Your message has been sent, you will be contacted soon

Call Me Now!

Zatvori

Preduzetnici

Opšta upustva

Postupak registracije pokreće se podnošenjem prijave Agenciji, a može da se pokrene i po službenoj dužnosti.

Registracionu prijavu podnosi:

 • preduzetnik
 • ovlašćeno lice (poslovođa, prokurista)
 • punomoćnik sa priloženim pismenim punomoćjem, potpisanim od strane osnivača-preduzetnika i overenim od strane nadležnosg organa (opštine ili suda). Ako osnivač-preduzetnik da svoje punomoćje advokatu, ono ne mora biti overeno u opštini ili sudu.

Prijave se mogu podneti:

 • lično u sedištu APR u Beogradu
 • organizacionim jedinicama APR
 • u opštinama sa kojima Agencija ima zaključen sporazum (ako se registraciona prijava podnosi u opštini, kao datum i vreme njenog dostavljanja uzima se datum i vreme njenog prijema u Agenciji)
 • preporučenom poštom (ako se registraciona prijava podnosi poštom, kao datum i vreme podnošenja prijave uzima se datum i vreme njenog prijema u Agenciji).
 • putem korisničke aplikacije za prijem elektronske prijave kojom se obezbeđuje prijem elektronskih dokumenata

Registracione prijave se mogu preuzeti u Agenciji, organizacionim jedinicama APR i opštinskim kancelarijama uz dokaz o uplati naknade u iznosu od 120,00 dinara (shodno Odluci o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privreden registre ili besplatno preuzeti sa Internet strane Agencije.

Preduzetnik nije u obavezi da upotrebljava pečat u poslovnim pismima i drugim dokumentima sem u slučajevima koji moraju biti posebno propisani zakonom.

Dobijanje izvoda iz Registra privrednih subjekata

Za dobijanje izvoda iz Registra u Agenciji za privredne registre potrebno je podneti:

 • popunjen zahtev za izvod (zahtev se može preuzeti u Agenciji uz dokaz o uplati naknade u iznosu od 120,00 dinara ili preuzeti iz odeljka Preduzetnici-Obrasci)
 • dokaz o uplati naknade u iznosu od 800,00 dinara na račun Agencije.

Zahtev za izvod može da podnese bilo koje fizičko lice, a izvod se odmah dobija u Agenciji.

Dostavljanje pismenog otpravka se vrši na jedan od sledećih načina:

 • Lično u sedištu APR u Beogradu
 • Lično u OJ APR
 • Poštom na adresu za prijem pošte
 • Poštom na adresu sedišta
 • Elektronskom poštom
 • Poštom na adresu podnosioca u Republici Srbiji
 • U opštinama sa kojima Agencija ima zaključen sporazum

Ako je podneta elektronska prijava, otpravak odluke registratora u elektronskoj formi dostavlja se na registrovanu adresu za prijem elektronske pošte ili na adresu za prijem elektronske pošte koja je u prijavi označena.

Dostavljanje pismenog otpravka odluke Registratora smatra se izvršenim danom slanja na adresu navedenu za dostavu otpravka.

Ako je prijavu podneo punomoćnik otpravak odluke se vrši na adresu punomoćnika.

Rešenja, zaključke i druge pismene otpravke registratora-npr.dopisi, potvrde preduzetnika može preuzeti:

 • preduzetnik
 • fizičko lice koje preduzetnik ovlasti i za koga je dostavljeno punomoćje overeno pred nadležnim organom (sud ili opština)
 • advokat koga osnivač ovlasti (u tom slučaju punomoćje ne mora biti overeno pred nadležnim organom – sud ili opština)
 • članovi porodičnog domaćinstva (roditelji, bračni drug i deca) uz punomoćje koje mora biti snabdeveno potpisom preduzetnika i pečatom radnje, kao i uz fotokopiju lične karte iz koje se jasno vidi da preduzetnik i član porodičnog domaćinstva stanuju na istoj adresi
 • poslovođa čiji su podaci sadržani u Registru privrednih subjekata
 • prokurista čiji su podaci sadržani u Registru privrednih subjekata

Napominjemo da se dostavljanje pismenog otpravka odluke registratora vrši na isključivi zahtev podnosioca prijave.

