naziva, registrator u roku od pet dana od dana podnošenja prijave rešenjem odbija prijavu za rezervaciju naziva. Pre isteka roka na koji je naziv rezervisan, lice u čiju je korist naziv rezervisan, može, uz ponovnu uplatu naknade za rezervaciju naziva, obnoviti rezervaciju naziva na naknadni rok od 60 dana. Rezervacija naziva može se preneti na drugo pravno ili fizičko lice do isteka roka na koji je naziv rezervisan. Registrator potvrdu o prenosu rezervisanog naziva dostavlja licu u čiju je korist naziv rezervisan.

Preporuka:

Preporučujemo da se pre izbora naziva uvek izvrši provera naziva i to preko Internet strane Agencije. Zakonom je propisano da naziv udruženja/saveza udruženja ne može biti identičan nazivu drugih udruženja/saveza udruženja koja su upisana ili uredno prijavljena za upis u Registar. Takođe, naziv udruženja ne sme da bude zamenljiv sa nazivom drugog udruženja niti da izaziva zabunu o udruženju, njegovima ciljevima ili u pogledu toga o kakvoj se vrsti pravnog lica radi.

Podnošenjem uredne prijave za upis osnivanja, naziv udruženja u osnivanju će se smatrati rezervisanim. Ako se po prijavi reši negativno, odnosno bude odbačena rešenjem ili zaključkom, naziv će se automatski brisati sa liste rezervisanih naziva.

Upis privredne delatnosti

Kad udruženje stekne status pravnog lica, odnosno po dobijanju rešenja o upisu u Registar udruženja može da se podnese prijava upisa privredne delatnosti koju udruženje neposredno obavlja.

Upis privredne delatnosti koju udruženje neposredno obavlja i kojom stiče dobit u skladu sa Zakonom o udruženjima, pokreće se podnošenjem prijave za upis privredne delatnosti u Registar privrednih subjekata i dokaz o uplati naknade u iznosu od 2.500,00 dinara, shodno Odluci o naknadama za registraciju i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre u postupku vođenja Registra privrednih subjekata i Registra javnih glasila, na račun broj 840-29770845-52, poziv na broj 01; primalac APR; svrha uplate: naknada za upis.

Po donošenju Rešenja o upisu privredne delatnosti udruženja/saveza udruženja u Registar privrednih subjekata, taj se podatak po službenoj dužnosti evidentira u Registru udruženja bez donošenja posebnog akta.

Promena privredne delatnosti ili brisanje privredne delatnosti se vrši podnošenjem prijave, dokumentacije i dokaza o uplati naknade u visini od 2.500,00 dinara, Registru privrednih subjekata, a po donošenju Rešenja o promeni ili brisanju delatnosti, taj podatak se evidentira u Registru udruženja bez donošenja posebnog akta.

Napomena:

Zakonom o udruženjima je propisano da se Registru privrednih subjekata prijavljuje privredna delatnost (samo jedna i to ona pretežna), koja se registruje upisom šifre delatnosti i opisom delatnosti na način propisan Zakonom o klasifikaciji delatnosti. Kako je Zakonom takođe propisano da se u Registar udruženja upisuju i druge delatnosti i aktivnosti koje udruženje neposredno obavlja, a u skladu sa članom 6. Zakona o klasifikaciji delatnosti („Sl. glasnik RS“, br. 104/09) to će se u Registar udruženja, a na osnovu prijave za upis, ove delatnosti registrovati kao:

 • 9412 - delatnosti strukovnih udruženja ili
 • 9499 - delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja.

PROMENE

Udruženje je dužno da Registratoru prijavi svaku promenu podataka koji se upisuju u Registar i to u roku od 15 dana od dana nastale promene podataka ili dokumenata koji su predmet registracije. Ako se propusti navedeni rok, podnosilac prijave je dužan da, pored naknade za registraciju određene promene, plati i dodatnu naknadu od 3.000 dinara.

Postupak upisa promene podataka o udruženju/savezu udruženja pokreće se podnošenjem prijave za upis promene podataka u Registru udruženja i propisane dokumentacije.

Pored prijave za upis preporuka je da se, u zavisnosti od vrste promene, podnesu i dodaci u zavisnosti od vrste promene.