Rok za žalbu protiv odluka Registratora koja se može podneti ministru nadležnom za položaj privrednih društava i drugih oblika poslovanja, preko Agencije je 30 dana od dana objavljivanja odluke.

PROKURA

(regulisano članovima 35. do 43. Zakona o privrednim društvima)

Opšta uputstva

PREDUZETNIK MOŽE DA IZDA PROKURU. PROKURA SE IZDAJE LIČNO I OVLAŠĆENJE ZA IZDAVANJE PROKURE SE NE MOŽE PRENETI NA DRUGO LICE.

Prokura je poslovno punomoćje kojim preduzetnik ovlašćuje jedno ili više fizičkih lica (prokurista) da u ime i za račun preduzetnika zaključuje/u pravne poslove i preduzimaju druge pravne radnje.

Ako se prokura daje jednom fizičkom licu u pitanju je pojedinačna prokura.

Ako je prokura izdata za dva ili više lica bez naznake da se radi o zajedničkoj prokuri, svaki prokurista postupa samostalno.

Prokurista ne može preneti prokuru, tj. dati punomoćje za zastupanje drugom licu.

Data prokura može prestati u svako doba opozivom ili otkazom prokure. Ograničenja prokure su imperativnog karaktera.

Takođe, postoji mogućnost da se prokuristi ograniče ovlašćenja supotpisom zakonskog zastupnika društva ili drugog prokuriste (zajednička prokura).

Prokura prestaje opozivom i otkazom prokure.

Prokura se može opozvati u svako doba, a to pravo ne može biti ograničeno ili uslovljeno i preduzetnik se ne može odreći prava na opoziv prokure.

Prokurista može dati otkaz prokure u svako doba.

Prokurista je dužan prilikom potpisivanja dokumenata u ime preduzetnika da uz svoj potpis navede i funkciju.

POSLOVNO IME PREDUZETNIKA

POSLOVNO IME PREDUZETNIKA MOŽE BITI ILI NA ĆIRILIČNOM ILI NA LATINIČNOM PISMU

Naziv nije obavezan deo poslovnog imena.

Naziv može biti na stranom jeziku, može da sadrži pojedine strane reči ili karaktere, na latiničnom pismu engleskog jezika, kao i arapske ili rimske brojeve.

Preduzetnik može u poslovanju da koristi i prevod poslovnog imena ili prevod skraćenog poslovnog imena na jeziku nacionalne manjine ili stranom jeziku u kom slučaju se i prevod registruje, s tim da se NAZIV ne prevodi.

SAGLASNOST

Poslovno ime, naziv na stranom jeziku kao i njihovi pridevski oblici mogu da sadrže naziv Republike Srbije ili njene teritorijalne jedinice i autonomne pokrajine, uz prethodnu saglasnost nadležnog organa kao i naziv strane države ili međunarodne organizacije, uz saglasnost nadležnog organa te države ili međunarodne organizacije.

Poslovno ime preduzetnika može da sadrži lično ime fizičkog lica uz njegovu saglasnost, odnosno saglasnost njegovih zakonskih naslednika ukoliko je to lice umrlo.

Poslovno ime preduzetnika obavezno sadrži sledeće elemente:

 • ime i prezime preduzetnika
 • opis pretežne delatnosti
 • oznaku pr ili preduzetnik ili ortaci ili or
 • sedište (mesto sedišta preduzetnika bez navođenja adrese odnosno ulice i broja).

Poslovno ime može da sadrži i sledeće elemente:

 • naziv preduzetnika
 • oznake kojima se bliže određuje predmet poslovanja

Skraćeno poslovno ime obavezno sadrži:

 • ime i prezime preduzetnika
 • oznaku pr ili preduzetnik ili ortaci ili or
 • naziv

Ukoliko puno poslovno ime preduzetnika ne sadrži naziv, preduzetnik neće moći da registruje skraćeno poslovno ime.

Prilikom izbora naziva, preduzetnik prethodno mora da proveri na Internet strani APR da li je NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE , već postoji registrovan preduzetnik sa istim ili sličnim nazivom.