Uz uredno popunjenu prijavu za upis promene u Registar udruženja podnosi se:

 • odluka nadležnog organa o promeni podataka – odluka mora biti doneta od nadležnog organa, sa navedenim datumom donošenja i potpisana od strane ovlašćenog lica za potpisivanje (predsednik skupštine ili upravnog odbora ili drugi organ ovlašćen statutom), i snabdevena pečatom udruženja,
 • zapisnik sa sednice nadležnog organa za donošenje odluke o promeni podataka, u izvorniku odnosno overenom prepisu,
 • dokaz o uplati naknade za upis promene podataka u Registru (visine naknada). Ako se prijavom traži jedna promena naknada je 2.500 dinara, a ako se prijavom traži više promena naknada je 2.500 dinara za jednu promenu plus 1.200 dinara za svaku sledeću promenu (ako se prijavom recimo traže 4 promene, naknada je 6.100 dinara, odnosno 2.500 dinara za prvu promenu i po 1.200 dinara za ostale 3 promene). Ako se radi o neblagovremenoj prijavi, pored naknade za registraciju traženih podataka, plaća se i dodatna naknada od 3.000 dinara.

Podnosilac prijave je zastupnik udruženja ili lice koje zastupnik ovlasti.

Napomena:

Registrator donosi odluke na osnovu činjenica iz prijave, priloženih dokumenata i registrovanih podataka, bez ispitivanja tačnosti činjenica iz prijave, verodostojnosti priloženih dokumenata i pravilnosti i zakonitosti postupaka u kome su dokumenti doneti.

Po prijemu prijave Registrator, u skladu sa odredbom člana 14. Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre, proverava da li su ispunjeni zakonski uslovi za upis u registar. Ako utvrdi da su podnete uredne prijave i dokumentacija, Registrator u roku od pet dana od dana prijema prijave u APR, donosi rešenje o upisu promene podataka u registar udruženja, i rešenje objavljuje na internet strani Agencije.

Ako registrator u roku od pet dana od dana podnošenja registracione prijave, utvrdi da nisu ispunjeni uslovi iz člana 14. ovog zakona, doneće rešenje kojim odbacuje prijavu sa navođenjem koji uslovi za registraciju promene nisu ispunjeni, i takvo rešenje će objaviti na internet strani Agencije. Ako podnosilac prijave, u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog rešenja u odeljku Pretraga podataka o primljenim registracionim prijavama i žalbama, podnese registracionu prijavu za registraciju podataka o čijoj registraciji je dobio rešenje o odbacivanju prijave, podnese dokumentaciju na način koji je utvrđen tim rešenjem i plati polovinu od iznosa naknade za registraciju koja je predmet prijave, zadržava pravo prioriteta odlučivanja zasnovano podnošenjem odbačene prijave. Ako se prijava odnosi na registraciju dva ili više podatka ili dokumenta, prijava se delimično usvaja tako što se registruju podaci ili dokumenti za čiju su registraciju ispunjeni uslovi, a o prijavi u ostalom delu odlučuje se na način propisan članom 17. To znači da Registrator donosi rešenje kojim usvaja u delu u kom su ispunjeni uslovi za registraciju, a odbacuje prijavu u delu u kom nisu ispunjeni uslovi za registraciju, i utvrđuje koji uslovi za registraciju nisu ispunjeni. Ako podnosilac prijave, u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog rešenja u odeljku Pretraga podataka o primljenim registracionim prijavama i žalbama, podnese registracionu prijavu za registraciju podataka čija registracija je bila odbačena, podnese dokumentaciju na način koji je utvrđen tim rešenjem i plati polovinu od iznosa naknade za registraciju koja je predmet prijave, zadržava pravo prioriteta odlučivanja zasnovano podnošenjem prijave o kojoj je Registrator odlučio donošenjem delimičnim rešenjem. Ako Registrator ne odluči o prijavi u roku od pet dana od dana prijema, smatraće se da je prijava usvojena, o čemu donosi rešenje i traženu registraciju, bez odlaganja, sprovodi u Registar. Ovo pravilo se ne primenjuje ako se prijava odbacuje iz sledećih razloga: ako je Registrator nenadležan za postupanje po prijavi; ako podatak ili dostavljeni dokument nije predmet registracije; ako je podatak ili dokument čija se registracija zahteva već registrovan.