Odredbom člana 14. stav 1. tačka 8. Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre propisano je da po prijemu prijave Registrator proverava da li je u registru koji postupa po prijavi pod istim nazivom već registrovano drugo pravno lice ili preduzetnik ili je već podneta prijava za registraciju pod istim nazivom ili je već rezervisan u skladu sa ovim zakonom, odnosno da li je naziv određen u skladu sa zakonom.

Odredbom člana 86. stav 6. Zakona o registraciji propisano je da se na poslovno ime preduzetnika shodno primenjuju odredbe člana 23. do 27. i člana 29. i 30. ovog zakona. Preduzetnik obavlja delatnost pod poslovnim imenom i s toga poslovno ime preduzetnika mora da se razlikuje od naziva drugog preduzetnika tako da ne izaziva zabludu o identitetu sa drugim preduzetnikom odnosno zabludu u pogledu predmeta poslovanja preduzetnika. Odredbe Zakona o privrednim društvima predstavljaju osnov za odbacivanje zahteva za registraciju naziva preduzetnika ukoliko na teritoriji Republike Srbije već postoji aktivan preduzetnik sa istim ili sličnim nazivom koji bi mogao dovesti do zabune o preduzetniku ili njegovoj delatnosti.

Iz navedenih razloga, preporučujemo da podnosioci registracionih prijava osnivanja preduzetnika ili prijava za promenu naziva postojećih preduzetnika, izvrše pretragu već registrovanih ili rezervisanih naziva, kako bi izbegli neželjeno odbacivanje zahteva za registraciju.

Pri tome, predlažemo da se pridržavate sledećih uputstava:

 • Ukoliko se željeni naziv sastoji iz samo jedne reči, nemojte koristiti način pretrage „TAČNO“. Najbolje je da koristite pretragu „SADRŽI“ i ukoliko vam ovaj način pretrage ne vrati nikakve rezultate, to znači da je taj naziv slobodan. Ukoliko je, međutim, željeni naziv zauzet, imajte u vidu da dodavanje inicijala preduzetnika , jednog ili dva simbola (kao što su crtice, slova, razmak) neće biti dovoljno da takav naziv bude registrovan. Na primer, ukoliko postoji preduzetnik sa nazivom M1K1, neće biti moguće registrovati naziv M1K1 SO ili M1K1 SOM ili M1K1- SOM ili M1K1;
 • Potrebno je imati u vidu i to da delovi naziva koji se sastoje od reči koje upućuju na delatnost privrednog subjekta kao što su: „kotegs“, „Dgade“, „dgoir“, „sotrapu“, „ehrogG, JtrogG , JpuebG i slično, nije moguće koristiti kao onaj deo naziva koji pravi distinkciju u odnosu na već postojeći naziv
 • Ukoliko se željeni naziv sastoji iz više od jedne reči, nikada nemojte kucati u polje pretrage sve reči iz kojih se naziv sastoji. U ovakvim situacijama, preporučujemo da uzmete onaj deo naziva koji je po nečemu specifičan i da taj deo ukucate u polje pretrage uz izbor opcije „SADRŽI“, pa ako vam ovaj način pretrage ne vrati nikakve rezultate, takav naziv je slobodan.

Najzad , ukoliko želite da budete sigurni da će tačno određeni naziv koji želite da registrujete biti slobodan, možete se koristiti pravom iz člana 39. i člana 40. Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre, kojima je propisano da se postupak rezervacije naziva pokreće podnošenjem prijave i dokazom o uplati naknade za rezervaciju naziva. Ako Registrator utvrdi da naziv iz prijave nije rezervisan, da nije podneta prijava za registraciju pod istim nazivom niti je naziv već registrovan i da je uz prijavu dostavljen dokaz o uplati naknade za rezervaciju naziva u iznosu od 1000,00 dinara, izvršiće rezervaciju naziva u korist podnosioca prijave.

DELATNOST

Preduzetnik upisuje u Registar samo jednu pretežnu delatnost.

Preduzetnik bira pretežnu delatnost, u skladu sa Uredbom o klasifikaciji delatnosti. Osim pretežne, preduzetnik može obavljati i druge delatnosti koje nisu zabranjene Zakonom o privrednim društvima a za koje ispunjava propisane uslove, uključujući i stare i umetničke zanate i poslove domaće radinosti. Na osnovu klasifikacije izrađuje se lista skraćenih naziva delatnosti radi elektronske obrade podataka, što praktično znači potrebu unosa četvorocifrene šifre delatnosti bez mogućnosti promene određenja (opisa) šifre, što nikako ne predstavlja smetnju preduzetniku da obavlja samo deo poslova iz registrovane delatnosti.

Prilikom registracije, preduzetnik ne dostavlja potvrdu nadležnih inspekcijskih službi o ispunjenosti uslova u pogledu prostora u kome se delatnost obavlja.

Oblik obavljanja delatnosti može biti samostalan kada je preduzetnik jedno fizičko lice, ili ortački kada se može registrovati najviše 10 fizičkih lica kao osnivači – ortaci.

Prilikom podnošenja registracione prijave osnivanja preduzetnik ima mogućnost da se opredeli da se upiše datum početka obavljanja delatnosti ili da datum početka obavljanja delatnosti naknadno prijavi prijavom promene.

Kao datum početka obavljanja delatnosti biće upisan datum donošenja rešenja.

Od datuma početka obavljanja delatnosti preduzetniku počinju teći sve obaveze javnih prihoda (porezi, doprinosi i ostali javni prihodi).

Delatnosti za koje je potrebna prethodna saglasnost kao uslov za registraciju:

 • zdravstvene delatnosti (ordinacije, apoteke, klinike) – rešenje zdravstvenog inspektora ministarstva zdravlja o ispunjenosti uslova za obavljanje tražene delatnosti
 • veterinarske ordinacije i apoteke – rešenje inspektora ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • taksi prevoz – odobrenje nadležnog organa lokalne samouprave za obavljanje taksi prevoza putnika (Napomena: auto taksi prevoznik koji je vlasnik ili primalac lizinga najmanje jednog putničkog motornog vozila može obavljati taksi prevoz kao pretežnu delatnost)
 • promet oružja, delova za oružje i municije – rešenje ministarstva unutrašnjih poslova
 • obavljanje delatnosti od opšteg interesa i komunalne delatnosti – ugovor nadležnog opštinskog organa da je poverio obavljanje određene delatnosti preduzetniku
 • poslovi zastupanja u osiguranju – uslov za registraciju je dozvola Narodne banke o ispunjenosti uslova za obavljanje te delatnosti
 • poslovi stečajnog upravnika – uslov za registraciju je licenca Agencije za licenciranje stečajnih upravnika
 • poslovi sudskih veštaka – uslov za registraciju je rešenje o upisu u registar stalnih veštaka
 • agencija za zapošljavanje- rešenje ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja
 • psihološko savetovalište – rešenje ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike.

Podaci o obavljanju spoljnotrgovinskog prometa i usluga u spoljnoj trgovini

S obzirom da 01. februara 2012. godine počinje da se primenjuje novi Zakon o privrednim društvima kao i Zakon o postupku registracije u Agenciji za privredne registre, te da odredbama ovih Zakona, a takođe ni odredbama Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju („Službeni glasnik RS“, br. 35/2009) nije predviđena ni obaveza, niti mogućnost registracije podataka o obavljanju spoljnotrgovinskog prometa i usluga u spoljnoj trgovini, to Registar privrednih subjekata neće vršiti registraciju ovih podataka.

Razlog ovome, pored navedenog, je i odredba člana 88. Zakona o privrednim društvima kojom je propisano da se na delatnost preduzetnika shodno primenjuje član 4. ovog zakona te da preduzetnik može da obavlja sve delatnosti koje nisu zakonom zabranjene za koje ispunjava propisane uslove, uključujući i stare i umetničke zanate i poslove domaće radinosti, dok je odredba člana 4. Zakona propisano da društvo ima pretežnu delatnost, koja se registruje u skladu sa zakonom o registraciji, a može obavljati i sve druge delatnosti koje nisu zakonom zabranjene nezavisno od toga da li su određene osnivačkim aktom, odnosno statutom.