Napomena:

Za određene podatke o udruženju/savezu udruženja koji se upisuju u Registar, Zakonom o udruženjima je propisano da moraju biti predviđeni Osnivačkim aktom (vreme na koje se osniva udruženje) ili Statutom udruženja (naziv udruženja na jeziku nacionalne manjine, naziv udruženja u prevodu na jedan ili više stranih jezika, skraćeni naziv, obavljanje privredne delatnosti…). U tom smislu, ako statutom nisu predviđeni, za upis ovih podataka je potrebno dostaviti izmene i dopune statuta. Ako su predviđeni statutom, dostavlja se zakonom propisana dokumentacija. Prečišćeni tekst statuta se registruje i objavljuje na internet strani Agencije uz rešenje o usvajanju prijave.

Za upis određenih promena, pored napred navedene dokumentacije Registru se podnosi i:

Promena zastupnika:

 • Za promenu zastupnika: overena fotokopija lične karte zastupnika udruženja (ako lična karta ne sadrži podatke o prebivalištu/boravištu i adresi zastupnika pored overene fotokopije lične karte se dostavlja i elektronski čitač lične karte) odnosno overena fotokopija putne isprave i potvrda o boravištu ( Odredbom člana 12. stav 1. Zakona o prebivalištu i boravištu građana („Sl.glasnik“ broj 87/2011), propisano je da se podatak o prebivalištu upisuje u ličnu kartu lica koje se prijavljuje a stavom 2. istog člana je propisano da se podnosiocu prijave prebivališta za lice mlađe od 16 godine izdaje odgovarajuća potvrda. S obzirom na napred navedenu zakonsku regulativu, kao dokaz o identitetu zastupnika koji poseduje ličnu kartu sa mikrokontrolerom (čipom), iz koje se ne može utvrditi prebivalište/boravište i adresa zastupnika, umesto potvrde treba dostaviti elektronski čitač lične karte. U ovom slučaju potrebno je overiti fotokopiju lične karte i uz ovu overenu fotokopiju dostaviti fotokopiju elektronskog čitača lične karte (fotokopija elektronskog čitača se ne overava).

Promena adrese prebivališta/boravka zastupnika:

 • Za promenu adrese prebivališta/boravišta zastupnika podnosi se overena fotokopija lične karte zastupnika udruženja (ako lična karta ne sadrži podatke o prebivalištu/boravištu i adresi zastupnika pored overene fotokopije lične karte se dostavlja i elektronski čitač lične karte) odnosno overena fotokopija putne isprave i potvrda o boravištu (Odredbom člana 12. stav 1. Zakona o prebivalištu i boravištu građana („Sl.glasnik“, br. 87/2011), propisano je da se podatak o prebivalištu upisuje u ličnu kartu lica koje se prijavljuje a stavom 2. istog člana je propisano da se podnosiocu prijave prebivališta za lice mlađe od 16 godine izdaje odgovarajuća potvrda. S obzirom na napred navedenu zakonsku regulativu, kao dokaz o identitetu zastupnika koji poseduje ličnu kartu sa mikrokontrolerom (čipom), iz koje se ne može utvrditi prebivalište/boravište i adresa zastupnika, umesto potvrde treba dostaviti elektronski čitač lične karte. U ovom slučaju potrebno je overiti fotokopiju lične karte i uz ovu overenu fotokopiju dostaviti fotokopiju elektronskog čitača lične karte (fotokopija elektronskog čitača se ne overava)).

Promena identifikacionog dokumenta zastupnika:

 • Za promenu identifikacionog dokumenta zastupnika podnosi se overena fotokopija lične karte zastupnika udruženja (ako lična karta ne sadrži podatke o prebivalištu/boravištu i adresi zastupnika pored overene fotokopije lične karte se dostavlja i elektronski čitač lične karte) odnosno overena fotokopija putne isprave i potvrda o boravištu (Odredbom člana 12. stav 1. Zakona o prebivalištu i boravištu građana („Sl.glasnik“, br. 87/2011), propisano je da se podatak o prebivalištu upisuje u ličnu kartu lica koje se prijavljuje a stavom 2. istog člana je propisano da se podnosiocu prijave prebivališta za lice mlađe od 16 godine izdaje odgovarajuća potvrda. S obzirom na napred navedenu zakonsku regulativu, kao dokaz o identitetu zastupnika koji poseduje ličnu kartu sa mikrokontrolerom (čipom), iz koje se ne može utvrditi prebivalište/boravište i adresa zastupnika, umesto potvrde treba dostaviti elektronski čitač lične karte. U ovom slučaju potrebno je overiti fotokopiju lične karte i uz ovu overenu fotokopiju dostaviti fotokopiju elektronskog čitača lične karte (fotokopija elektronskog čitača se ne overava)).