Dakle, privredni subjekt je u obavezi da registruje samo pretežnu delatnost, dok se za sve ostale delatnosti podrazumeva po samom Zakonu da ih može obavljati (bez donošenja posebnih odluka preduzetnika), osim onih za koje je potrebno prethodno odobrenje, saglasnost ili drugi akt nadležnog organa.

U svakom slučaju, obavljanje kako pretežne tako i sporednih delatnosti u spoljnotrgovinskom prometu, nije uslovljeno registracijom u Registru privrednih subjekata i ovi podaci neće biti registrovani.

OSNIVANJE PREDUZETNIKA

Potrebna dokumentacija za osnivanje preduzetnika:

 • jedinstvena registraciona prijava osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i registracije u jedinstveni registar poreskih obveznika, sa unetim relevantnim podacima
 • fotokopija lične karte-za domaće fizičko lice,a za stranca fotokopija pasoša, odnosno fotokopija lične karte za stranca (ili svih ortaka ukoliko se radi o ortačkoj radnji)
 • dokaz o uplati naknade za osnivanje (visine naknada za osnivanje)
 • ukoliko se preduzetnik registruje za obavljanje delatnosti za koju se traži prethodna dozvola, saglasnost ili drugi akt nadležnog organa kao uslov za registraciju, potrebno je dostaviti i odgovarajuću dozvolu , saglasnost ili drugi akt nadležnog organa u originalu ili overenoj kopiji.

Ukoliko se prilikom osnivanja registruje prokura potrebno je priložiti i:

 • Uredno popunjenu stranu 7 prijave o osnivanju (podaci o prokuristi)
 • Pisano ovlašćenje kojim preduzetnik izdaje prokuru.
 • Potpis prokuriste overen od strane nadležnog organa overe (OP_obrazac)

Elektronska prijava osnivanja preduzetnika

Za korišćenje ove usluge neophodno je podneti elektronsku prijavu putem korisničke aplikacije za prijem elektronske prijave kojom se obezbeđuje prijem elektronskih dokumenata i dokaz o uplati naknade za registraciju.

Potpisivanje elektronske prijave i dokumenata, kao i overa elektronskih dokumenata, vrši se u skladu sa propisima kojima se uređuje elektronski potpis i elektronski dokument.

Ukoliko je elektronska prijava uspešno izvršena, podnosilac prijave će dobiti potvrdu o primljenoj elektronskoj prijavi na elektronsku adresu koja je registrovana kao elektronska adresa za prijem pošte ili na elektronsku adresu navedenu u prijavi.

Za preduzetnike koji ispunjavaju uslove za registraciju APR dostavlja poreskoj upravi podatke za dodelu i određivanje PIB-a i za upis u jedinstveni registar poreskih obveznika. Ukoliko su ispunjeni uslovi za dodelu PIB-a isti će biti registrovan i unet u rešenje o osnivanju preduzetnika. Ukoliko nisu ispunjeni uslovi za dodelu PIB-a preduzetnik će biti registrovan i obavešten da se za dodelu PIB-a obrati poreskoj upravi.

APR po službenoj dužnosti dostavlja nadležnom PIO Fondu prijavu na osiguranje za preduzetnika i vrši prijavu obveznika plaćanja doprinosa Republičkom zavodu za zdravstveno osiguranje. Ukoliko nisu ispunjeni uslovi za registraciju obveznika plaćanja doprinosa u RZZO preduzetnik će biti registrovan u APR-u i obavešten da se za prijavu obveznika plaćanja doprinosa obrati RZZO.

Rok za registraciju osnivanja preduzetnika je 5 dana.

PROMENE KOD PREDUZETNIKA

Promene kod preduzetnika koje su predmet registracije:

 • lični podaci preduzetnika, poslovođe, prokuriste ili ortaka (lično ime-ime i prezime, JMBG, broj pasoša ili lični broj stranca)
 • poslovno ime, sedište, naziv, pretežna delatnost, period na koji je preduzetnik registrovan,skraćeno poslovno ime,poslovno ime i skraćeno poslovno ime na stranom jeziku
 • prekid obavljanja delatnosti preduzetnika
 • promena podataka o poslovođi, prokuristi i ortaka ovlašćenog za zastupanje
 • podaci o izdvojenom mestu
 • račun u banci, kontakti
 • upis ili brisanje zabeležbe podataka od značaja za pravni promet
 • promena preduzetnika usled nastavka obavljanja delatnosti od strane članova porodičnog domaćinstva (bračni drug, deca, usvojenici i roditelji) u slučaju smrti preduzetnika ili gubitka poslovne sposobnosti
 • promena preduzetnika na osnovu raspodele zaostavštine za života preduzetnika od strane poslovno sposobnog naslednika
 • adresa za prijem pošte
 • adresa za prijem elektronske pošte Promene koje nisu predmet registracije:
  • proširenje delatnosti
  • privremeni prestanak rada izdvojenog mesta
  • promena statusa preduzetnika (da li se delatnost obavlja kao osnovna, dopunska ili je obavlja penzioner)
  • rad na terenu (od mesta do mesta)
  • upis i promena registarske oznake vozila
  • podaci o obavljanju spoljnotrgovinskog prometa

Obaveštenje: Posle stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju („Sl. glasnik RS“ br. 31/2011), u skladu sa odredbama člana 6. Zakona o registraciji privrednih subjekata („Sl. glasnik RS“ br. 55/04, 61/05 i 111/09 – dr. zakon) kojim je propisano koje podatke sadrži Registar i mišljenjem Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja Republike Srbije – Sektor za upravne i nadzorne poslove u oblasti privrednih registara broj: 300-011-00-161/2011-09 od 25.05.2011. godine, u Registar privrednih subjekata se ne registruje podatak o registarskoj oznaci taksi vozila, a ranije registrovani podaci biće brisani.

Takođe, i u slučaju da je u Jedinstvenoj registracionoj prijava osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i registracije u jedinstveni registar poreskih obveznika upisan podatak o registarskoj oznaci vozila, taj podatak neće biti registrovan.

Za registraciju adrese za prijem pošte i elektronske pošte podnosi se prijava adrese za prijem pošte i adrese za prijem elektronske pošte.

Potrebna dokumentacija za registraciju promene početka obavljanja delatnosti, promene vremena na koje je preduzetnik registrovan, poslovnog imena, sedišta, delatnosti, prekida i nastavka obavljanja delatnosti preduzetnika, registracije izdvojenog mesta je:

 • prijava promene za preduzetnika sa jasno označenom vrstom i sadržinom promene na dodatku koji se podnosi uz prijavu promene
 • dokaz o uplati naknade za promenu (visine naknada)

Za registraciju promene pravne forme (brisanje preduzetnika i nastavak obavljanja delatnosti u formi privrednog društva) prilaže se:

 • registraciona prijava brisanja preduzetnika iz Registra
 • dokaz o uplati naknade za brisanje preduzetnika(visine naknada)
 • odluka o nastavku obavljanja delatnosti u formi privrednog društva
 • jedinstvena registraciona prijava osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i registracije u jedinstveni registar poreskih obveznika
 • dokumentacija koja je zakonom propisana za osnivanje privrednog društva u koje želi da se promeni pravna forma
 • dokaz o uplati takse u iznosu od 2.140,00 dinara za dobijanje matičnog broja, a uplaćuje se na račun budžeta Republike Srbije; broj računa je 840-742221843-57, a u nastavku se u polje poziv na broj upisuje šifra sa spiska opština;
 • dokaz o uplati naknade za promenu (visine naknada)

POSLOVOĐENJE MOŽE BITI OPŠTE ILI OGRANIČENO NA JEDNO ILI VIŠE IZDVOJENIH MESTA OBAVLJANJA DELATNOSTI

Za registraciju poslovođe prilaže se:

 • Registraciona prijava promene sa jasno označenom vrstom i sadržinom promene na dodatku koji se podnosi uz prijavu promene
 • Pisano ovlašćenje preduzetnika o davanju ovlašćenja poslovođi
 • Potpis poslovođe overen od strane nadležnog organa overe (OP obrazac)
 • dokaz o uplati naknade za promenu (visine naknada).