Izmene i dopune statuta:

 • Za prijavu podatka o izmenama i dopunama statuta: odluka o izmenama i dopunama statuta i prečišćeni tekst statuta. Na internet strani Agencije se objavljuje i rešenje o registraciji izmena i dopuna statuta i prečišćen tekst statuta.

Statusne promene:

 • Prijava upisa statusne promene pripajanja udruženja vrši se na osnovu istovremeno podnete prijave upisa zabeleške pripajanja udruženja (pripojioca), i prijave brisanja udruženja (pripojenika), s tim što se zakonom propisana dokumentacija (odluka skupštine udruženja pripojioca o prihvatanju zaključenja ugovora o pripajanju, ugovor o pripajanju, rešenje o upisu u registar), dostavlja uz prijave svih učesnika statusne promene. Udruženje pripojioc dostavlja i dokaz o uplati naknade u iznosu od 2.500,00 dinara za upis zabeleške pripajanja, a udruženja koja prestaju da postoje dostavljaju dokaz o uplati naknade u iznosu od 2.400,00 dinara za upis brisanja iz Registra.

 • Prijava upisa statusne promene spajanja udruženja vrši se na osnovu istovremeno podnetih prijava upisa osnivanja novog udruženja, i prijava brisanja udruženja koja se spajaju, s tim što se zakonom propisana dokumentacija (odluke skupština udruženja o prihvatanju zaključenja ugovora o spajanju, ugovor o spajanju, rešenje o upisu u registar), dostavlja uz prijave brisanja udruženja za udruženja koja statusnom promenom spajanja prestaju da postoje a dokumentacija propisana za osnivanje udruženja uz prijave osnivanja novog udruženja. Udruženja koja statusnom promenom spajanja prestaju da postoje dostavljaju i dokaz o uplati naknade u iznosu od 2.400,00 dinara za upis brisanja iz Registra, a udruženje koje se osniva usled statusne promene spajanja dostavlja dokaz o uplati naknade u iznosu od 4.500,00 dinara za upis osnivanja u Registar.
 • Prijava upisa statusne promene podele udruženja vrši se na osnovu istovremeno podnete prijave brisanja udruženja koje podelom prestaje i prijave upisa osnivanja novih udruženja koja podelom nastaju, s tim što se zakonom propisana dokumentacija (odluka skupštine udruženja o prihvatanju zaključenja ugovora o podeli, ugovor o podeli, rešenje o upisu u registar), dostavlja uz prijavu brisanja udruženja koje statusnom promenom podele prestaje da postoji, a dokumentacija propisana za osnivanje udruženja se dostavlja uz prijave osnivanja novih udruženja. Udruženje koja statusnom promenom podele prestaje da postoji dostavlja i dokaz o uplati naknade u iznosu od 2.400,00 dinara za upis brisanja iz Registra, a udruženja koje se osnivaju usled statusne promene podele dostavljaju dokaz o uplati naknade u iznosu od 4.500,00 dinara za upis osnivanja u Registar.

Upis članstva udruženja u savezima i drugim asocijacijama; Upis podataka o drugim delatnostima i aktivnostima koje udruženje neposredno obavlja:

Uz prijavu za upis zabeleške podataka o članstvu udruženja u savezima i drugim asocijacijama kao i za upis zabeleške podataka o drugim delatnostima i aktivnostima koje udruženje neposredno obavlja vrši dostavljaju se statut ili odluke nadležnog organa odnosno drugi dokazi kojima se utvrđuju te činjenice.

Upis privredne delatnosti:

 • Upis promene ili brisanje privredne delatnosti koju udruženje neposredno obavlja i kojom stiče dobit u skladu sa Zakonom o udruženjima, pokreće se podnošenjem prijave za upis promene ili brisanje privredne delatnosti u Registar privrednih subjekata. Pre podnošenja prijave Registru privrednih subjekata potrebno je da se nova delatnost ili brisanje delatnosti sprovede kroz promenu statuta i prijavi Registru udruženja. Tek po dobijanju rešenja Registra udruženja podnosi se prijava Registru privrednih subjekata.
 • Uz prijavu se podnosi i dokaz o uplati naknade za upis podataka u Registru privrednih subjekata u iznosu od 2.500,00 dinara, shodno Odluci o naknadama za registraciju i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre u postupku vođenja Registra privrednih subjekata i Registra javnih glasila, na račun broj 840-29770845-52, poziv na broj 01; primalac APR, svrha uplate: naknada za upis.

Promena privredne delatnosti ili brisanje privredne delatnosti se vrši podnošenjem prijave, dokumentacije i dokaza o uplati naknade u visini od 2.500,00 dinara, Registru privrednih subjekata, a po donošenju Rešenja o promeni ili brisanju delatnosti, taj podatak se evidentira u Registru udruženja bez donošenja posebnog akta.

Napomena:

Zakonom o udruženjima je propisano da se Registru privrednih subjekata prijavljuje privredna delatnost (samo jedna i to ona pretežna), koja se registruje upisom šifre delatnosti i opisom delatnosti na način propisan Zakonom o klasifikaciji delatnosti. Kako je Zakonom takođe propisano da se u Registar udruženja upisuju i druge delatnosti i aktivnosti koje udruženje neposredno obavlja, to će se u Registar udruženja, na osnovu prijave i propisane dokumentacije, upisati u vidu zabeleške, podaci o drugim delatnostima i aktivnostima koje udruženje neposredno obavlja.

Upis likvidacije udruženja/saveza udruženja u Registar

Postupak upisa likvidacije udruženja/saveza udruženja pokreće se podnošenjem prijave za upis promene podataka u Registru udruženja i to od strane likvidacionog upravnika i propisane dokumentacije.

Pored prijave za upis preporuka je da se, u zavisnosti od vrste promene, podnesu i dodaci u zavisnosti od vrste promene.

Uz uredno popunjenu prijavu za upis postupka likvidacije u Registar udruženja podnosi se:

 • Odluka Skupštine udruženja o prestanku udruženja likvidacijom i imenovanju likvidacionog upravnik,
 • ako se za likvidacionog upravnika ne imenuje već upisani zastupnik: overena fotokopija isprave o identitetu zastupnika udruženja, ako ona ne sadrži podatak o prebivalištu ili boravištu i potvrdu o prebivalištu ili boravištu,
 • dokaz o objavi odluke udruženja o prestanku udruženja u „Službenom glasniku Republike Srbije“ – fotokopija strane iz „Službenog glasnika Republike Srbije“ sa objavljenim tekstom odluke,
 • dokaz o uplati naknade (visine naknada).

Napomena:

Kako je Zakonom propisano da dejstvo otvaranja postupka likvidacije nastupa objavom odluke udruženja o prestanku udruženja u „Službenom glasniku Republike Srbije“,  kao i da ovlašćenje za zastupanje udruženja prelazi na likvidacionog upravnika danom otvaranja postupka likvidacije, to je za upis postupka likvidacije u Registar potrebno dostaviti dokaz o objavi odluke o prestanku udruženja likvidacijom u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

U toku likvidacionog postupka sve prijave promena vrši likvidacioni upravnik.

Upis stečajnog postupka udruženja/saveza udruženja

Postupak upisa stečaja udruženja/saveza udruženja pokreće se podnošenjem prijave za upis promene podataka u Registru udruženja i to od strane stečajnog upravnika i propisane dokumentacije.

Pored prijave za upis preporuka je da se, u zavisnosti od vrste promene, podnesu i dodaci u zavisnosti od vrste promene.

Uz uredno popunjenu prijavu za upis postupka stečaja u Registar udruženja podnosi se:

 • rešenje nadležnog suda o pokretanju stečajnog postupka i imenovanju stečajnog upravnika – u originalu ili overenoj fotokopiji,
 • fotokopija lične karte stečajnog upravnika,
 • dokaz o uplati naknade u skladu sa Uredbom kojim se propisuje visina naknade za upis udruženja u Registar i druge usluge koje pruža Agencija u postupku vođenja Registra (visine naknada).

U toku stečajnog postupka sve prijave promena vrši stečajni upravnik.

BRISANJE IZ REGISTRA

Brisanje iz Registra udruženja se vrši bez sprovedenog postupka likvidacije ili stečaja samo usled:

 • statusnih promena,
 • skraćenog postupka likvidacije.