Za registraciju promene ovlašćenja poslovođe prilaže se:

 • Registraciona prijava promene sa jasno označenom vrstom i sadržinom promene na dodatku koji se podnosi uz prijavu promene
 • Pisano ovlašćenje preduzetnika o promeni ovlašćenja poslovođe
 • dokaz o uplati naknade za promenu (visine naknada).

Za registraciju opoziva ovlašćenja poslovođe prilaže se:

 • Registraciona prijava promene sa jasno označenom vrstom i sadržinom promene na dodatku koji se podnosi uz prijavu promene
 • Opoziv ovlašćenja poslovođe
 • dokaz o uplati naknade za promenu (visine naknada).

Za registraciju otkaza poslovođe prilaže se:

 • Registraciona prijava promene sa jasno označenom vrstom i sadržinom promene na dodatku koji se podnosi uz prijavu promene
 • Pisani otkaz poslovođe
 • dokaz o uplati naknade za promenu (visine naknada).

Za registraciju promene preduzetnika prilaže se :

U slučaju smrti preduzetnika:

 • registraciona prijava promene preduzetnika
 • pravnosnažno rešenje o nasleđivanju ili međusobni sporazum o nastavku obavljanja delatnosti, koji potpisuju svi naslednici, odnosno članovi porodičnog domaćinstva overen od nadležnog organa overe u roku od 30 dana od dana smrti preduzetnika.Uz međusobni sporazum o nastavku obavljanja delatnosti dostavlja se i izvod iz matične knjige umrlih.Članovi porodičnog domaćinstva su bračni drug, deca, usvojenici i roditelji.
 • dokaz o identitetu preduzetnika (za domaće fizičko lice – fotokopija lične karte, a za stranca – fotokopija pasoša, odnosno fotokopija lične karte, ako je izdata strancu).
 • dokaz o uplati naknade za promenu (visine naknada) U slučaju gubitka poslovne sposobnosti preduzetnika:
 • registraciona prijava promene preduzetnika
 • odluku nadležnog organa
 • dokaz o identitetu preduzetnika
 • dokaz o uplati naknade za promenu (visine naknada)

U slučaju raspodele zaostavštine za života preduzetnika:

 • registraciona prijava promene preduzetnika
 • ugovor o ustupanju i raspodeli imovine za života overen od nadležnog organa overe
 • dokaz o identitetu preduzetnika
 • dokaz o uplati naknade za promenu (visine naknada)

Za registraciju prokure prilaže se:

 • Registraciona prijava promene prokure sa jasno označenom vrstom i sadržinom promene na dodatku koji se podnosi uz prijavu promene
 • Pisano ovlašćenje kojim preduzetnik izdaje prokuru.
 • Potpis prokuriste overen od strane nadležnog organa overe (OP obrazac)
 • dokaz o uplati naknade za promenu (visine naknada).

Za registraciju prestanka prokure(opoziv ovlašćenja/otkaz) prilaže se:

 • Registraciona prijava promene sa jasno označenom vrstom i sadržinom promene na dodatku koji se podnosi uz prijavu promene
 • Opoziv pisanog ovlašćenja prokure odnosno otkaz prokure
 • dokaz o uplati naknade za promenu (visine naknada).

Za registraciju promene podataka o registrovanim licima prilaže se:

 • Prijava promene podataka sa jasno označenom vrstom i sadržinom promene na dodatku koji se podnosi uz prijavu promene
 • Dokaz koji predstavlja osnov za promenu tih podataka(npr.kopija lične karte) dokaz o uplati naknade za promenu (visine naknada).

BRISANJE PREDUZETNIKA IZ REGISTRA

Potrebna dokumentacija za registraciju brisanja:

 • Registraciona prijava brisanja podneta od strane preduzetnika
 • dokaz o uplati naknade za brisanje (visine naknada).

U slučaju smrti preduzetnika, član porodičnog domaćinstva preminulog preduzetnika prilaže izvod iz matične knjige umrlih, a ukoliko nije prošlo više od 30 dana od datuma smrti do datuma podnošenja dokumentacije Registru privrednih subjekata potrebno je priložiti i izjavu svih članova porodičnog domaćinstva da su saglasni sa brisanjem.