Brisanje iz Registra po sprovedenom postupku likvidacije

Postupak brisanja udruženja/saveza udruženja po sprovedenom postupku likvidacije pokreće se podnošenjem prijave za brisanje iz Registra udruženja i to od strane likvidacionog upravnika i propisane dokumentacije.

Prijava može da se podnese tek po isteku roka od 30 dana od dana objave odluke o prestanku udruženja likvidacijom u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Uz uredno popunjenu prijavu za brisanje iz Registra udruženja podnosi se:

 • izveštaj likvidacionog upravnika o toku likvidacije,
 • izjava likvidacionog upravnika da je imovina podeljena u skladu sa zakonom i statutom,
 • dokaz o uplati naknade u skladu sa Uredbom kojim se propisuje visina naknade za upis udruženja u Registar i druge usluge koje pruža Agencija u postupku vođenja Registra (visine naknada),
 • dokaz o prestanku poreskih obaveza izdat od strane nadležnog poreskog organa, koji nije stariji od pet dana u momentu podnošenja zahteva za brisanje iz registra, na osnovu odredbe člana 29. stav 6. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br.80/2002, 84/2002- ispravka, 23/2003 – ispravka, 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 – dr. zakon, 62/2006 – dr. zakon, 61/2007, 20/2009, 72/2009 – dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 – ispravka, 93/2012 i 47/2013).

Napomena: dokumenti kojim se dokazuje prestanak poreskih obaveza su: uverenje koje izdaje nadležna organizaciona jedinice Poreske uprave RS u skladu sa Instrukcijom Poreske uprave broj: 437-0027/2013-D00000 od 1.8.2013.godine i uverenje poreske administracije nadležne jedinice lokalne samouprave.

Napomena:

Kako je Zakonom o udruženjima propisana shodna primena odredbi zakona kojim se reguliše likvidacija privrednog društva na pitanja koja nisu uređena ovim zakonom, to izveštaj likvidacionog upravnika treba posebno da sadrži sledeće:

da li je u postupku likvidacije bilo prijava potraživanja od strane poverilaca. Svojim potpisom na izveštaju likvidacioni upravnik pod krivičnom i materijalnom odgovornošću potvrđuje da na dan sačinjavanja izveštaja nije bilo neizmirenih potraživanja, odnosno dugovanja kome će, po brisanju udruženja iz Registra, ostati poslovne knjige i dokumentacija udruženja na čuvanje u skladu sa propisima kojima se uređuje arhivska građa.

Skraćeni postupak likvidacije udruženja/saveza udruženja i upis u Registar

Postupak upisa skraćenog postupka likvidacije udruženja/saveza udruženja, pokreće se podnošenjem prijave za brisanje udruženja/saveza udruženja iz Registra udruženja, koju podnosi zastupnik udruženja ili lice koje on ovlasti i propisane dokumentacije. Smisao ovog postupka je da se dostavljanjem uredne dokumentacije udruženje/savez udruženja briše iz Registra bez sprovedenog postupka likvidacije (objave odluke, proteka roka od 30 dana…).

Pored prijave za brisanje, preporuka je da se podnese i dodatak uz prijavu u zavisnosti od vrste promene.

Uz uredno popunjenu prijavu za brisanje iz Registra udruženja po skraćenom postupku likvidacije podnosi se:

 • odluka Skupštine udruženja o prestanku rada udruženja,
 • pisana izjava većine članova Skupštine udruženja da su izmirene sve poreske obaveze, obaveze udruženja prema poveriocima i da su regulisani svi odnosi sa zaposlenima – ova izjava mora da sadrži lična imena i prebivalište odnosno naziv i sedište članova Skupštine koji su je potpisali i svi potpisi moraju biti overeni u skladu sa Zakonom o overavanju potpisa rukopisa i prepisa,
 • dokaz o uplati naknade u skladu sa Uredbom kojim se propisuje visina naknade za upis udruženja u Registar i druge usluge koje pruža Agencija u postupku vođenja Registra (visine naknada),
 • dokaz o prestanku poreskih obaveza izdat od strane nadležnog poreskog organa, koji nije stariji od pet dana u momentu podnošenja zahteva za brisanje iz registra, na osnovu odredbe člana 29. stav 6. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br.80/2002, 84/2002- ispravka, 23/2003 – ispravka, 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 – dr. zakon, 62/2006 – dr. zakon, 61/2007, 20/2009, 72/2009 – dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 – ispravka, 93/2012 i 47/2013).

Napomena: dokumenti kojim se dokazuje prestanak poreskih obaveza su: uverenje koje izdaje nadležna organizaciona jedinice Poreske uprave RS u skladu sa Instrukcijom Poreske uprave broj: 437-0027/2013-D00000 od 1.8.2013.godine i uverenje poreske administracije nadležne jedinice lokalne samouprave.

Brisanje iz Registra po sprovedenom postupku stečaja

Postupak brisanja udruženja/saveza udruženja po sprovedenom postupku stečaja pokreće se podnošenjem prijave za brisanje iz Registra udruženja i to od strane stečajnog upravnika i propisane dokumentacije.

Uz uredno popunjenu prijavu za brisanje iz Registra udruženja podnosi se:

 • pravosnažno rešenje o zaključenju stečajnog postupka – u originalu ili overenoj fotokopiji,
 • dokaz o uplati naknade u skladu sa Uredbom kojim se propisuje visina naknade za upis udruženja u Registar i druge usluge koje pruža Agencija u postupku vođenja Registra (visine naknada).

Podnosilac prijave je likvidacioni/stečajni upravnik udruženja ili lice koje on ovlasti.

Napomena:

Registrator donosi odluke na osnovu činjenica iz prijave, priloženih dokumenata i registrovanih podataka, bez ispitivanja tačnosti činjenica iz prijave, verodostojnosti priloženih dokumenata i pravilnosti i zakonitosti postupaka u kome su dokumenti doneti.

Po prijemu prijave Registrator, u skladu sa odredbom člana 14. Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre, proverava da li su ispunjeni zakonski uslovi za upis u registar. Ako utvrdi da su podnete uredne prijave i dokumentacija, Registrator u roku od pet dana od dana prijema prijave u APR, donosi rešenje o upisu promene podataka u registar udruženja, i rešenje objavljuje na internet strani Agencije.

Ako registrator u roku od pet dana od dana podnošenja registracione prijave, utvrdi da nisu ispunjeni uslovi iz člana 14. ovog zakona, doneće rešenje kojim odbacuje prijavu sa navođenjem koji uslovi za registraciju promene nisu ispunjeni, i takvo rešenje će objaviti na internet strani Agencije. Ako podnosilac prijave, u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog rešenja u odeljku Pretraga podataka o primljenim registracionim prijavama i žalbama, podnese registracionu prijavu za registraciju podataka o čijoj registraciji je dobio rešenje o odbacivanju prijave, podnese dokumentaciju na način koji je utvrđen tim rešenjem i plati polovinu od iznosa naknade za registraciju koja je predmet prijave, zadržava pravo prioriteta odlučivanja zasnovano podnošenjem odbačene prijave. Ako se prijava odnosi na registraciju dva ili više podatka ili dokumenta, prijava se delimično usvaja tako što se registruju podaci ili dokumenti za čiju su registraciju ispunjeni uslovi, a o prijavi u ostalom delu odlučuje se na način propisan članom 17. To znači da Registrator donosi rešenje kojim usvaja u delu u kom su ispunjeni uslovi za registraciju, a odbacuje prijavu u delu u kom nisu ispunjeni uslovi za registraciju, i utvrđuje koji uslovi za registraciju nisu ispunjeni. Ako podnosilac prijave, u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog rešenja u odeljku Pretraga podataka o primljenim registracionim prijavama i žalbama, podnese registracionu prijavu za registraciju podataka čija registracija je bila odbačena, podnese dokumentaciju na način koji je utvrđen tim rešenjem i plati polovinu od iznosa naknade za registraciju koja je predmet prijave, zadržava pravo prioriteta odlučivanja zasnovano podnošenjem prijave o kojoj je Registrator odlučio donošenjem delimičnim rešenjem. Ako Registrator ne odluči o prijavi u roku od pet dana od dana prijema, smatraće se da je prijava usvojena, o čemu donosi rešenje i traženu registraciju, bez odlaganja, sprovodi u Registar. Ovo pravilo se ne primenjuje ako se prijava odbacuje iz sledećih razloga: ako je Registrator nenadležan za postupanje po prijavi; ako podatak ili dostavljeni dokument nije predmet registracije; ako je podatak ili dokument čija se registracija zahteva već registrovan.

ZABRANA RADA

Zabrana rada udruženja/saveza udruženja

O zabrani rada udruženja/saveza udruženja čiji su ciljevi i delovanje usmereni na nasilno rušenje ustavnog poretka i narušavanje teritorijalne celokupnosti Republike Srbije, kršenje zajemčenih ljudskih ili manjinskih prava ili izazivanje i podsticanje neravnopravnosti, mržnje i netrpeljivosti zasnovane na rasnoj, nacionalnoj, verskoj ili drugoj pripadnosti ili opredeljenju, kao i polu, rodu fizičkim, psihičkim ili drugim karakteristikama i sposobnostima odlučuje Ustavni sud.

Ustavni sud može zabraniti rada udruženja i ako se udruženje učlani u međunarodnu organizaciju ili udruženje čiji su ciljevi shodno ovom Zakonu zabranjeni, odnosno ako se učlani u tajnu ili paravojnu međunarodnu organizaciju ili udruženje.

Odluka o zabrani može se zasnivati na radnjama članova udruženja ako postoji veza između tih radnji i delovanja udruženja ili njegovih ciljeva, ako se radnje zasnivaju na organizovanoj volji članova i ako se prma okolnostima slučaja može smatrati da je udruženje tolerisalo radnje svojih članova.

Zabrana rada saveza odnosi se i na ona udruženja u njegovom članstvu koja su izričito bil obuhvaćena postupkom zabrane.

Postupak za zabranu rada udruženja/saveza udruženja pokreće se na predlog Vlade, Republičkog javnog tužioca, ministarstva nadležnog za poslove uprave, ministarstva nadležnog za oblast u kojoj se ostvaruju ciljevi udruženja ili Registratora.

Upis zabeleške o pokretanju postupka za zabranu rada registrovanog udruženja/saveza udruženja

Upis zabeleške pokretanja postupka za zabranu rada udruženja/saveza udruženja u Registar pokreće se podnošenjem prijave za upis promene (zabeleške) i propisane dokumentacije.

Uz uredno popunjenu prijavu upisa zabeleške u Registar podnosi se:

 • predlog nadležnog organa za zabranu rada u originalu ili overenoj fotokopiji,
 • dokaz o uplati naknade u skladu sa Uredbom kojim se propisuje visina naknade za upis udruženja u Registar i druge usluge koje pruža Agencija u postupku vođenja Registra (visine naknada).

Upis zabeleške Odluke Ustavnog suda kojom je zabranjen rad registrovanom udruženju/ savezu udruženja

Upis zabeleške Odluke Ustavnog suda kojom je zabranjen rad registrovanom udruženju/savezu udruženja pokreće se podnošenjem prijave za upis zabeleške i propisane dokumentacije.

Uz uredno popunjenu prijavu upisa zabeleške u Registar podnosi se:

 • Odluka ustavnog suda o zabrani rada udruženja/saveza udruženja u originalu ili overenoj fotokopiji
 • dokaz o uplati naknade u skladu sa Uredbom kojim se propisuje visina naknade za upis udruženja u Registar i druge usluge koje pruža Agencija u postupku vođenja Registra (visine naknada).

Napomena:

Udruženje/savez udruženja kojem je Odlukom Ustavnog suda zabranjen rad briše se iz Registra po sprovedenom postupku likvidacije ili stečaja.

Prekid postupka upisa u Registar

Registrator može podneti predlog za zabranu rada udruženja koje je podnelo prijavu za upis u Registar, ako oceni da se radi o tajnom ili paravojnom udruženju/savezu udruženja odnosno o udruženju/savezu udruženja čiji su ciljevi i delovanje usmereni na nasilno rušenje ustavnog poretka i narušavanje teritorijalne celokupnosti Republike Srbije, kršenje zajemčenih ljudskih ili manjinskih prava ili izazivanje i podsticanje neravnopravnosti, mržnje i netrpeljivosti zasnovane na rasnoj, nacionalnoj, verskoj ili drugoj pripadnosti ili opredeljenju, kao i polu, rodu fizičkim, psihičkim ili drugim karakteristikama i sposobnostima.

U tom slučaju Registrator zaključkom prekida postupak upisa u Registar i Ustavnom sudu podnosi predlog za zabranu rada udruženja.

Po prijemu odluke Ustavnog suda Registrator će, u zavisno od sadržine odluke, rešenjem odbaciti prijavu – ako je udruženju/savezu udruženja izrečena zabrana rada ili nastaviti sa postupkom upisa – ako je odbijen predlog za zabranu rada udruženja/saveza udruženja.